ހޮނިހިރު 11 ޖުލައި 2020
11 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ

ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލުމުގެ ކަންކަން ކުރެވެން އޮތީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން: ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީ

  • ރަށްވެހިކަން ބަދަލު ނުކުރެވެނީ ގަވާއިދުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން
  • ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދައްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން

ކ. މާލެ | 21 ނޮވެންބަރ 2019 | ބުރާސްފަތި 16:13 | 3,835

ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހުމައިދު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަ ދެވޭނީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ގެނެސްގެން ކަމަށް ފޮރިންގ މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހުމައިދު ވިދާޅުވީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިން ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލުމަށް އެދި ވަރަށް ގިނައިން ހުށަހަޅާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް ހުށަހަޅަނީ ބޭރު ގައުމުތަކުގައި އެގައުމުގެ މީހުންނާ ކައިވެނިކޮށްގެން ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ރަށްވެހިކަން ދޫކޮށްލަށް ގިނަ ބަޔަކު ހުށަހަޅާފައި ވީ ނަމަވެސް، އެކަން ނުކުރެވެނީ ގަވާއިދުގައި ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ވަރަށް ގިނަ ހާލަތްތައް އެބައާދޭ ދިވެހިން ވެސް ބޭރު ގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ. އެގައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނާއި ކައިވެނިކޮށް ދިރިއުޅުން ގާއިމްކޮށް މުޅި ހަޔާތް އެކަމުގައި ހޭދަކުރާ މީހުން ވެސް އެބަތިބި. އެފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަށް އެގައުމުތަކުން ހިދުމަތް ހޯދުމަށްޓަކައި އަދި އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ވުމަށްޓަކައި ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އެބައާދޭ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ހާލަތްތައް ވެސް،

~ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހުމައިދު

ހުމައިދު ވިދާޅުވީ ރަށްވެހިކަން ބަދަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދައްޗަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕްގެ ގާނޫނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، އެ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ހެދެންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ވެސް ގެޒެޓްކުރެވިފައި ނުވާތީ ކަމަށެވެ. އަދި ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލާއި ގާނޫނު އަސާސީއާއި ބައެއް ކަހަލަ ފުށުއެރުންތަކެއް އަރާ ކަމަށާއި، އެފަދަ ރިކުއެސްޓްތައް މިހާތަނަށް ޕްރޮސެސް ވެފައި ނެތީ އެ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ދިރިއުޅެމުން އަންނަ މީހުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅުން ގާއިމްކޮށްފައި ތިބި ބައިވަރު މީސް މީހުން ދިވެހި ރައްޔިތުކަން ހޯދަން ހުށަހަޅަމުންދާ ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވެނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޓިޒަންޝިޕްގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ކަމަށާއި، އޭގެ ދަށުން ލާޒިމްކުރާ ބައިވަރު ކަންތައްތައް ހުންނަ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރަކީ އެގޮތަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް ބަލައިގަނެ، އެ ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު އެ ޝަރުތުތައް ހަމަވަންޏާ އެއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވުން ކަމަށް ހުމައިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންވީމަ ރައީސް ނިންމަވާނީ ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޭނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ. އެގޮތުގެ މަތިން ފާހަގަވެފައި އެބަހުރި މިދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދީފައި ތިބި މީހުން ވެސް. އެތައް ބައިވަރު މީހުން އެބަތިބި ނުލިބިތިބި މީހުން ވެސް. އެއީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ދައުރަކީ،

~ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ހުމައިދު

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ރާއްޖޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅެފައި އަދި އޮންނަ ހުރިހާ އިޖްރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ގިނަ ބަޔަކު ރަށްވެހިކަމަށް އެދިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެގޮތަށް އެދުމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އެފަރާތްތަކަށް ސިޓިޒަންޝިޕް ހޯދައިދިނުމަށް ލިޔަމުން ދާކަމަށާއި، ވަރަށް ފަހުން ވެސް ދެ މީހަކަށް ރަށްވެހިކަން ދީފައިވާނެ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.