ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުދަ 12:11
ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅިއެއް
ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ ޕްލާސްޓިކް ފެންފުޅިއެއް
ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް
ޕްލާސްޓިކް ކުނި
ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު 43134 ޓަނުގެ ޕްލާސްޓިކް ކުނި އުފައްދާ - މޯޕާ
 
ގައުމުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ނިސްބަތުން ޕެޓް ފުޅީގެ ހިއްސާއަކީ އެއް އިންސައްތަ
 
2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ ހަތަރު އިންސައްތައަކީ ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރުގެ ބާވަތްތައް
 
ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކުނީގެ 12 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ 43134 ޓަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކް

ރާއްޖޭގައި އަހަރަކު 43134 ޓަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ޕްލާސްޓިކް ކުނި އުފައްދާކަމަށް، މޯލްޑިވްސް އޯޝަން ޕްލާސްޓިކްސް އެލަޔަންސް (މޯޕާ) އާއި އެން.އައި.ޖީ ކެޕިޓަލް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރެވޭ ބާވަތުގެ ޕްލާސްޓިކްގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ އަސަރުތަކާބެހޭ ދިރާސީ ރިޕޯޓުން ދައްކައިފިއެވެ.

މޯޕާ އާއި އެން.އައި.ޖީގެ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި އުފެދޭ ކުނީގެ 12 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ 43134 ޓަނާއި ގާތްކުރާ އަދަދެއްގެ ޕްލާސްޓިކެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރާއި 2018 ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު، ޕްލާސްޓިކް އިމްޕޯޓް ކުރެވޭ މިންވަރު އަހަރަކު 17 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓުން ދައްކާއިރު، 2018 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ޖުމްލަ އިމްޕޯޓުގެ ހަތަރު އިންސައްތަ އަކީ ޕްލާސްޓިކާއި ރަބަރުގެ ބާވަތްތައް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައިވެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތަކަކީ ކޮތަޅާއި ގޯނި ކަމަށް ފާހަގަވެފައިވާއިރު، ޕްލާސްޓިކް ކުނީގެ 23 އިންސައްތަ އަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތެރެއިން އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް ކަމަށް މި ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީތަކުގައި 57 އިންސައްތަ، ފެނުގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރަނީ ޕެޓް ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ފެން ނަމަވެސް، ގައުމުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ނިސްބަތުން ޕެޓް ފުޅީގެ ހިއްސާއަކީ އެކެއް އިންސައްތަ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

Advertisement

ގައުމުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ނިސްބަތުން ޕްލާސްޓިކްގެ ނިސްބަތް ކުޑަ ނަމަވެސް އެއީ ވަރަށްބޮޑަށް ފާހަގަވާ ބާވަތެއް ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ. އަދި ކުނީގެ ބާވަތްތައް ވަކިކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ނެތުމާއި، ކުނި ނައްތާލުމުގައި ޕްލާސްޓިކް ރީސައިކަލްކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ހިމެނިފައިނުވުމުން، ނޭދެވޭގޮތެއްގައި އުކާލެ ވޭ ނުވަތަ ދޫކޮށްލެވޭ ކުނީގެ ނިސްބަތް ރާއްޖޭގައި ހުރީ، ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރެވޭ މަތީ ނިސްބަތެއްކަމުގައިވާ 66 އިންސައްތައިގައި ކަމަށް މޯޕާގެ ރިޕޯޓްގައިވެއެވެ.

ކުނި ނައްތާލުމުގެ އިސްތިރާޖީ ބިނާވާންވީ، ކުނީގެ ހުރިހާ ވަކިވަކި ބާވަތްތަކަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ކަމަށް މޯޕާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ޕެޓް ފުޅިއާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައިވާ 'އެކްސްޓެންޑަޑް ޕްރޮޑިއުސަރ ރެސްޕޮންސިބިލިޓީ' (އީޕީއާރ) ނުވަތަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ ބޮޑުވާނެ އުޞޫލަށް ރިޕޯޓުން ބާރުލިބިދޭކަމަށް މޯޕާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުނި ނައްތާލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭނުންތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށާއި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމަކީ، ހުރިހާ ގޮތަކުން ބެލިގެން، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭ ނިޒާމަކަށް ހެދުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުން ހާމަވާކަމަށް މޯޕާއިން ފާހަގަކުރެއެވެ

މީގެ އިތުރުން ޕްލާސްޓިކް އެއްކޮށް، ޖަމާކޮށް، ރީސައިކަލް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ މުހިންމުކަން ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އިރު، އެއްކުރެވޭ ޕްލާސްޓިކްކުނި، ކުދިކޮށް، ފިއްތާ، ޖަމާކޮށް، ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރުމުގެ ފައިދާތައް ލިބިގަނެވޭނެ ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް