ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 22:57
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން
ރާއްޖެއެމްވީ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު
އެމްޑީޕީން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ޕްލޭނަކާއެކު: އަކްރަމް
 
ގުޅީފަޅާއި ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ނުހަދާ އޮތްކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެތަންތަނުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާނެކަމަށް

އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ޕްލޭނެއް ނެތްކަމަށް ދޭހަވާ މޭރުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ މުހައްމަދު މުއިއްޒު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅަށް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުގައި ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ރައްދުދެއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަލަސުރުޚީ" ޕްރޮގްރާމްގައި މިކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވާހަކަފުޅު ބައްޓަންކުރައްވާފައިވަނީ ދިމާކުރާ ގޮތަށްކަމަށެވެ. ކޮންމެ ރައީސަކުވެސް ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެން ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުންނަ ކަންކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައީސް މުއިއްޒުގެ ވާހަކަ ކުރިޔަށްގެންދެވީ އެހެން ރާގަކަށްކަމަށެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިޔަށްގެންދިޔައީ ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދެވޭނެ ގޮތަށްކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން ގޯތި ދޫކުރިއިރު ފްލެޓްތައްވެސް ދޫކޮށްފައިވާނީ އެވިސްނުމުގައިކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ގުޅީފަޅާއި، ގިރާވަރުފަޅުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނެއް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރުން ނުހަދާ އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވި ވާހަކަފުޅަށް ރައްދުދެއްވަމުން އަކްރަމް ވިދާޅުވީ އެތަންތަނުގެ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭން ގެޒެޓްކޮށްފައިވާނެކަމަށެވެ. އެއްބަޔަކު ހަދާފައި އޮތް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނެއް އަނެއް ބަޔަކަށް ގޯސްވެދާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް އެއީ އެކަން ނުކޮށް އޮތް ކަމަށް ބުނެވޭނެ ސަބަބެއް ނޫންކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު ގެންގުޅުއްވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތަކީ މާލެ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯދައިދިނުމަށް ގެންގުޅުއްވާ ސިޔާސަތެއް ނޫންކަމަށެވެ.

އުތުރުތިލަފަޅަށް ބްރިޖު އަޅަން ފުރަތަމަ ނިންމާފައި ނުވާނެ. ތިލަފުށިން ދެން އުތުރުތިލަފަޅަށް ދާނީ. ދެން ވިދާޅުވީ އެތަނުން އެކަނި ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނުހޯދޭނޭ. އުތުރުތުލަފަޅު އެބައޮތް އިތުރަށް ހިއްކެން. އެހެންވީމާ ކޮންމެހެން ނުޖެހޭ ފުށިދިއްގަރަފުޅު ދޮޅު ގަޑިއިރުން ދެވޭތާކަށް ދާކަން. އެއީ މުޅިން އެހެން ޕްލޭނެއް. މުއިއްޒުގެ ޕްލޭނަކީ މާލެ އެއީ މާލެ ނޫންކަމަށް ހައްދަވާ މުއިއްޒުގެ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފުށި ދިއްގަރަފަޅު ތަރައްގީކުރުން. އެކަން ކުރަން ވަރަށް ޚަރަދުދާނެ. 20 އަހަރުވާއިރުވެސް އެތަން ތަރައްގީނުކުރެވޭނެ
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން

އަކްރަމް ވިދާޅުވީ މުއިއްޒު ދައްކަވާ ގިނަ ވާހަކަފުޅުތަކަކީ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަންކަން ނޫންކަމަށެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި ކަމެއްކުރާކަން ރައްޔިތުންނަށް ދެއްކުމަށް ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްކަމަށް އަކްރަމް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެދެނީ 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތައް ނެގެހެއްޓުން - އެމްޑީޕީ
ސާފު އަޣްލަބިއްޔަތު އެމްޑީޕީއަށް ލިބޭތަން ފެނޭ: ރައީސް ޞާލިހު
ކެމްޕެއިންގައި އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ ވަޒީފާގެ ބިރުވެރިކަން އޮތް މިންވަރު: ފައިސަލް
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވެއްޖެނަމަ ކުރާ ތުހުމަތުތަކުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދަން މަޖިލީހަށް ގޮވާލާނަން: އަލީ ވަހީދު
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި