ކ. މާލެ
|
30 އޭޕްރިލް 2020 | ބުރާސްފަތި 12:49
ރޯސް ޓްރެސް ލެޗެސް
ރޯސް ޓްރެސް ލެޗެސް
ޒުނާނާ ޒާލިފް
ރޯދަ ބަދިގެ 1441
ރޯސް ޓްރެސް ލެޗެސް
 
މިއީ އަޖުމަ ބަލާލަން އެންމެ ރަނގަޅު ރެސިޕީއޭ ބުނެވިދާނެ

ޓްރެސް ލެޗެސް އަކީ މިހާރަކަށް އައިސް ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެންމެ މަޤުބޫލު އެއް ކެއުމެވެ. ދިވެހިން ދަނީ މި ކޭކުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ތަޢާރަފު ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން މި ކޭކުގެ ރޯސް ވައްތަރުވެސް މިވަނީ ވަރަށް ހިނގާ ޑިޝް އަކަށް ވެފައެވެ. މިއީ މިހާތަނަށް ޓްރައި ކުރެވޭނެ އެންމެ މީރު ރެސިޕީއޭވެސް ބުނެވިދާނެއެވެ.

ކޭކު އަޅަން ބޭނުންވާނީ:

 • 1 ޖޯޑާއި ބައި ފުށް
 • 1 ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ޕައުޑަރ
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ބޭކިންގ ސޯޑާ
 • ބައިޖޯޑު ބަޓަރ (އަންސޯލްޓެޑް)
 • 1 ޖޯޑު ހަކުރު
 • 5 ބިސް
 • 1/4 ޖޯޑު ފުލްކްރީމް ކިރު
 • 1 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

ރޯސްމިލްްކް ސިރަޕް ހަދަން ބޭނުން ވާނީ:

 • ބައި ޖޯޑު ކިރު (ފުލް ކްރީމް)
 • ބައި ޖޯޑު ހެވީ ކްރީމް
 • ބައި ދަޅު ގެރިކިރު
 • ބައި ދަޅު އިވަޕޮރޭޓަޑް މިލްކް
 • 3 ސަމްސާ ރޯސް ސިރަޕް (ރަހަ ގަދަ ކުރަން ބޭނުމިއްޔާ ގިނައިންވެސް އެޅިދާނެ)
 • 1/4 ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

އައިސިންގ ހަދަން ބޭނުންވާނީ:

 • 2 ޖޯޑު ވިޕިންގ ކްރީމް
 • 1/4 ޖޯޑު އައިސިންގ ޝުގަރ ނޫނީ ކާސްޓަރ ޝުގަރ
 • ބައި ސައި ސަމުސާ ވެނީލާ

ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް:

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޭކު ފުށްގަނޑު ގިރާލުމުގެ ކުރިން އަވަން 350 ޑިގްރީސް ސެލްސިއަސް އަށް ޖައްސާށެވެ. ފުށް، ބޭކިންގ ޕައުޑަރ އަދި ލޮނު ވަކިން ތައްޓެއްގައި އެއްކޮށްލާފައި ބަހައްޓާށެވެ.ދެން ހޭންޑް މިކްސަރަކުން ބަޓަރާއި ހަކުރު، ރަނގަޅަށް އެއްވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

އެއަށްފަހު ފަހަރަކު ބިހެއް، އެއްވަންދެން އަޅަމުން ދާށެވެ. ދެން ވެނީލާ އެސެންސް އަޅާފައި ފުށް އެއްކޮށްލާށެވެ. ރަނގަޅަށް އެއްވުމުން ޓްރޭއަކަށް ލާފައި 30 މިނެޓް ފިހެލާށެވެ.

ދެން މިލްކް ސިރަޕް ތައްޔާރުކޮށްލުމަށް ކިރު، ހެވީ ކްރީމް، އިވަޕޮރޭޓަޑް މިލްކް، ކުޑަ ވެނީލާކޮޅެއް، ރޯސް ސިރަޕް އަދި ގެރިކިރު އެއްކޮށްލާށެވެ. ކޭކް ފިހެވުމުން މި މިލްކް ސިރަޕް އަޅާފައި ރަނގަޅަށް އެތެރަށް ވަދެގެން ދަންދެން ބަހައްޓާލާށެވެ (އެންމެ ރަނގަޅީ 8 ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު ބަހައްޓާލަން).

އައިސިންގ ހެދުމަށް ވިޕިންގ ކްރީމް، ހަކުރު އަދި ވެނީލާ ހޭންޑް މިކްސަރެއްގައި ގިރާލާށެވެ.

ދެން ކޭކް ވަށާ އައިސިންގ ޖެހުމަށް ފަހު، ފިނިކޮށްލަން ބަހައްޓާލާށެވެ. މިކޭކު ބޮޑަށް މީރުވާނީ ގިނައިރުވީ ވަރަކަށެވެ.އެއީ ގިނައިރު ވީ ވަރަކަށް ސިރަޕުން ކޭކު ފޯވާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
2 މެއި 2020 | ހޮނިހިރު 01:42
ޕިސް
350 ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް އަށް ތޯ އަވަން ޖައްސަނީ ނޫނީ ފެރަން ހައިޓަށް ތޯ؟ 🧐