raajjemv logo
މަގޭ ރިޕޯޓް
މަގޭ ރިޕޯޓް: ކުރީ ސަރުކާރު، ކުރީ ސަރުކާރު، މި ވާހަކަ ދެއްކުން ހުއްޓާލަން ވެއްޖެނޫންތަ؟
 
މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެނީ ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭކަށް ނޫން
 
ބަހަނާއަކަށް ވެސް ދައްކަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތް
 
މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެނީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކޮށްދޭން ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުންތަކެއް ގޮތުގައި
ސިމާހާ ނަސީމް
3,425
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 21:10
ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގެ ތެރެއިން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ކޮންމެ ވެރިޔަކު ވެސް ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ދިގު ކިޔޫގައި މަޑުކޮށްގެން ވޯޓު ލަނީ ނުހަނު ފޮނި އުންމީދާއެކުގައެވެ. އެ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ތަރައްޤީ ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދުގައެވެ. ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ އަސާސީ ހައްޤުތައް ހޯދައިދޭނެ ކަމުގެ ފޮނި ހުވަފެންތަކާއެކުގައެވެ.

ރަށަށް ތަރައްޤީ ގެނެސް ރަށަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދީ، އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ވެސް މި ރާއްޖެ އެހެން ހަރުފަތަކަށް ގެންގޮސްދޭނެކަމުގެ އުންމީދާއެކުގައެވެ. އަދި މި އުންމީދުތަކުގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންނަށް ވެސް ވޯޓުލާ އެމީހުން ވެސް ހޮވަނީ، ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި، ޒަމާނުއްސުރެ އެމީހުން "ފެންބޮވައިގެންފައިވާ" ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމުގެ އުންމީދާއެކުގައެވެ.

ބައެއް މަޖިލިސް މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މި އުންމީދުތައް ހަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ފެންނަނީ އަނެއްބައި މަޖިލިސް މެމްބަރުން "ކުރީގެ ސަރުކާރުން" އަރައި ނުގަންނަ ތަނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ޚާދިމުންގެ ގޮތުގައި އެތައް ކަމެއް ކޮށްދޭނެކަމުގެ ވައުދާއެކު އެތައް ހުވަފެންތަކެއް ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަށްފަހު މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ކުރެވޭ ހިސާބުން ދާއިރާގެ ރައްޔިތެއްގެ މޫނު ފެންނަ ހިސާބަށް ނާދެވެއެވެ. އެ ހޮވުނު ގޮނޑީގައިވެސް އިށީދެ އިންނަތަނެއް ނުފެނެއެވެ. ޖަލްސާތަކަށް ސަލާމް ބުނުމާއި ބައެއް މެމްބަރުން އަބަދުހެން ޗުއްޓީގައި ތިބުން ވަނީ އާންމުވެފައެވެ.

ދާއިރާގެ ރަށަކަށް ތަރައްޤީ ގެންނަން ވިޔަސް ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ވިޔަސް ރަށަށް ބަނދަރެއް ހެދުމަށްވިޔަސް އަދި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ހުރި މިނޫން ކަންތައްތަކުގެ ބަހުސްތައް ކުރިއަށްދާއިރު ވެސް މި ފެންނަނީ އެކަމެއް ކުރާނެ ގޮތުގެ ބަހުސް ކުރުމަށްވުރެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން އެމީހަކު ތާއީދު ކުރާ ސަރުކާރެއް ނުވަތަ ޕާޓީއެއްގެ ދިފާއުގައި ވާހަކަ ދައްކާ ތަނެވެ. "އަހަރުމެންގެ ސަރުކާރުން މިހެނޭ ކަންތައް ކުރީ، މިވެނި ވަރަކަށް ތަރައްޤީ ގެނައޭ، އަހަރުމެންގެ ރައީސަކީ ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ޅިދުމަތްކޮށްދެއްވި ބޭފުޅެކޭ" ބުނެ ބައެއް މެމްބަރުން އަޑުގެ ނެތްތަނަށް ހަޅޭލަވައެވެ. "ބަހަނާއަކަށް"ވެސް ދައްކަނީ ކުރީ ސަރުކާރުން ކަންކޮށްފައިވާ ގޮތެވެ.

ރައްޔިތުންނަށް މިކަންތައްތައް ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ. ދުވަހަކުވެސް އެ ރައްޔިތުންނަށް އެ ކޮށްދިން ކަންތައްތައް ނުފެންނަ ކަހަލައެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެނީ ޕާޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭން ނޫންކަމެވެ. އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތިބެނީ ރައްޔިތުން ތަމްސީލްކޮށްދޭން ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުންތަކެއް ގޮތުގައެވެ.

ކުރީ ސަރުކާރަކުން މި ސަރުކާރުން ވިޔަސް ކަމެއް ރަނގަޅަށް ނުހިނގާ ކަމުގައިވާނަމަ އެކަމެއް ބަލައި ދެން އެކަމުގައި ކުރެވޭނީ ކީއްތޯ ހުރިހާ މެމްބަރުން ވެސް ގުޅިގެން ބަލަން އެބަޖެހެއެވެ. މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަން ވީ އެ މައުޟޫއަށެވެ. ކުރީ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަތައް ދައްކާނަމަ ނުވަތަ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްދިން ކަންތައްތައް ރައްޔިތުންނަށް ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ ދުވަހަކުވެސް ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ތަނެއް ނުފެންނާއެވެ. ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ހެޔޮ ބަދަލެއް ނުވަތަ ތަރައްޤީއެއް ދުވަހަކު ވެސް ނުފެންނާނެއެވެ.

ޒަމާން މިހާ ކުރިއަރާ ގޮސްފައިވާއިރު މިއަދު ޤަބޫލު ކުރަންޖެހޭ ހަޤީޤަތަކީ އަދިވެސް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އެންމެ އަސާސީ ބައެއް ޚިދުމަތްތައް ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފޯރުކޮށް ނުދެވޭ ކަމެވެ. ތެދެކެވެ. މާލެސިޓީގައި މި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބެން އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް ގިނަ ރަށްތަކުގައި މިފަދަ ގިނަ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭކަށް ނެތެވެ.

ރަނގަޅު ޚިދުމަތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މި ޖެހެނީ ކައިރީގައި އެންމެ ކުރިއަރާފައި އޮންނަ ރަށަށް ފުރައިގެންދާށެވެ. ނުވަތަ ފުރައިގެން މާލެސިޓީއަށް އަންނާށެވެ. އެތައް ރައީސުން މި ރާއްޖޭގައި ވެސް ވެރިކަންކޮށްފިއެވެ. އެތައް ޒަމާނެއް ވެރިކޮށް ކޮށް، ނުވަތަ މަދު ދުވަސްކޮޅަކު ވެސް ވެރިކަން ކޮށްފައި އެބަހުއްޓެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް ރައްޔިތުން އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް އެދި އާދޭސް ކުރަން ޖެހެއެވެ. މިނޫން ދުވަހެއް އެ ރައްޔިތުން ދެކެން ބޭނުންވެއެވެ. އެހެންކަމުން "ރައްޔިތުންގެ މެމްބަރުން" ގެ ގޮތުގައި ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކޮށްދޭށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެއިން މަޚްތޫމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
100%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް