އާދީއްތަ 27 ސެޕްޓެންބަރ 2020
07 އަތަ
1442 ސަފަރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:02
އިޝާ 19:13
ކޮވިޑް-19 ދުނިޔޭގެ ހާލަތު

އެއްދުވަހާ 230،000 މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހި އަނެއްކާވެސް ރިކޯޑެއް

  • އެންމެ ފަހުން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހުނީ ޖުލައި 10 ވަނަ ދުވަހު
  • އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ދުވާލެއްގެ ތެރޭގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަމުނީ އެމެރިކާ، ބްރެޒިލް، އިންޑިޔާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ
  • މުޅި ދުނިޔޭގެ 13 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވައިރަސް ޖެހިފައި

ކ. މާލެ | 13 ޖުލައި 2020 | ހޯމަ 13:22 | 9,572

ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ މީހަކަށް ފަރުވާދިނުމަށް ގެންދަނީ - ޔޫސުފް ސޮފްވާން ރަޝީދު

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 މިހާތަނަށް އައިއިރު 13 މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ޖެހިފަ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހު ވައިރަސް އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ޗައިނާއިން އެކަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ) އަށް އެންގި ފަހުން މިއަދާ ހަމައަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ފަސް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އަހަރު ދެބައިވެ ދުވަސްތައް ގުނަމުންދާއިރު އަދިވެސް ވައިރަސް އަންނަނީ ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންނެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އެންމެ ފަހުން ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަކީ މިހާތަނަށް އަނެއްކާވެސް އެއް ދުވަހާ އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިކޯޑެއް ހެދި ދުވަހެކެވެ. އެދުވަހު އެކަނި މުޅި ދުނިޔެއިން 230،370 (ދެ ލައްކަ ތިރީސް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ ކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ދުވާލެއްގެ ތެރޭގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާރު ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ އެމެރިކާ، ބްރެޒިލް، އިންޑިޔާ އަދި ސައުތު އެފްރިކާ އެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އެންމެ ފަހުން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް އެއްދުވަހާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރީ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ 228،102 (ދެ ލައްކަ އަށާވީސް ހާސް ސަތޭކަ ދެ) މީހުންނެވެ. އޭގެ ކުރިން ރިކޯޑް އަދަދަކަށް މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓް ކުރީ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ 212,326 (ދެ ލައްކަ ބާރަހާސް ތިން ސަތޭކަ ސައްބީސް) މީހުންނެވެ.

އޭގެކުރިން ޖޫން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ 189،077 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިކޯޑެއް ހެދިއެވެ. އަދި ޖޫން މަހުގެ 22 ވަނަ ދުވަހު 183,000 މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން އޭރުގެ ރިކޯޑު އަދަދެއްކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފަ އެވެ.

ކޮންމެ އަކަސް މިތާރީޚު ތަކާއި އަދަދުތަކަށް ބަލާލުމުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މުޅި ދުނިޔޭގައި ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް މައްޗަށްދާ މިންވަރު އަންދާޒާކޮށްލެވޭނެ އެވެ. ވައިރަސް ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދުތައް ރިކޯޑް އަދަދުތަކުން މައްޗަށް ދިޔަ ނަމަވެސް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދުތައް އުޅެނީ ފަސް ހާހުގައި ހިފެހެއްޓިފަ އެވެ.

ވައިރަސް އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހި އަދި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމަކީ އެމެރިކާ އެވެ. އެމެރިކާގައި އެކަނި 3،413،995 (ތިން މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ތޭރަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް) މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިފައިވެ އެވެ. އެމެރިކާ އަކީ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެގެންވެސް ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. އެގައުމުގައި ވައިރަސް ޖެހިގެން މިހާތަނަށް އައިއިރު 137،782 (އެއްލައްކަ ތިރީސް ހަތް ހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދެ) މީހުން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ.

ދެވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަނީ ބްރެޒިލް އިންނެވެ. އެއީ 1،866،176 (އެއް މިލިއަން އަށްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަ) މީހުންނެވެ. އެގައުމަކީ ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން މަރުވެގެންވެސް ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. އެއީ 72،151 މީހުންނެވެ.

ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ވައިރަސް ޖެހިގެން ރިޕޯޓްކުރަނީ އިންޑިޔާއިންނެވެ. އެއީ 879،487 (އަށް ލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތް) މީހުންނެވެ. އެގައުމުގައި މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކުރަމުން އަންނަނީ 23،194 އެވެ.

މިވަގުތު މުޅި ދުނިޔޭގައި 22 ގައުމެއްގައި މިވައިރަސް ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ޖެހިގެން އަންނަނީ ރިޕޯޓްކުރަމުންނެވެ. ވައިރަސް އަދިވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާތީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި އެކަމަށް ފަރުވާކުޑަ ނުކުރުމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ތަކުރާރުކޮށް އަންނަނީ އިރުޝާދު ދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ސިމާހާ ނަސީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.