raajjemv logo
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ
ބަޣާވާތުގެ ހޫނު ޒުވާބުގެ ތެރެއިން ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ބޭރު!
 
ޖަލްސާ ފެށުނުއިރުވެސް ޝަރީފް އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަޑުއިވެމުންދިޔަ
 
ޝަރީފް ތަޅުންދޫކުރައްވާ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް އަށް ޝަރީފް ތަޅުމުން ނެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައި
އާއިޝަތު ޝިއުރާ
8,546
ކ. މާލެ |
2 ޑިސެންބަރ 2020 | ބުދަ 10:10
ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވުމުން ސަރޖެންޓް އެޓް އާރމްސް ޝަރީފް ތަޅުމުން ނެރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

ބަޣާވާތާއި ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝަރީފާއި އެހެން މެމްބަރަކާއި އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުމެއްގައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވައިފި އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ޖަލްސާ ފެށުނުއިރުވެސް ޝަރީފާއި އެހެން މެމްބަރަކާއި ވާހަކަދައްކަވާ އަޑު އިވެމުންދިޔައެވެ. ޖަލްސާ ފެށުނުކަން އިއުލާންކުރައްވާ ދުވަހުގެ ތާރީޚާއި ޖަލްސާގެ ތަޢާރަފް ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ދެއްވަމުން ގެންދެވިއިރު ޝަރީފް އަޑުގަދަކުރައްވަމުން ގެންދެވި އަޑުއިވެމުންދިޔައެވެ.

ޖަލްސާގެ ތަޢާރަފް ދެއްވަމުން ގެންދަވަމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޝަރީފަށް ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް އެދިވަޑައިގެން ތިން ފަހަރު ނަސޭހަތް ދެއްވާފައެވެ. އެއަށްފަހު ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވެވިއެވެ. އޭރުވެސް ޝަރީފް ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއެވެ. ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވެވިއިރު ޝަރީފް އިންނެވީ އެންމެ ކުރީ ބަރީގައި ހުރި ގޮނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ގޮނޑިއެއްގަ އެވެ.

ޝަރީފްގެ ނަން އިއްވެވުމަށްފަހު ޝަރީފް ތަޅުންދޫކުރައްވާ ވަޑައިނުގެންނެވުމުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް އަށް "މީނާ ނެރޭ" އެހެން ވިދާޅުވެ ޝަރީފް ތަޅުމުން ނެރުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އެގޮތަށް ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވިއިރުވެސް ޝަރީފް ގެންދެވީ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު އެގޮތަށް އެދިވަޑައިގަތުމުން ސަރޖެންޓް އެޓް އަރމްސް ޝަރީފް އަރިހުން ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގަތުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވަމުންދިޔަ ތަން ފެނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަރީފް ގެންދެވީ ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މިނެޓް ފަހުން ޝަރީފް ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ނިކުމެ ވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

ޝަރީފް ތަޅުން ދޫކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވިފަހުން ރައީސް ނަޝީދު ވަނީ ޖަލްސާ ފައްޓަވާފައެވެ. އަދި އެހިނގައިދިޔަ ކަންތައް ހިއްސާކޮށްދެއްވިއެވެ. އެގޮތުން ހިނގައިދިޔަ ކަންތައްތަކަކީ ޝަރީފާއި އެހެން މެމްބަރަކާއި ދެމެދު ބަޣާވާތާއި ގުޅޭގޮތުން އުފެދުނު ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކެއް ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޝަރީފާއި ޚިޔާލުތަފާތުވި މެމްބަރުގެ ނަމެއް ނަޝީދު ހާމައެއްނުކުރައްވައެވެ. އަދި ތަޅުމުގައި އަޑުގަދަ ކުރައްވަމުން ގެންދެވިއިރު ޝަރީފާއި ދެން ޚިޔާލުތަފާތުވުން އުފެދިގެން އަޑުގަދަކުރެއްވީ ކޮން މެމްބަރެއްކަމެއް އެހާ ބޮޑަށް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ އެއް މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވަވާ ދެން ހުރި މެމްބަރުގެ ނަން އިއްވެވުމަށް ބެއްލެވިއިރު އެމެމްބަރު ނެތް ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑަށް ޖެހުނީ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވަން. އަޅުގަނޑަށް އެއްފަހަރާ ދެ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުންގެ ނަން ނުއިއްވޭ. މިތަނުގައި އޮންނަ ގޮތަކީ އިއްވަމުން އިއްވަމުން ގޮސް ފަހަރަކު ބޭފުޅެއްގެ ކަންތައް ކުރުން. އެއް އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރެއްގެ ނަން އިއްވާ ހިނދުކޮޅެއްވީ އިރުގައި ދެ ވަނަ އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރަކު ފެންނާކަށެއް ނެތް. ދެން ނިޒާމު އަނެއްކާވެސް މިއޮތީ ގާއިމުވެފައި.
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ރައީސް ނަޝީދު

ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޚިލާފު އުފެދެނީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައިވެސް ހައްސާސް ކަންކަން މިތަނުގައި ބަހުސްކުރަމުން ދާއިރު ކަމަށެވެ. އަދި ބަހުސް ކުރެވޭ ކަންކަމަކީ އަދި ގޮތްތައް ނިންމެމުންދާ ކަންކަމަކީ ޖީލުތަކަކަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް އަސަރުކޮށްގެން ދާނެ ކަންކަން ކަމަށް ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރިޒުނާ ޒަރީރު
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
20%
މޮޔަވެއްޖެ
30%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް