raajjemv logo
ފިންލޭންޑުގެ ކޮވިޑް ކޭސްތައް އިތުރުވުން
ފިންލޭންޑުން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތައް އިތުރުވެ، ކުއްލި ޙާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފި
 
210 މީހަކަށް މިވަގުތުވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދޭ
 
މިހާތަނަށް ކޮވިޑު ޖެހިގެން ނިޔާވެފައިވަނީ 742 މީހެއް
 
މަގުމަތީގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން މަދު ކުރުވުމަށް ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެ
ލައިޝާ އަހްމަދު
1,841
ކ. މާލެ |
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 21:34
ފިންލޭންޑުން ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓުވެސް ވަނީ ފެނިފައި- އެއާއެކު މިހާރު ހުރި ފިޔަވަޅުތައްވެސް ވަނީ އިތުރަށް ހަރުކަށި ކޮށްފައި
ގޫގުލް

ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު، ފިންލޭންޑުން ކުއްލި ޙާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އެ ޤައުމުން ކުއްލި ޙާލަތު އިއުލާނު ކޮށްފައިވާއިރު، މި ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އެ ޤައުމުގައި ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ. އެގޮތުން މިހާރުވެސް ކޮވިޑުގެ އައު ވޭރިއަންޓުގެ ނުރައްކަލާއެކު ފިންލޭންޑުން ވަނީ އެ ޤައުމުގެ ބޯޑަރުވެސް ބަންދުކޮށްފައެވެ.

"އިންޑިޕެންޑެންޓް" ގައި ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ގޮތުން މި ފިޔަވަޅާއެކު އެ ޤައުމުގައި ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހިންގުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރުމާއި، ސުކޫލުތައް ބަންދު ކުރުމުގެ އިތުރުން، މަގުމަތީގައި ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅުން މަދު ކުރުވުމަށް ޚާއްސަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅިގެންދާނެއެވެ. އަދި މިއީ އެ ޤައުމުން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑް ކޭސްތައް މަދުކޮށް، ކޮންޓެކްޓުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް މަދު ކުރުމަށް މިވަގުތަށް ކޮންމެހެން އަޅަން ޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާގޮތުން ފާއިތުވި 2 ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިންލޭންޑުން ފެންނަމުންދާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ބައިލައްކައަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ބަލި ޖެހިގެން ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް ކޮވިޑު ޖެހިގެން ނިޔާވެފައިވަނީ 742 މީހެކެވެ. އަދި 210 މީހަކަށް މިވަގުތުވެސް ހޮސްޕިޓަލުގައި ފަރުވާދެމުން ދެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް