އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރިޕޯޓު - ޔަޟިންގެ މަރުގެ ތަހުގީގް

ޔާމީން ރަޝީދުގެ ގޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހުސް ކެމެރާ، ގާތިލުންނަށް ފިލޭނެތަ!؟

  • ޔާމީން މަރާލި ގެއަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނީ މިކެމެރާތަކަށް ފެނިގެން
  • ކެމެރާ 10. ޔާމީން މަރާލާލަފައި އޮތް ގޭގެ ސިޑިބުޑު
  • މި ކެމެރާތަކުން ޔާމީންގެ ގާތިލުން ހޯދަން އެހީވެދޭނެ

އަހުމަދު މުހުސިނު
dhonbandaara

ކ. މާލެ 25 އޭޕުރިލް 2017 | އަންގާރަ 00:48 10,662

އަނިޔާވެރިގޮތަކަށް މަރާލާފައިވާ ޔާމިން ރަޝީދުގެ ހަށިގަނޑު ގެންދަނީ - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކްޓިވިސްޓް އަދި މަޝްހޫރު ބްލޮގަރ ސ. ފޭދޫ ޗަނބޭލީގޭ، އުމުރުން 29 އަހަރުގެ ޔާމީނު ރަޝީދު ވަރަށް ލާއިންސާނީ އަނިޔާ ތަކަކާއެކު ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގެ ވަގުތެއްގައި އެވަނީ މަރާލާފައެވެ. އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ގޭގެ ސިޑި ކައިރިއަށް މަރާލައި ވައްޓާލާފައި އޮތްއިރު، ހަށިގަނޑުގެ އެތައް މިތަނަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީފައިވެ އެވެ. ދަންވަރު މީހުން ނިދާ ފައިހިލަވަޅު އޮބުނު ފަހުން މި ޖަރީމާ ހިންގި މީހުން އިންސާފްގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެވެސް އެދޭނޭ ކަމެވެ. ޔާމީންގެ އާއިލާއާއި ރައްޓެހިން އެކަމަށް އެދި އާދޭސް ކުރާއިރު އެފަދަ އަނިޔާވެރިކަމެއް ތިމާ މީހާއަށްވެސް މެދުވެރި ވެދާނެތީވެސް އެ ލާއިންސާނީ ޢަމަލް ހިންގި ބަޔަކު އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީއަކީ އަބަދުވެސް އިންސާފް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކއި މަސައްކަތްކޮށް އަދި އެއިންސާފް ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ވެދެވެން އޮންނަ ހުރިހާ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދީ އުޅޭ ބައެކެވެ. ހަމަހަމަކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ އިންތަކާއި މިންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އެގޮތުން ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޤާތިލުން ހޯދުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޓީމަކުން ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމެއް ދެއްވައިގެން ފުލުހުން ހިންގަމުންދާ ތަހުގީގަށް ފަސޭހަ ކޮށްދިނުމަށް ވެދެވެންއޮތް ހުރިހާ އެހިޓެރިކަމަކާއި އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށް ރާއްޖެ ޓީވީ އޮތީ ތައްޔާރަށެވެ. ތަހުގީގީ ނޫސްވެރިކަމުގެ ތެރެއިން ރާއްޖެ ޓީވީން މިހުށަހަޅާލަނީ އެފަދަ ކަމެކެވެ.

ޔާމީން ރަޝީދު މަރާލާފައި އޮތް ގެ މ. ސްޕެކްޓިއުލާގޭ   ހުންނަނީ އެތައް ބައިވަރު ސީސީޓީވީ ކެމެރާތަކެއް ހުންނަ ސަރަހައްދެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ގޭގައި ވެސް ސީސީޓީވީ ކެމެރާ ހުރެ އެވެ. އިސްކަންދަރު މަގުގައި ހުންނަ އެގޭގެ ދެކޮޅުންނާއި އެގެ ހުންނަ މަގާއި އިންވެގެން އޮންނަ ރިޔާސީ މަގުގައިވެސް އެގެއާ ގާތުގައި ކެމެރާތައް ހުރެއެވެ.

