ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ޕޮޕްކޯން ޗިކަން
 
ކޭއެފްސީގެ ޕޮޕްކޯން ޗިކަން މީރުތަ؟ މިއޮތީ ގޭގައި ޕޮޕްކޯން ޗިކަން ތައްޔާރު ކުރާނެގޮތް!
ކ. މާލެ |
ޕޮޕްކޯން ޗިކަން، އެއަރފްރަޔަރ ކުކިންގ
ގޫގުލް

ކޭއެފްސީގެ ޕޮޕްކޯން ޗިކަންވަނީ މިފަހަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް މަގުބޫލު ކެއުމަކަށް ވެފައެވެ. ގިނަ ބަޔަކަށް ކަމުދާނެ ޕޮޕްކޯން ޗިކަން ގޭގަވެސް ފަސޭހަކަމާއިއެކު ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. މިއީ ހުރިހާ އުމުރު ފުރަޔަކަށް ކަމުދާނެ، ތައްޔާރު ކޮށްލަން ވަރަށް ފަސޭހަ ރެސިޕީ އެކެވެ.

ބޭނުން ވާނެ ތަކެތި:

 • 250 ގުރާމް ކުކުޅު
 • 2 ސަމްސާ ކޯން ފްލާ
 • 1 ބިސް (ހުދުބައި ވަކިން)
 • 1 ޖޯޑު ފާރޮށި ކުނޑި
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ލޮނު
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ފިޔާ ޕައުޑަރ
 • 3/4 ސައި ސަމުސާ ލޮނުމެދު ޕައުޑަރ
 • 1/4 ސައި ސަމުސާ މުގުރި އަސޭމިރުސް
 • 3/4 ސައި ސަމުސާ ޕެޕްރިކާ
 • 1 ސައި ސަމުސާ މުގުރި މިރުސް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ގަރަމް މަސާލާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކުކުޅުކޮޅު ކިއުބްކޮށް ކޮށާލާފައި ތައްޓެއްގައި ލޮނު، ފިޔާ އަދި ލޮނުމެދު ޕައުޑަރ، މުގުރި މިރުސް، އަސޭމިރުސް، ޕެޕްރިކާ އަދި ގަރަމް މަސާލާކޮޅަކާ އެކު މިކްސްކޮށްލާށެވެ. މިކްސް ވުމުން ފުށްކޮޅު ބުރުވާލާފައި އެއްކޮށްލާށެވެ.

ވަކިން ދެތައްޓަކަށް ބިހާއި ފާރޮށި ކުނޑި އަޅާށެވެ. ކުކުޅުކޮޅު ބިސް ތަށިތެރެޔަށް ލާފައި ފާރޮށި ކުނޑިން ކޯޓު ކުރަމުންދާށެވެ. އިތުރަށް ކްރަންޗީކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ޑަބަލްކޮށް ކޯޓުކުރާށެވެ.

10 ވަރަކަށް މިނެޓް ކުކުޅުކޮޅު ރެސްޓުކުރުމަށް ފަހު ތެލުގައި ޑީޕް ފްރައި ކޮށްލާށެވެ. ކުކުޅުކޮޅު ރަނގަޅަށް ބްރައުން ވަންދެން ތެލުލާފައި، ޓިޝޫގަނޑެއްގެ މަތީގައި އަތުރާލާށެވެ.

ދެން ތައްޓެއްގައި އަތުރާލުމުން މިހިރީ މި ޑިޝް ތައްޔާރު ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved