ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 22:44
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި
ކޮވިޑް19 އާ ގުޅިގެން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވަނީ އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފައި
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅު ވަރުގަދަކުރުން
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށަށްދާއިރު ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި
 
އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުތައް ފިޔަވައި، ކުޅިވަރު ހަރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓާލުމަށް ވަނީ އަންގާފައި
 
ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިއާއި ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއަވޭ ގަޑިއަށް ގެނައި ބަދަލު ވަނީ ހަތްދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައި
 
އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެއުޅުން ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

ވަކި އެއްޗެއް އަންގަންދެން، ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށަށް ދާއިރު ކޮވިޑަށް ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓުގެ ނަތީޖާއެއް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށް އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނެސް ކޮވިޑްގެ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްފިއެވެ.

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް މައިމޫނާ އަބޫބަކުރު ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވިއެންގެވުމުގައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި، ޢާންމު ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަޅަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން، މާލެ ސަރަޙައްދު (މާލެއާއި، ހުޅުމާލެއާއި، ވިލިނގިއްޔާއި، ތިލަފުށްޓާއި، ގުޅިފަޅާއި، ހުޅުލެ) ގައި މިހިނދުން ފެށިގެން، ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އަންގާ ކަމަށެވެ.

7 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

- ރޭގަނޑު 11:00ން ފެށިގެން ފަތިހު 4:30ށް، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް މީހުން ނުކުތުން މަނާކުރުން.

- އެއްފަހަރާ 5 މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުން، މަގުމައްޗާއި އާންމު ތަންތަނަށް އެއްވެއުޅުން ހުއްޓާލުން.

- ސިނަމާތަކާއި ފިލްމު ތިއޭޓަރުތައް ހިންގުން ހުއްޓާލުން.

- ދުވުމަށް ޚާއްޞަ ކޮށްފައިވާ ޓްރެކުތައް ބަންދުކުރުން.

- ޕާކުތަކާއި މައިޒާންތައް ބަންދުކުރުން.

- ޔުނިވަރސިޓީތަކާއި ކޮލެޖްތަކަށް ދަރިވަރުން ހާޒިރުވެގެން ކުލާސްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުން ހުއްޓާލުން އަދި

- އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުތައް ފިޔަވައި، ކުޅިވަރު ހަ ރަކާތްތަކާއި ކަސްރަތުގެ ހަރަކާތްތައްވެސް ހުއްޓައިލުމަށް ވަނީ އަންގާފައެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ވަކިގޮތެއް އަންގަންދެއް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް

- ޖިމްތަކުގައި ހަމައެކަނި، އެކަނި ކުރާ ކަސްރަތުތައް ކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުން.

- ޚާއްޞަ ހުއްދައިގެ ދަށުން ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް މާލެ ސަރަޙައްދުން ރަށްރަށަށް ދާ ފަރާތްތަކުން ދަތުރުކުރުމުގެ 72 ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިވާ ނެގެޓިވް ޕީސީއާރު ޓެސްޓު އޮތުން.

- ޕްރީ ސްކޫލުތަކާއި، ނާސަރީތަކުގައި ކިޔަވައިދިނުން ހުއްޓާލުން.

- ޑޭ ކެއަރގެ ޚިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުން ހުއްޓާލުން.

މީގެ އިތުރުން ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ހިދުމަތްދޭ ގަޑިއާއި ޑެލިވަރީ އަދި ޓޭކްއަވޭ ގަޑިއަށް ގެނައި ބަދަލު ހަތްދުވަހަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން މާޗް މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަތް ދުވަހަށް މި މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މައިމޫނާ ނެރުއްވި އެންގެވުމުގައި ވަނީ މި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އެންގުމުގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅު ފިޔަވައި އެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް އެގޮތަށް ދެމިއޮންނާނެކަމަށެވެ. އަދި 7 ދުވަހަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުން ސިފައިންނާއި ފުލުހުން، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ދޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، އެ މުވައްޒަފުން ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު އިސްތިސްނާވެއެވެ. އަދި އެމްބިއުލަންސާއި، ހެލްތް އެމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗް.އީ.އޯ.ސީ) ގެ ފާސް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ފަތިސް ނަމާދަށް މިސްކިތަށް ދާ ފަރާތްތައް ވެސް އިސްތިސްނާވެއެވެ.

އަދި މި އެންގުމުގެ ދަށުން ބޭރަށް ނުކުތުން މަނާކޮށްފައިވާ ވަގުތުގައި އެމެޖެންސީކޮށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާންޖެހޭ ފަރާތްތައް އިސްތިސްނާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރުން، ޑީޖޭއޭ ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ހާލަތްތަކުގައި، އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޢަމަލު ކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މި ފިޔަވަޅުތައް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ވަގުތާއި ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
9%
30%
3%
30%
18%
9%
ކޮމެންޓް
7 މާރޗް 2021 | އާދީއްތަ 21:44
ރާގުންޑާ
ހުވާބިއްލާހި ކަލޭމެން ކިޔާ އެއްޗެއް އެއްގޮތަކަށްވެސް ސާފެއް ނުވޭ. ހިޔާ ފްލެޓްގެ ފުލޯކު ބުހުތާނާ ތަފާތެއް ނެތް. ކެކެކެ
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 10:58
އަހުމަދު...ޖ
ތި ހަދާ ޓެސްޓް ތަކުގެ ފައިދާ ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލިބޭ ގޮތައް ރާވާ ހިންގަނީ ކޮންބައެއްކަން ބަލަން ޖެހޭ. ގައުމު ތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޓެސްޓް ކިޓް ފަށް ބޭނުން ކޮށްގެން، އަދި ޓެސްޓް ތަކުގެ ރިޒަލްޓް ވެސް އަންނަނީ ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް.
5 މާރޗް 2021 | ހުކުރު 06:24
މަހޯ
ތިއީ ބަލިނެތް މީހުން މާލެ ގެންގޮސް ބަލިފަތުރަން ޖުރާކަނެއް