ކެމެރާ 1

ބިސްބުރު ކައިރިން އިސްކަންދަރު މަގަށް އިރަށް ވަންނައިރު ކަނާތް ފަރާތުން ޖެހޭ އެއްއިމާރާތަކީ ޕާސަނަލް ކޮމްޕިއުޓަރސްގެ ފިހާރައެކެވެ. ފިހާރައިގެ ބޭރުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ދެ ކެމެރާއިން ހުޅަނގާ ވީ ފަޅިއަށް ހުންނަ ކެމެރާއަށް ނާރާ ގޮތަކަށް އެމަގަކަށް ބަޔަކަށް ވަނުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އިރުމައްޗާ ވީ ފަޅިއަށް ހުންނަ ކެމެރާއިން ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގެ މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެއަށް ވަންނަ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެނގޭނެއެވެ. އިސްކަންދަރު މަގުން އެގެއާ ހަމައަށް ދަންދެން އެކެމެރާއަށް ގެއްލޭ ގޮތަކަށް ދެވޭނެ ހެނެއް ހިއެއް ނުވެއެވެ.

ކެމެރާ 2

މިއީ އިސްކަންދަރު މަގުން ބިސްބުރު ކައިރިން އިރުމައްޗާ ވީ ކޮޅަށް ވަންނައިރު ވާތް ފަރާތުގައި ހުންނަ ގެއެއްގައި ހުންނަ ކެމެރާއެކެވެ. މިކެމެރާއަށްވެސް އެމަގަށް ވަދެގެން އަންނަ ބަޔަކު އަރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މިކެމެރާ އިންނަ ގޮތުން މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެއާ ހަމަައަށް އެބަޔަކު ދިޔަކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ. މިކެމެރާއަށް ފެންނާނީ ހަމައެކަނި އެމަގަށް ވަންނަ ތަނެވެ.

ކެމެރާ 3

މިކެމެރާ ހުންނަނީ މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެ ހުންނަ ބްލޮކްގައި އެއްގެ ދޫކޮށް ހުޅަނގަށް ހުންނަ ފިހާރައެއްގައެވެ. ދެކޮޅަށް ދެކެމެރާ އަޅާފައިވާއިރު ބިސްބުރު ކައިރިން އިސްކަންދަރު މަގަށް ވަދެގެން ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގެއާ ދިމާލަށް ކުރިއަށް އަންނަނަމަ މިކެމެރާއަށް އަރާނެއެވެ. އަދި އެފިހާރަ ފަސްދީ ގޮސް މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެއަށް ބަޔަކު ވަންނަ ނަމަ މިފިހާރައިގާ ހުޅަނގުން އިރަށް ހަރުކޮށްފައި އިންނަ ކެމެރާއަށް ނާރާ ގޮތަކަށް އެގެއަކަށް ވަދެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ.

ކެމެރާ 4 އެއް

މިކެމެރާ ހުންނަނީ ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގޭގެ ކުރިމަތިން އެމަގުގެ އަނެއް ފަޅީގައި ހުންނަ ގެއެއްގެ އަސްކަނީގައެވެ. މުޅި ހިސާބު ކަވަރަ ކުރެވޭ ގޮތަށް ވަށައިގެން ފެންނަ ގޮތައް އިންނަ މި ކެމެރާއަށް ނާރާ ގޮތަކަށް މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެއަކަށް ނުވަދެވޭނެއެވެ. އަދި ނުވެސް ނުކުމެވޭނެއެވެ. 

ކެމެރާ 5

މި ކެމެރާއަކީ ޔާމީން މަރާލާފައި ހުރިގޭގެ އެއްފަޅިއަށްވާ ގޮތައް އޮންނަ ރިޔާސީ މަގުގައި ހުންނަ ދެ ކެމެރާއެވެ. ފިހާރައެއްގެ ބޭރުގައި ހުންނަ މި ކެމެރާ ދެކޮޅަށް ވާ ގޮތައް ހުންނައިރު އިސްކަންދަރު މަގުން ރިޔާސީ މަގަށް ވަންނަ އަދި އެމަގުން އިސްކަންދަރު މަގަށް ނިކުންނަ ކޮންމެ މީހަކުވެސް އަރާނެއެވެ. މ. ސްޕެކްޓިއުލާގެއިން ބަޔަކު ނުކުމެގެން އިސްކަންދަރުމަގުން އިތުރަށް ކުރިއަށް ނުގޮސް މަގަކަށް އަޅާނަމަ ފުރަތަމަ އެޅޭނީ މިމަގަށެވެ. އޭރުން އެއިން ކޮންމެވެސް އެއް ކެމެރާއަކަށް ހުންނާނީ އެމީހަކު އަރާފައެވެ.

ކެމެރާ 6

މިކެމެރާ ހުންނަނީ ބިސްބުރު ކައިރިން އިސްކަންދަރު މަގަށް ވަދެގެން އަންނައިރު ރިޔާސީ މަގުވެސް ފަސްދީ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގައެވެ. މިކެމެރާ އަޅުވާފައިވަނީ ބިސްބުރާ ދިމާލަށް ކަމުން ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގެއަށް ވަދެނުކުމެ ހަދާ މީހުން މި ކެމެރާއަށްވެސް ދާނީ އަރަމުންނެވެ.

ކެމެރާ 7

މިއީ އިސްކަންދަރު މަގާއި ޖަވާހިރު މަގާއި ގުޅުނު ކަންމަތީގައި ބިސްބުރާވީ ފަޅީގައި ހުންނަ ފިހާރައެއްގައި ހުންނަ ކެމެރާއެކެވެ. މާވެޔޮމަގުން ވަދެގެން ބިސްބުރާ ދިމާލަށް އަންނަ މީހުން މިކެމެރާއަށް ރީތިކޮށް އަރާނެއެވެ.

މިއީ ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގެ ހުންނަ އިސްކަންދަރު މަގުގެ އެގޭހުންނަ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ހަރުކޮށް މިހާރުވެސް ފެންނަން ހުރި ކެމެރާ ތަކެކެވެ. މިކެމެރާތަކަށް ނާރާ ގޮތަށް ޔާމީންގެ ޤާތިލުން އެގެއަށް ވަދެ ނުކުމެ ހެދޭނެ ހެނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ކެމެރާތަކުގެ ހާލަތެއް ރާއްޖެ ޓީވީއަކަށް ނޭނގެއެވެ. މިކެމެރާތަކަކީ އޭގެ ބޭނުން ފުދޭގޮތައް އަބަދުވެސް ޖައްސާފައި ހުރި ކެމެރާތަކެއް ނަމަ މިއީ ޔާމީން މަރާލި މީހުންނަށް އެގެއަށް ވަދެ ނުކުމެ ހެދުމުގައި ސިއްރު ނުކުރެވޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. މިއިން ކޮންމެވެސް ކެމެރާއަކަށް އަރާނެއެވެ.

މައި ކެމެރާ، ކެމެރާ 8

މިއީ ޔާމީން މަރާލާފައި އޮތް ގޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ކެމެރާ ތަކެކެވެ. އެންމެ ތިރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކެމެރާގެ މޫނުމަތި އަނބުރާލާފައި ހުރިއިރު، އެ ތަނުގެ ލައިޓް ހުރީ ނިއްވާލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުގައި ހުރި އެހެން ކެމެރާތަކަށް ނާރައި ސަލާމަތް ވެވޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވެ އެވެ. 

ކޮންމެއަކަސް މިއީ ޔާމީން މަރާލި ގާތިލުން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދާނެ އާލާތްތަކެވެ. މިކެމެރާތަކުގެ ފުޓޭޖްތައް ލިބިއްޖެނަމަ އެބަޔަކު ހޯދުމަށް ފަސޭހަ ވެގެން ހިނގައިދާނެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް