ބުދަ 21 އޮކްޓޯބަރ 2020
04 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 04
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:10
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ޕޮލިސީ ޕްރަޔޮރިޓީ ލިސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުނ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު އިސްކަންދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފި

  • ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އެކި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވޭ
  • ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު އެންމެ އިސްކަމެއް ކުރާނެ ކަންކަން ވަނީ ތަރުތީބުކޮށްފައި
  • އޮފީސްތަކުން މިކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި

ކ. މާލެ | 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 22:53 | 4,218

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، އަންގާރަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން - ރައީސް އޮފީސް

ސަރުކާރުން މުހިންމު އިސްކަމެއް ދީގެން، ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ޕޮލިސީ ޕްރަޔޮރިޓީ ލިސްޓް' އާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި މަޝްވަރާކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން 2019-2023 (އެސްއޭޕީ) އާ ގުޅޭގޮތުން 25 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ކުރައްވާފައިވާ މަޝްވަރާތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ އެކި ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެކިއެކި ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިހާރުގެ ހާލަތައް ރިޔާތްކޮށް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރު ސަރުކާރުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރަން ހުރި ކަންކަން އަލުން ތަރުތީބު ކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ޕޮލިސީ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 'ޕޮލިސީ ޕްރަޔޮރިޓީ ލިސްޓް' އާ ގުޅޭގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ފުޅާ ދާއިރާގައި މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ މި މަޝްވަރާތަކުގައި ހުރިހާ ސެކްޓަރުތަކުން ވެސް ކުރިއަށް އޮތް 2 އަހަރަށް އިސްކަންދީގެން ކުރާނެ ކަންތައްތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން މިކަންތައްތަކަށް އަމަލު ކުރުމަށް ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.