ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2024 | އަންގާރަ 22:32
އިންތިޚާބެއްގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ
އިންތިޚާބެއްގައި މީހަކު ވޯޓުލަނީ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
އިންތިޚާބު ބާއްވާ ތާރީޚަށް ބަދަލު ގެންނަނީ
ރޯދަ މަހު އިންތިޚާބުތައް ނުބޭއްވޭގޮތަށް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި
 
ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިސްލާހުގައި ބުނެފައިވޭ
 
އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން މުއްދަތުތައް ކަނޑައެޅިދާނެ
 
އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ތާރީޚު ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބު ބާއްވަންވާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމޭތާ 10 ދުވަސް ފަހުން

ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބު ނުބޭއްވޭގޮތަށް، އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ރަމަޟާން މަހުގެ ތެރޭގައި މި ފަހަރުގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ނިންމާފައިވާތީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީން ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ވަނީ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައި، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށްފައެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ ރޯދަމަހުގެ ތެރޭގައި އިންތިޚާބު ނުބޭއްވުމަށެވެ.

އަދި އެމްޑީޕީގެ ޕީޖީގެ ނިންމުމާއެކީގައި، އިންތިޚާބާބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ވަނީ އިސްލާހެއް ހުށަހަޅާފައެވެ. މި އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއުއެވެ.

އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާ އިސްލާހުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، 43 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންތިޚާބުތަކުގައި އެ އިންތިޚާބެއްގައި ވޯޓު ނަގާ ގަޑިއާއި، އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ވޯޓު ނަގައި ނިންމާ ގަޑިއާއި، ވޯޓު ގުނަން ފަށާ ގަޑި ކަނޑައަޅައި، އިއުލާންކުރާނީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފަައިވަނީ، މި ގާނޫނުގައި ނުވަތަ އެހެން ގާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބުނެފައި އޮތްނަމަވެސް، ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހެއްގައި އިންތިޚާބެއް ބާއްވާއިގެން ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިޚާބު ބާއްވަންޖެހޭ ތާރީޚު ރަމަޟާން މަހުގެ ދުވަހަކާ ދިމާވާނަމަ، އެ އިންތިޚާބެއް ބާއްވަންވާނީ ރަމަޟާން މަސް ނިމުމުގެ 10 ދުވަސް ފަހުން ކަމަށެވެ.

43 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވަނީ މި ހާލަތުގައި، އެ އިންތިޚާބަކާގުޅޭ ޚާއްސަ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ނުވަތަ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން އެކި ކަންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުތަކަށް އަމަލުކުރެވެން ނެތް ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ (ށ)ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެ މުއްދަތުތަކަށް ބަދަލުގެނެސް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އަލުން މުއްދަތުތައް ކަނޑައަޅަންވާނެ ކަމަށެވެ.

ރޯދަމަހުގައި މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ބާއްވާތީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ބޭއްވި ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއީލް ހަބީބު ވިދާޅުވީ، މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ރޯދަ މަހު ބޭއްވުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުން ވެސް ބޭނުންވި ގޮތެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ޕްރެޝަރު އޮވެގެން ކުރި ކަމެއް ނޫންކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަން ކޮށްފައި ވަނީ ހެޔޮ ނިޔަތުގައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އީސީން އެއްވެސް މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތުދެމުން، އެ ނިންމުން ނިންމީ ގައުމީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށް ވެސް ބުނެފައި ނުވާނެކަމަށް ހަބީބު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކައިގެންވެސް ސަރުކާރަށް ތާއީދު އިތުރުކުރަންޖެހޭކަމަށް ބުނި މައްސަލަ ހުށަހަޅަން އީސީން އެދިއްޖެ
ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ ސަބަބު ބަލައިދިނުމަށް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށަހަޅާނަން - އަސްލަމް
އެމްޑީޕީ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސް މުއިއްޒަށް މަޖިލީހުން އެއްބާރުލުން ނުދިނީ ކޮންކަމެއްގައިތޯ :އަސްލަމް
ޓިކެޓް ލިބުނު ކެނޑިޑޭޓް ބަހައްޓާފަ ސަރުކާރު ވަޒީރުން އެހެން ކެނޑިޑޭޓެއްގެ ފަހަތުގައި، ރައީސަށް ނޭނގެނީބާ؟
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު