ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 07:26
ޑރ. ނަޒްލާ - ފިޔަވަޅުތަކެއް ލުއި ނުލިބޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ދެއްވާފައި
ޑރ. ނަޒްލާ - ފިޔަވަޅުތަކެއް ލުއި ނުލިބޭނެކަމުގެ އިޝާރާތެއް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ދެއްވާފައި
ރައީސް އޮފީސް
ކޮވިޑަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް
ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބޭނެ ހަމައެކަނި ގޮތަކީ ވެކްސިން ޖެހުން – ޑރ. ނަޒްލާ
 
ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ވެކްސިން ޖެހުން އަވަސް ކުރުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައި
 
ވެކްސިން ޖަހައިގެން ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއި ލިބިދާނެ
 
ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ގޯސް

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން އަންނަ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިހާރު އަޅާފައިވަ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭނެ ހަމައެކަނި މަގަކީ ވެކްސިން ޖެހުން ކަމަށް ހެލްތް އެމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެޗްއީއޯސީ) ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތު ހާމަކުރައްވަމުން، އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު އަދިވެސް ގޯސް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުން އަރައިގަތުމަށް އޮތް ހަމަ އެކަނި މަގަކީ ވެސް އަދި މިހާރު އޮތް ހައްލަކީ ވެސް ވެކްސިން ޖެހުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި އުމުރުން 18 އަހަރުން މަތީގެ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ދިނުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި، އަތޮޅު ތެރޭގައި އިތުރު ގްރޫއްޕުތަކަށް ވެކްސިންދިނުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުމަޑުން ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަދި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކާއި 18 އަހަރާއި 50 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ ތެރެއިން ވެސް ހައިރިސްކް ގްރޫޕުތަކަށް ރަށްރަށުގައި ވެކްސިން ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ވެކްސިން ޖަހާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު ދަށްކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ ވެކްސިންނޭޝަނަށް ހުޅުވިފައި ހުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް އަވަހަށް ވަޑައިގެން ވެކްސިން ޖެއްސެވުމަށް އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ.

ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން މި ކުރާ މަސައްކަތުގެ އެންމެ އުއްމީދީ އެއްކަމަކަށް މި ފެންނަނީ ވެކްސިން. އެހެންވީމަ ވެކްސިން ޖަހައިގެން އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތަކެއް ލިބޭނެ. އަދި ހަމައެކަނި ގޮތަކީ މިއީ ކަމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަކުރެވެނީ. ހުރިހާ ބޭފުޅުން ވެސް ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ވެކްސިން ޖެހުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް،
ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު - އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު

ވެކްސިން ޖަހަން ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ވެކްސިން ޖަހަން ވަޑައިނުގަތުމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވަނީ އިލްތިމާސްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ހުރިއްޔާ ވީހާ ވެސް އަވަހަކަށް ސާމްޕަލް ނަގާ ތަނަކަށް ވަޑައިގެން ސާމްޕަލް ނެންގެވުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޑ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ކަރަންޓީން އަދި އައިސޮލޭޝަންގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތައް ކަރަންޓީންގެ މުއްދަތު ނުނިމެނީސް ވެކްސިން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކަރަންޓީން ކަމަށް ދަންނަވަނީ ޕޮޒިޓިވް މީހަކާއި ކޮންޓެކްޓްވެގެން ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުން ދަތުރުކޮށްފައި އައިސް ޓްރެވެލް ކަރަންޓީންގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އަދި އަތޮޅު ތެރޭގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ފެންނަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު 100ން މަތީގައި ހުންނަތާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެއްޖެއެވެ. މިއީ ކޮވިޑްގެ 3 ވަނަ ރާޅުކަމަށް ސިއްހީ މާހިރުން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އިރު، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އިތުރުން މި ބަލީގައި ނިޔާވާ މީހުންގެ އަދަދު ވެސް ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ފާއިތުވި މަހުގައި އެކަނި 10 މީހަކު ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވެފައިވާ އިރު، ޖެނުއަރީ މަހުގައި ވެސް 5 މީހަކު ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް 100ން މަތީގައި ރިޕޯޓް ކުރެވެމުން އަންނަ އިރު، ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާ ދެމުން އަންނަ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެ ނުރައްކަލުގެ ރަނގަބީލު ޖަހަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން 200 އާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް މިހާރު ވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ބަލި މީހުންނަށް އަންނަނީ ފަރުވާ ދެމުންނެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
4 މާރޗް 2021 | ބުރާސްފަތި 12:47
ޖިމާ
ކުޅިވަރު ކުޅެން ހުއްދަދޭ. އެކަމަކު ކުލަބު ވެލެންސިއާ އިއްޔެ ގަވާއިދާ ހިލާފުވެގެން ޖޫރިމާނާކުރި. ކީއްވެބާ މިވާހަކަތައް ނުކިޔަނީ. ނޫސްވެރިންނުލިޔަނީ
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 10:48
އަލީ
18 އަހަރުން ދަށުގެ މީހުންނަށް ބަލިނުޖެހެނީތޯ