raajjemv logo
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލްތައް ހުށަހެޅުން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިދައުރަށް ހުށަހެޅުމަށް 5 ބިލެއް ފޮނުވައިފިން: އޭޖީ އޮފީސް
 
ފަސް އަހަރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ 201 ބިލުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 76 ބިލެއް ވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައި
 
ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 33 ބިލެއް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,517
ކ. މާލެ |
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 22:57
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިހިނގާ ދައުރަށް ހުށަހެޅުމަށް ފަސް ބިލެއް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށް އެޓަރނީޖެނެރަލް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރަށް 33 ބިލެއް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އޭޖީ އޮފީހުން ބުނީ އެތަނުން ފަސް ބިލެއް މިހާރު ފޮނުވާފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ ބިލްތަކަކީ:

- ޕެންޝަނާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު

- ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު

- މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު

- އެކިއެކި ލިޔުންތަކުގައި ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕު ޖެހުމުގެ ގާނޫނު އުވާލުމުގެ ބިލު

- އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު

އަންގާރަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ ދައުރެއް ފަށާއިރު އެދައުރަކަށް ސަރުކާރުން ފޮނުއްވާނެ ބިލުތަކުގެ ލިސްޓެއް މަޖިލީހަށް ލިބޭ ކަމަށާއި މި ދައުރުގެވެސް ލިސްޓުވަނީ ލިބިފައި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ބިލެއް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ބަންޑާރަނައިބާ އެކުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މަޖިލީހަށް ފޮނުވެން ހުރި ބިލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާނެ ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ 201 ބިލުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 76 ބިލެއް މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް