raajjemv logo
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލަ
ފްލައިން ސްކޫލް މައްސަލާގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި
 
މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ވަނީ ފަސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި
 
މިރިޕޯޓް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 46 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
1,876
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 22:03
އައްޑޫ ފްލައިންގ ސްކޫލް - ފުލައިން ސްކޫލް މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް އެކަށޭނެ ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވޭ
މިހާރު

އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ހައްގުތަކާމެދު ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވައި އެފަރާތްތަކާމެދު ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅެ އިދާރާތަކުން ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރި ޤައުމީ ތަރައްޤީ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީ ރިޕޯޓް ފާސްކުރުމަށް ނެގުނު ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 46 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

މިމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ކޮމިޓީން ވަނީ ފަސް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެގޮތުން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުމަކީ އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިފައިވާތީ ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން ފުރިހަމަކުރުމަށް މިހާރުން މިހާރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ސަރުކާރުން އެޅުމެވެ.

މީގެއިތުރުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގަނެފައިވާ ހައްގުތަކާއި އެ ދަރިވަރުންނަށް މާލީގޮތުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ ބަދަލު އޭޝިއަން އެކެޑެމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސްގެ ކިބައިން ދަރިވަރުންނަށް ސަރުކާރުން ހޯދައިދިނުމަށްވެސް ވަނީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައެވެ.

އަދި ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގައި މިފަދަ އިންސްޓިޓިއުޓްތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަދޭންޖެހޭނީ ހަރުދަނާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމަށްފަހު އެ ގަވާއިދުގެ ތެރެއިން ކަމަށްވެސް ކޮމިޓީން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އިތުރުން ބިދޭސީ ދަރިވަރުންނަށްވެސް ހުޅުވާލެވިގެން ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ފްލައިންގ ސްކޫލެއް ހިންގުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ގައުމުގެ ކުރިމަގަށާއި ގައުމުގެ އިގްތިޞާދަށް އެތައް ފައިދާއެއް ކުރާނެ މުހިންމު ކަމައްކަމަށް ވާއިރު ސަރުކާރުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި އެފަދަ ފްލައިންގ ސްކޫލެއް ހިންގޭނެ މަގު ވީ އެންމެ އަވަހަށް ފަހިކޮށްދިނުމަށްވެސް ވަނީ ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކޮމިޓީން ވަނީ މިމައްސަލަ ބެލިބެލުމުގައި 14 ކަމެއްވެސް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ފްލައިން ސްކޫލްގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ޝަކުވާ ކުރަމުން އަންނަތާ މިހާރު އަހަރަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި ވާއިރު އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ހައްލެއް ގެނެސްދެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މިމައްސަލަ ބޮޑުވެ އެންމެ ފަހުން މަޖިލީހުން ވަނީ މިކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެން ބަލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް