raajjemv logo
އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދިނުން
ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން އިސްރާއީލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް
 
ލުއިތައް ދިން ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ބޯޑަރުތައް އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ބަންދުވާނެ
 
މިއީ އައު އާންމު ހާލަތަކަށް ދިއުމަށްޓަކައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު
 
ލުއިތައް ދިން ނަމަވެސް ގައިދުރުކަން ބަހައްޓައި މާސްކް ވެސް އަޅަންޖެހޭ
ސިމާހާ ނަސީމް
2,390
ކ. މާލެ |
21 ފެބްރުއަރީ 2021 | އާދީއްތަ 11:23
އިސްރާއީލްގެ ޝޮޕިންގ މޯލް
ރޮއިޓަރސް

ވެކްސިންގެ އަސަރު ކުރާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން އިސްރާއީލުން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުޔެއް ދީފިއެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ހެދި ދިރާސާއަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ފައިޒަރއާއި ޖަރުމަނުވިލާތުގެ ބަޔޯއެންޓެކުން އުފައްދާފައިވާ ފައިޒަރ ވެކްސިން 98.9 އިންސައްތަ އަސަރު ކުރެއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޤައުމުގެ ފިހާރަތަކާއި ލައިބްރަރީ އަދި މިއުޒިއަމްތައް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ގައިދުރުކަން ބަހައްޓާ މާސްކް ވެސް އަޅަންޖެހެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި އާންމުންނަށް ޝޮޕިންގ މޯލްތަކަށް ވަދެވޭއިރު، ޒޫ ފަދަ ތަންތަން ބަލައިލުމަށް ވެސް ވަދެވޭނެއެވެ. ހޮޓެލްތަކާއި ޖިމްތައް ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު އާންމުންނަށް އެތަންތަނަށް ވަދެވެނީ "ގްރީން ޕާސްޕޯޓެއް" ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މިއީ ހަމައެކަނި ވެކްސިން ޖަހާ މީހުންނަށް ދޭ ސެޓްފިކެޓެކެވެ. މި ޕާސްޕޯޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް ބޭނުންކުރެވޭއިރު އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޕާސްޕޯޓްގެ މުއްދަތަކީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާތާ ހަ މަސް ދުވަސް ކަމަށެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ހެލްތް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ މިއީ އައު އާންމު ހާލަތަކަށް ދިޔުމަށްޓަކައި އަޅާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅު ކަމަށެވެ. މުޅި ދުނިޔޭގައި ވެސް ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނައިން މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެމުން އަންނަ ޤައުމަކަށް އިސްރާއިލްވެފައިވާއިރު 49 އިންސައްތަށްވުރެން ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފައެވެ.

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު އެ ޤައުމު ލޮކްޑައުންއަކަށް ގޮސްފައިވަނީ ފެންނަ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް އިތުރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މި ލުއިތައްދިން ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގެ ބޯޑަރުތައް އިތުރު ދެ ހަފްތާއަށް ބަންދުވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް