ބުދަ 12 އޯގަސްޓު 2020
02 މާ
1441 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:21
އިޝާ 19:35
ކްރިމިނަލް ކޯޓް

އައްޑޫގައި ދުވަސްނުފުރާ ވިހެއި ކުއްޖާ: "ކުއްޖާ ވަޅުލިއިރުވެސް ވިންދުޖަހާ؟!"

  • ހެކިބަސް ނެގުން ވަނީ ނިމިފައި
  • ދެން އަޑުއެހުމެއް އޮންނާނީ 4 ފެބްރުއަރީގައި
  • މަރުވި ތުއްތު ކުއްޖާ ނިސްބަތްވަނީ އެ ދެމަފިރިންނަށް

ކ. މާލެ | 12 ޖެނުއަރީ 2020 | އާދީއްތަ 16:23 | 76,357

ކްރިމިނަލް ކޯޓް - ރާއްޖެއެމްވީ

އައްޑޫސިޓީ މަރަދޫފޭދޫގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ވިހެއުމަށް ފަހު ވަޅުލި މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަޑުއެހުން ބާއްވައިފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ބޭއްވި އަޑުއެހުމެއްގައި ވަނީ މި މައްސަލާގައި ޤަސްތުގައި ކުއްޖަކު މެރުމުގެ ދައުވާ ލިބޭ ސ. މަރަދޫ ޝޭމްރޮކް އާމިނަތު ޝާހީ އާލަމްއާއި އޭނާގެ ފިރިމީހާ ސ. މަރަދޫފޭދޫ ފިނިފެންމާގޭ އިބްރާހީމް ވިސާމްއާއި ދެކޮޅަށް ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ވާހަކަދައްކާފައެވެ.

ދައުލަތުން ހުށައަޅާފައިވާ ގިނަ ހެކިތަކުގައި، ތުއްތު ކުއްޖާ ނެގިއިރު ވިންދުޖަހާހެން ހީވާ ކަމަށާއި، ވަޅުލިއިރު މަރު ނުވާކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށް ގިނަ ހެކިބަސްތަކުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އެކަން ހިނގިއިރު ސ. ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރި ފުލުސް އޮފިސަރަކު ހެކިބަސް ދެމުން ބުނެފައިވަނީ، ކުއްޖާ ވަޅުލާފައިވާތަން ޓޯޗުން އަލިކޮށްގެން ބެލިއިރު ފިޔާތޮށި ޓީޝަރޓެއްގައި އޮޅާފައި އޮތް "އެއްޗެއް" ފެނުނު ކަމަށާއި، ބެލިބެލުމުން އެއީ ތުއްތު ކުއްޖެއްކަން އެނގުނު ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ކުއްޖާ ނެގިއިރުވެސް ވިންދު ޖަހާ ކަމަށާއި، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމުން ކުއްޖާ ބެލި ޑޮކްޓަރުވެސް އެހެން ބުނި ކަމަށް ފުލުސް އޮފިސަރު ހެކިބަސްދީފައިވެއެވެ.

އަދި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ދެމަފިރިންނާއި، އެ ކުއްޖާގެ ޑީއެންއޭ ސާމްޕަލް ދިމާވާކަމަށް ޑީއެންއޭ ތަހުލީލު ރިޕޯރޓް ތައްޔާރު ކުރެއްވި އޮފިސަރުވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ދައުލަތުން 2 ސިއްރު ހެއްކެއް ހުށައަޅާފައިވާއިރު، ދައުލަތުން ހުށައެޅި އިތުރު ހެއްކެއްގައި ބުނީ، ކުއްޖާ އޮތީ ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ޓީޝަރޓަކަށް ލާފައި ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ކުއްޖާ ނެގިއިރު އޮތީ ފެންދުލިގަނޑާވެސް އެކުގައި ކަމަށެވެ. އަދި ކުއްޖާ ގައިގައި ގާތްގަނޑަކަށް 7 އިންޗި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ ކަމަށާއި، ކުއްޖާގެ ވިންދު ހުރިއިރު، ފައިވެސް ކުޑަކޮށް ތެޅޭހެން ހީވާކަމަށް ބުނެ ހެކިވެރިއަކު ވަނީ ހެކިބަސް ދީފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ 1 ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ހާދިސާ ހިނގި ދުވަހު އޭނާއާއި ވިސާމްއާއި ދިމާވިއެވެ. އަދި ދިމާވިއިރު ވިސާމް ހުރީ ބިރުގަނެ ދެރަވެފައި ކަމަށާއި، ފަކީރާއަކުން ވަޅު ކޮނުމަށްފަހު ފަސްއެޅީވެސް ވިސާމްކަމަށް އޭނާ ހެކިބަސް ދީފައިވެއެވެ. އަދި ކުއްޖާ މަރުވީ އެބޯރޓްވެގެންކަމަށްވެސް އޭނާ ގާތު ވިސާމް ބުނިކަމަށްވެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެ ކުއްޖާ ވަޅުލިއިރުވެސް އިނގިލިތައް ތެޅޭ ކަމަށް މި ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ އިތުރު މީހެއްގެ ގާތުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މައްސަލައިގެ "ސީން އޮފް ކްރައިމް ރިޕޯރޓް" ތައްޔާރު ކުރެއްވި އޮފިސަރު ވިދާޅުވީ، ކުއްޖާ ފެންދުލިގަނޑުން ނެގިއިރު ކުޑަކޮށް ތެޅޭ ކަމަށާއި، އެވަގުތު ޔަޤީން ކުރުމަށް "ސްޓޭބަލް" ތަނެއްގައި ބާއްވައިގެންވެސް ބެލި ކަމަށެވެ. އަދި އެފަދަ ތަނެއްގައި ބޭއްވުމުންވެސް ފެން ދުލިގަނޑުގެ ތެރެއިން ކުއްޖާ ތެޅޭކަން ފެނުނު ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ސިފަކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ފެންދުލިގަނޑުން ނެގިއިރު ތުއްތު ކުއްޖާގެ ވިންދު ހުރިކަން ޔަޤީންކަމަށް ވިދާޅުވެ އޮފިސަރު ވަނީ ހެކިބަސްދީފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މި ހާދިސާ ހިނގިއިރު ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ރިޒްހާ ރަޒީންއަށް މިހާރު މި މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ހަނދާން ނެތް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ރިޒްހާ މީގެ ކުރިން ދިން ބަޔާނުގައި ކުއްޖާގެ ހިތުގެ ވިންދު ހުރިކަން ފާހަގަވާ ކަމަށާއި، އެއީ ފިރިހެން ކުއްޖެއް ކަމަށް ބުނެފައިވާކަންވެސް ދައުލަތުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ތުއްތު ކުއްޖާ މަރާލީ ކަމަށް ދަޢުވާ ލިބޭ ވިސާމް އިންކާރު ކުރާއިރު، އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، މަރާލެވޭނީ ދިރިހުރި ފުރާނައެއް ކަމަށާއި، ކުއްޖާ ފެނުނު ކަމުގައިވިޔަސް އެއީ ދިރިހުރި ކުއްޖެއްކަން ޝައްކެއް ނެތް މިންވަރަށް ޔަޤީން ކުރެވޭ ވަރު ބުރަދަން ހުރި ހެއްކެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ފެނުގައި ކޮންމެ އެއްޗެއް ހުއްޓަސް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ "މޫވްމަންޓް"އެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި، އެއީ ކުއްޖާގެ ފުރާނަ ހުރިކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަަލައިގައި ދަޢުވާ ލިބޭ ޝާހީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާނެ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، ވިސާމްގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ، ކުއްޖާ އެބޯރޓް ކުރުމަށް ވިސާމް ޝާހީއަށް އެއްވެސް ބޭހެއް ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށާއި، ކުއްޖާ ބައިގެން ދިޔަ ނަމަ އެއީ ޝާހީގެ ޢަމަލަކުން ވީ ކަމެއް ކަަމަށެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ހެއްކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކުމުގެ އަޑުއެހުން ނިންމާލާފައިވާއިރު ދެން މި މައްސަލައިގައި އޮންނާނީ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމެވެ. އެގޮތުން ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުމަށް 4 ފެބްރުއަރީ 2020 އަށް ވަނީ ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އަދި މައްސަލައިގައި ޙުކުމް ކުރުމަށް 27 ފެބްރުއަރީ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

މި މައްސަލައަށް މިހާރުވެސް 7 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ޒިހްނަތު ހަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.