ހޮނިހިރު 28 ނޮވެންބަރު 2020
02 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 12
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
ހުކުރު ޚުތުބާ

މުދަލުގެ ޒަކާތަށް އިހުމާލުވާނަމަ މުދަލަކީ ތިމާގެ ހަލާކުކަމުގައި ވެދާނެ: ޚުތުބާ

  • ބައެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައަަކަށް މުދާ ވެގެންދޭ
  • މުދާ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ހިފައި، ޒަކާތް ނެރެ، ސަދަގާތް ދީ އުޅޭ ނަމަ، އެއީ ސުވަރުގެވަނުމަށް އޮތް ސަބަބެއް
  • ޒަކާތަކީ މުދަލަށް ޠާހިރުކަމާއި އިތުރުވުން ގެނުވައިދޭ އަޅުކަމެއް

ކ. މާލެ | 25 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | ހުކުރު 13:00 | 5,489

އިސްލާމީ މަރުކަޒު، މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާ އިއްވާފައިވަނީ ''ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މަތިވެރިކަން'' މިމައުޟޫއަށް - ރާއްޖެއެމްވީ

ކީރިތި ގުރުއާނުގައި މާތްﷲ ނަމަދާއި ޒަކާތް އެކުއެކީގައި މަދުވެގެން ފަންސަވީސް ފަހަރު ބަޔާކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، މުދަލުގެ ޒަކާތަށް އިހުމާލުވާނަމަ ދުނިޔެއާއި އާހިރުގައި ތިބާގެ ހަލާކު ކަމުގައި މުދާ ވެގެންދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހުކުރު ޚުތުބާގައި ދީފިއެވެ.

''ޒަކާތުގެ މުހިންމުކަމާއި އޭގެ މަތިވެރިކަން'' މި މައުޟޫއަށް ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކަށް އިއްވި ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނީ ޒަކާތް ގުޅިފައިވަނީ މުދަލާ ކަމަށާއި މުދަލަކީ އާދައިގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ނަފްސުތައް، އެ އެއްޗެއްގެ މައްޗަށް، ނުހަނު ލޯބިޖެހިފައިވާ އެއްޗެއްކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ ބައެއް ފަހަރު ނުރައްކާތެރި ފިތުނައަަކަށް މުދާ ވެގެންދާ ކަމަށާއި، އެއީ ބޮޑުވެގެންވާ އިމްތިހާނެއް ކަމަށެވެ.

މުދާ ހެޔޮގޮތުގައި އޭގެ ބޭނުން ހިފައި، ޒަކާތް ނެރެ، ސަދަގާތް ދީ އުޅޭ ނަމަ، އެއީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށް އޮތް ސަބަބެއް ކަމަށް ވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ތިޔަބައިމީހުން ދަންނާށެ އެވެ! ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުން ވާކަން ކަށަވަރީ ކުޅިވަރެއްކަމުގައެވެ. އަދި މަޖަލެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ޒީނަތެއް ކަމުގައެވެ. އަދި ތިޔަބައިމީހުންގެ މެދުގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑާވެގަތުމެއް ކަމުގައެވެ. އަދި މުދާތަކާއި، ދަރިންތަކާމެދު، އެކަކު އަނެކަކަށް ވުރެ ގިނަކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާހަކަ ދެއްކުމެއް ކަމުގައެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޒަކާތް ބެހިގެންވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ދެ ބަޔަކަން ކަން ފާހަގަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އެއީ މުދަލުގެ ޒަކާތާއި، ފިތުރު ޒަކާތް ކަމަށެވެ. ފިތުރު ޒަކާތަކީ ރޯދަމަހާ ވިދިގެން ނެރޭ ޒަކާތް ކަމަށާއި، މުދަލުގެ ޒަކާތަކީ އެ މީހެއްގެ މުދަލުގައި ޒަކާތުގެ ނިޞާބުހަމަވެ، ހިޖުރީގޮތުން އަހަރު ވުމުން ނެރެންޖެހޭ ޒަކާތް ކަމަށެ އެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އެ ދެ ޒަކާތަކީ ވެސް ތަފާތު ދެޒަކާތެއް ކަމަށާއި، އެކަތި އަނެކައްޗާ ގުޅިލާމެހިފައިވާ ދޭއްޗެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ބައެއް މީހުންނަށް ޒަކާތަކީ ކޮބައިކަން ފަހުމްވެފައި އޮންނަނީ މުޅިން ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ އެފަދަ މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ ޒަކާތަކީ ހަމައެކަނި ރޯދަ މަހާ ގުޅިގެން ނެރޭ ފިތުރު ޒަކާތް އެކަނި ކަމަށާއި، އަދި ފިތުރު ޒަކާތް ދެއްކުމުން ޒަކާތުގެ ރުކުން ފުރިހަމަ ކުރެވުނީ ކަމަށެވެ. އަނެއް ބައި މީހުންނަށް ހީވެފައި އޮންނަނީ މުދަލުން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނީ ހަމައެކަނި ވިޔަފާރިވެރިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިއެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ނިޞާބު ހަމަވެ، ހިޖުރީ އަހަރެއް ފުރޭ އިރު، އެ ފައިސާ ނިޞާބަށް ވުރެ މަދުނުވެ ހުރެއްޖެ ނަމަ، އެއިން ޒަކާތް ނެރެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޒަކާތަކީ މުދަލަށް ޠާހިރުކަމާއި އިތުރުވުން ގެނުވައިދޭ އަޅުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ޚުތުބާގައި ބުނީ އުނިކަމާއި ފަސާދައިން، މުދާ ރައްކާތެރިކޮށް، ސަލާމަތް ކޮށްދޭ އަމަލެއް ކަމަށެވެ. ޚުތުބާގައި ބުނީ ޒަކާތް ދެއްކުމަކީ އާދައިގެ ކަމެއް ކަމުގައި ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެއީ އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފި މީހެއްގެ އިސްލާމްކަން ނެތިގެންދާ ފަދަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޒަކާތަކީ ފަގީރުކަމަށް އޮތް ހައްލެއް ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ޚުތުބާގައި ބުނީ ކީރިތި ގުރުއާނުގައި މާތްﷲ ނަމަދާއި ޒަކާތް އެކުއެކީގައި މަދުވެގެން ފަންސަވީސް ފަހަރު ބަޔާކޮށްފައިވާއިރު، ޒަކާތް ނެރުމުގައި ޣާފިލުވެ، ދަހިވެތިކަމުގެ މަޅީގައި ބެދި، ޒަކާތް ދިނުން ލަސްކުރުން، ނުވަތަ އެކަމަށް ފަރުވާކުޑަކުރަމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ޒަކާތް ނެރޭނަމަ މުޖުތަމައަށް ބޮޑު މަންފާއެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން ޒަކާތް ނެރުމުގައި ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދުމަށް ޚުތުބާގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.