ބުރާސްފަތި 01 އޮކްޓޯބަރ 2020
11 އަތަ
1442 ސަފަރު 13
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:00
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:00
އިޝާ 19:11
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ

އޮގަސްޓް މަހު އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް

  • ޖުމްލަ 184 މައްސަލައެއް އޮގަސްޓް މަހު ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ޖުލައި މަހު ޖުމްލަ 170 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ
  • ޖުލައި މަހާއި އޮގަސްޓް މަހު ޖިންސީ އަނިޔާގެ 36 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވޭ

ކ. މާލެ | 15 ސެޕްޓެންބަރ 2020 | އަންގާރަ 23:20 | 1,923

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ބޭއްވި ފޮޓޯ މައުރަޒެއްގައިވާ ކުރެހުމެއް - ގޫގުލް

ނިމިގެންދިޔަ އޮގަސްޓް މަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަށް އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން ވަނީ މިދިޔަ މަހު އެމިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު އާންމުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޖުމްލަ 184 މައްސަލައެއް އޮގަސްޓް މަހު ހުށަހަޅާފައިވާއިރު މީގެތެރެއިން ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ އާ ގުޅޭ 103 މައްސަލަ އެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ފާއިތުވި އޮގަސްޓް މަހު އޭގެ ކުރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އިތުރުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ. ޖުލައި މަހު ޖުމްލަ 170 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާ އާ ގުޅޭ 93 މައްސަލަ އެއް ޖުލައި މަހު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ އެކި ބާވަތުގެ އަނިޔާގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ 36 މައްސަލައެއް ވަނީ މިދިޔަ މަހު ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އޭގެކުރީ ޖުލައި މަހު ވެސް ޖިންސީ ހާނިއްކައިގެ 36 މައްސަލަ ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

މިދިޔަ މަހު ދެން އެންމެ ގިނައިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ އިހުމާލުވުމުގެ މައްސަލަތަކެވެ. އިހުމާލުވުމުގެ 24 މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު ޖިސްމާނީ ހާނިއްކައިގެ 20 މައްސަލަ އެއް އަދި ނަފްސާނީ ހާނިއްކައިގެ 8 މައްސަލަ އެއް ވަނީ މިދިޔަ މަހު ހުށަހަޅާފައެވެ. ފުރައްސާރައިގެ ޝިކާރައަކަށްވުމުގެ 5 މައްސަލަ އާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ އަމަލެއް ކުރާތަން ކުއްޖަކަށް ދެއްކުން ނުވަތަ ފެނުމުގެ 7 މައްސަލަ އަދި އެހެން ކުދިންގެ ފަރާތުން އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް ގަނާ ލިބުމުގެ 3 މައްސަލަ މިދިޔަ މަހު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.

ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކޮންމެ މަހަކު ވެސް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހާމަކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.