އިދިކޮޅު ޕްރޮގްރެސިވް ކޯލިޝަން
އިދިކޮޅުގެ އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއްގައި ފުލުހަކާ ކުރިމަތިލައި، ޤާނޫނާ ޚިލާފުވެފައެއް ނުވާނެ: އިދިކޮޅު
 
ޤާނޫނުތަކުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެކަމަށް ވިދާޅުވި
 
ކުރިއަށް އޮތް ހުކުރުގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދާނެ
 
ފިހާރަތައް ވަކި ގަޑިތަކަށް ބަންދު ކުރަން ޖެހުން ފާހަގަ ކުރެއްވި
ކ. މާލެ |
އެމްޕީ މޮސްޓާ އިދިކޮޅުގެ އެއްވުމެއްގެ ތެރެއިން ފުލުހަކާ ޒުވާބު ކުރައްވަނީ- އިދިކޮޅުގެ އެއްވުންތަކުގައި ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލުންތައް ހިނގާފައިވޭ
ރާއްޖެއެމްވީ

އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއްގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނެކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ހުކުރުގައި މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންދަވާނެ ކަމަށާއި، އެ ދުވަހުގެ މުޒާހަރާ މީގެ ކުރިން ބޭއްވި މުޒާހަރާތަކަށްވުރެވެސް ވަރުގަދަވެފައި ބިޔަވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައިވެސް ނުހިފޭއްޓޭނެ ޙައްޤުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެމްބަރު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ އެއްވެސް މުޒާހަރާއެއްގައި މިހާތަނަށް ފުލުހުންނަށް ހުތުރުބަހުން ވާހަކަ ދައްކައި، ފުލުހުންނާ ކުރިމަތިލާފައި ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުތަކުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތު ގެއްލޭނެ ގޮތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށްވެސް ގެންގޮސްފައިވާއިރު، ފުލުހުންނާވެސް ކުރިމަތިލުންތަކެއް ހިނގާ މަންޒަރުތައް އާންމުވެފައިވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މުޒާހަރާ ކުރުމަށްޓަކައި 100 މީހުންގެ ގްރޫޕުތަކެއް ހިމަނައިގެން ޓީމުތަކެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް އިދިކޮޅުން ކުރަމުންދާކަމަށް އެކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މެމްބަރަކު ނަން ނުޖެހުމަށް އެދި ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދީފައިވެއެވެ. ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، މުޒާހަރާތައް ރާވާފައިވަނީ އެކަމަށް ޚާއްސަ 10 ޓީމެއް އެކުލަވާލައިގެން ކަމަށެވެ. ބޭނުމަކީ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން މުޒާހަރާ ފަށައި، ޕީޕީއެމް މައި އޮފީސް ކައިރިއަށް އެއްވުމެވެ. އެގޮތުން އަންނަ ހުކުރު ދުވަހުގެ 4:00 ގައި މުޒާހަރާ ފެށި ނަމަވެސް، ޓީމުތައް ޖަމާވަމުންދާނީ ފުލުހުންގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ނިމިދިޔަ ހުކުރުގައިވެސް ޕީޕީއެމްއިން މުޒާހަރާ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އެގޮތަށެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލް ވިދާޅުވީ، އެޗްޕީއޭގެ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުން އެކި ބާވަތުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި، ރިސޯޓު މުވައްޒަފުންނާއި، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންނަށް އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފިހާރަތައް ވަކި ގަޑިތަކަށް ބަންދު ކުރަން ޖެހުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކުގެ ވާހަކަ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓް އަދި ހޮޓާތައް ހިންގާ ވިޔަފާރިވެރިންނާއި އެބޭފުޅުން މުޅިން ނިކަމެތިވެ ބަނގުރޫޓުވެއްޖެ، އެޗްޕީއޭގެ ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށޭ ކިޔާފައި ދޭތެރެ ދޭތެރޭއިން މި ނެރޭ ގައިޑްލައިންތަކާ ހެދި އެބޭފުޅުންގެ ދިރިއުޅުން ފުނޑުފުނޑުވެގެން މި ދިޔައީ، އެބޭފުޅުންނަށް ނާއުންމީދު މި ސަރުކާރުން ގެނެސްދީފައި، އަދި ހަމައެއާއެކު ކުދި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައްވެސް މިވަނީ ބަނގުރޫޓުވެފައި، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖީދީމަގުން ދުއްވާލުމުންވެސް ފެނިގެންދަނީ ހުރިހާ ފިހާރަތަކެއް ބަންދު ކުރަމުން ގެންދާތަން،
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބްރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލް

ނިމާލް ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުގައި އެއްވެސް ސްޓްރެޓެޖީއެއް ނެތްކަން ޤަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ، އިދިކޮޅުގެ ސްޓްރެޓެޖީއެއް ކަމަށް ބަލަނީ އިސްލާމްދީނުގެ އަސާސްތައްކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް ކޭސްތަކުގެ އަދަދުތައް 100ން މަތީގައި އުޅޭއިރު، މާލޭ ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ ކޭސްތަކެއް ދަނީ ރިޕޯޓު ކުރެވެމުންނެވެ. އެއާއެކު، މާލޭ ސަރަޙައްދުގައި ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާއިރު، އިދިކޮޅުން ބާއްވަމުންދާ އެއްވުންތަކަކީ ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގެ ދަށުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ އިތުރުން، އެއްވެ އުޅުމުގެ ޤާނޫނާވެސް ޚިލާފަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޙަރަކާތްތަކެއް ކަމަށް ފުލުހުންވެސް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ހައްޔަރު ކުރިއިރު ދިން ޤާނޫނީ އިންޒާރުތަކުގައި މީގެ ކުރިންވެސް ފުލުހުން އެކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒަމްޢަތު އަޙްމަދު ވަހީދު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
38%
މޮޔަވެއްޖެ
13%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
2 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 10:35
ސަނީ
މޮސްޓާތަ އެއީ. އެއީ ބޮޑު ޖޯކެއް. މަޖިލީހަށް ވައްދާފަހުރި ބޮޑު ބޭކާރު މީހެއް
1 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 19:12
މަސްވެރިއެއް
އެމްޑީޕީ މުޒާހަރާގައި، އެމްޑީޕީމީހުން ފުލުހުންގެ 2 ފައި އެއްކޮށްޖަހައި، މަގުމައްޗަށް ވައްޓާލާ، ކޮޅުފައިން ފުލުހުންގެ ގައިގައި ތަޅާ، ޕޭމަންޓް ގަލުން ފުލުހުންގެ ގައިގައި ތަޅާ، ފުލުހުންގެ އުޅަނދުތަކާއި ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތައް އަންދާ އަޅިއަށް ހެދިތަން ތާރީޚު ހެކިދޭ.
raajjemv logo

All rights reserved