އާދީއްތަ 20 ސެޕްޓެންބަރ 2020
14 އުތުރަ
1442 ސަފަރު 02
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:06
އިރުއޮއްސޭ 18:05
އިޝާ 19:16
ހޮނިހިރު ބާޒާރު

ހޮނިހިރު ބާޒާރުގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވަނީ ލުއިފަސޭހަގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

  • މިއީ ހދ. އަދި ށ. އަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިން އަމިއްލައަޡށް އުފައްދައިގެން ހިންގާ ބާޒާރެއް
  • ހޮނިހިރު ބާޒާރު އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު
  • ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވަނީ އެތަނުގައި ތިބިގެން އެއްޗެހި ވިއްކޭނެ ގޮތެއް ހެދުން

ކ. މާލެ | 13 ޖެނުއަރީ 2020 | ހޯމަ 19:34 | 4,423

ކުޅުދުއްފުށި ހޮނިހިރު ބާޒާރުގައި މީހަކު އެއްޗެހިވިއްކަން އިށީންދެގެން - ހުސެއިން މަޚްތޫމް

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ހޮނިހިރު ބާޒާރުގައި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންވަނީ މިހާރު ވެސް ވިޔަފާރިކުރާ ތަނުގައި ތިބެގެން އެއްޗެހި ވިއްކާނެ ގޮތެއް ހަދައިދިނުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ހުންނަ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އުތުރަށް އޮންނަ ހުސް ބިމެއްގައި އޮންނަ ބާޒާރު އުވާލަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން މީގެ ކުރިން ނިންމިއެވެ. އަދި އެ ސިޓީގައި ލޯކަލް މާރުކޭޓު ހިންގަން ހެދި އިމާރާތުގައި ހިދުމަތް ދޭން ފެށުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް އެކަމާ ދެކޮޅަށް ވިޔަފާރިވެރިން އަޑު އުފުލުމުން އެކަން ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ލޯކަލްމާރުކޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފަށައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަތުރުވެރިންނާއި، ޢާއްމުން ތަކެތި ވިއްކުން އޮންނަ ވަނި އިމާރާތުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ހުސް ބިމު ގައި 07 ޖުލައި 2019 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތަކެތި ވިއްކަން ތިބުމަކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި 24 ޖޫން 2019 ގައި ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލުން އިއުލާން ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލްގެ ނިންމުމުގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ބޮޑުވެ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ދަތުރުވެރިންނާއި، ޢާއްމުން ތަކެތި ވިއްކުން އޮންނަ ވަނި އިމާރާތުގެ ދެކުނުން އޮންނަ ހުސް ބިމުގައި ތަކެތި ވިއްކުމަކީ މަނާކަމެއް ނޫންކަމަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ހޮނިހިރު ބާޒާެރު

"ރާއްޖެ އެމްވީ" އިން އެތަނުގައި ތިބި ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ވާހަކަ ދައްކާލުމުން ބުނީ ލޯކަލް މާރުކޭޓް އިމާރާތަށް ބަދަލުވާން ބޭނުން ނުވަނީ އެއީ އެއްވެސް ކަހަލަ އުސޫލަކަށް ހަދާފައިވާ އިމާރާތަކަށް ނުވުމުން ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނުގައި ރަނގަޅަށް ވައިބޭރުވާނެ ގޮތެއް ނެތް އިރު، އެތަނުގައި ހޫނު ގަދަވުމުގެ ސަބަބުން ވިއްކަން ގެންނަ ސާމާނު ވެސް އަވަހަށް ހަލާކުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެތަން ހުންނަ ތަނުގެ ގޮތުންނާއި، ހޮނިހިރު ބާޒާރަކީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ބާޒާރެއް ކަމުން އެމީހުން ބޭނުންވަނީ އެތަނުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ވިޔަފާރިކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހެދުން ކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިން ބުނެއެވެ.

ހޮނިހިރު ބާޒާރުގައި ހދ. އަދ ށ. އަތޮޅުގެ އެކިއެކި ރައްރަށުން މީހުން އެއްޗެހި ގެނެސް ވިއްކައެވެ. ނަމަވެސް އެތަނަކީ އެއްޗެހި ވިއްކަން ހާއްސަ ތަނަކަށް ނުވުމުން އެއްޗެހި ވިއްކަނީ އެތަނުގައި ހުންނަ ބުރުތަކުގެ މަތީގައާއި ފުޅިމަދު ފޮށި އަދި ބަރޯ ގާޑިޔާ ފަދަ ތަކެތީގައެވެ. އެތަނުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ތިބެގެން އެކަން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަކީ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

މިކަމާއި ގުލޭގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްލަތީފް ހަސަން ވިދާޅުވީ ކުޅުދުއްފުށީގެ ލޯކަލް މާރުކޭޓަކީ އެރަށަށް އަންނަ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ބޭނުންވެގެން ސަރުކާރުން ގާއިމްކުރި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެތަނަކީ ދަނޑުވެރިންގެ މުދާ ވިއްކަން ތިބޭއިރު އަވިންނާއި ވާރޭއިން ހިޔާވުމަށް ހެދި ތަނެއް ކަމަށެވެ. އަދި ހޮނިހިރު ބާޒާރަކީ އަމިއްލައަށް އުފެދިފައި އޮތް ބާޒާރެއް ކަމަށާއި، އެފަރާތްތަކަށް ލުއިފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ތިންވަނަ މާރުކޭޓެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމް ކުރި ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކައުންސިލުން މަސައްކަތްކުރީ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެތަނުން ފުރުސަތު ދިނުމަށް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވީ ހޮސްޕިޓަލް ކައިރީގައި އެއްޗެހި ވިއްކަން ތިބުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހުން އެތަނުން ނަގަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެއީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫން ކަމަށެވެ.

އެއީ މާރުކޭޓެއް އެންމެ ރަނގަޅަށް ހިންގޭނެ ގޮތެއް ނޫން. މިހާރު މާރުކޭޓުން ގޮޅި ނެގި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ގޮޅިތައް ދޫކޮށްލާފައި އެންމެ ފަރާތެއް ފިޔަވާ. ދެން އަޅުގަނޑުމެންނަށް މަޖުބޫރުވާނެ އެހެން ގޮތަކަށް ދާން. އެހެންނަމަވެސް އެއީ ދަނޑުވެރިން އެއްޗެހި ވިއްކުމަށް ސަރުކާރުން ހެދި މާރުކޭޓް އެހެން މަސައްކަތަކަށް ދޫކޮށްލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމެއް ނޫން. ނަމަވެސް މިހާރު ހުރި މާރެކޭޓުގައި އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ނުކުރެވޭ. މާރުކޭޓް އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެހެން ގޮތަކަށް ހިންގޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން. 2020 އަހަރުގެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އެކަން އޮންނާނެ ހިމަނާފައި. އެއީ ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލް މާރުކޭޓަކީ ކޮންމެ ގަޑިއެއްގައި ވެސް އޮންނަ މާރުކޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް. މިހާރު ކުޅުދުއްފުށިން ތަކެތި ލިބެމުން މި އަންނަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނި.

~ ކުޅުދުއްފުށި ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުލްލަތީފް ހަސަން

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ބާއްވާ ހޮނިހިރު ބާޒާރަކީ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހދ. އަތޮޅާއި ށ. އަތޮޅުން އަންނަ ދަނޑުވެރިން އެއްޗެހި ވިއްކުމަށް ދަނޑުވެރިން އަމިއްލައަށް ހެދި ބާޒާރެކެވެ. މި ބާޒާރު އޮންނަނީ ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނުން ފެށިގެން މެންދުރު 1:30 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.