ހޯމަ 28 ސެޕްޓެންބަރ 2020
08 އަތަ
1442 ސަފަރު 10
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
ރައީސް ޔާމީން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ދައުލަތުން އުޅެނީ ރައީސް ޔާމީނަށް ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރު ދައްކަން: ވަކީލުން

  • ދަށު ކޯޓުގެ ޙުކުމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައި
  • އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވޭ
  • ރައީސް ޔާމީން ފަސްމިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްަފައިވޭ

ކ. މާލެ | 12 އޯގަސްޓް 2020 | ބުދަ 18:41 | 1,948

ކްރިމިނލް ކޯޓުން ހުކުމް އިއްވި ވަގުތު ރައީސް ޔާމީނާއި އެމަނިކުފާނުގެ ގާނޫނީ ޓީމުގެ ބޭފުޅުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

މަނީ ލޯންޑަރިންގެ ދައުވާ ސާބިތުވެ ޖަލު ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރު ދައްކަމުން ގެންދާކަމަށް އެމަނިކުފާނުގެ ޤާނޫނީ ޓީމުން ބުނެފިއެވެ.

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަސް މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމަށް އެޓަރނީ ޖެނަރަލް (އޭޖީ)ގެ އޮފީހުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)އަށް އެންގުމާ ގުޅިގެން ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުދަ ދުވަހު ވަނީ ނޫސްބަޔާނެއް ނެރިފައެވެ.

ނޫސްބަޔާނުގައި ބުނެފައިވަނީ، ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ މައްޗަށް ކުރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައެޅުއްވި ޙުކުމް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އިސްތިއުނާފް މަރުޙަލާގައި ޙުކުމް ބާޠިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވެސް އޮތްއިރު، މިދަނޑިވަޅުގައި ދަށު ކޯޓުގެ ނިންމުން ތަންފީޛު ވެގެން ދިއުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިޢުނާފު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަށް އުނިކަން ލިބުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނީ، ޤާނޫނު އަސާސީން ރައީސް ޢަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިއްބައިދޭ އިސްތިއުނާފު ކުރުމުގެ ޙައްޤުން އެމަނިކުފާނު ގަސްތުގައި މަޙްރޫމު ކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ދައުލަތުން ޢަމަލު ކުރުމަކީ ކަންބޮޑުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެ ޙުކުމެއް ނިހާއީ ޙުކުމަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އެފަރާތަކުން އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ދައުލަތުން މިހާތަނަށް ވެސް ޢަމަލުކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތެއް ނޫންކަން ބަޔާންކޮށް ވަކީލުންގެ ޓީމުން ބުނީ، ރައީސް ޔާމީނާމެދު ވަކި ޚާއްޞަ އިޖުރާޢަތެއްގެ ދަށުން ތަފާތު ކުރެވިގެން ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ނެތް، ސިޔާސީ ގޮތުން ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ކަމަށްވެސް ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ރައީސް ޔާމީންގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި، މަނީ ލޯންޑްރިންގގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ކުށުގެ ޢުޤޫބާތެއްގެ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީން ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު 5،000،000.00 (ފަސްމިލިއަން) ޔޫއެސް ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާކޮށް، އެ ފައިސާ މަދުވެގެން 6 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އަށް ދެއްކުމަށް އެ ފަރާތަށް އަންގައި، 28 ނޮވެންބަރު 2019 ގައި ވަނީ ހުކުމްކޮށްފަ އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އެ ފައިސާ މީރާއަށް ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.