އަންގާރަ 15 އޮކްޓޯބަރ 2019
12 ހިތަ
1441 ސަފަރު 16
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:10
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލް

މަސްވެރިކަމާބެހޭ އައު ބިލާއެކު ތަފްސީލީ ޤަވާއިދުތަކެއް ގެޒެޓުކުރެވޭނެ: މިނިސްޓްރީ

  • ޤާނޫނަށް އަބަދު ބަދަލުތައް ގެނައުން ތަންފީޒްކުރުމަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ
  • 2008 ވަނަ އަހަރުވެސް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު
  • މިހާރު އަމަލުކުރާ ޤާނޫނު ޒަމާނަށް ނުފެތޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 25 އޯގަސްޓު 2019 | އާދީއްތަ 15:07 2,716

މަސްވެރިއެއް މަސްވެރިކަމުގައި - އައު ބިލް ޤާނޫނަކަށްވާއިރު ނިންމަންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން - ރާއްޖެ އެމްވީ

މަސްވެރިކަމާބެހޭ ބިލަށް 32 އަހަރުވެފައިވާއިރު، އައު ބިލު ތަސްދީޤުވުމާއެކު އެކަމާ ގުޅޭ ތަފްސީލީ ޤަވާއިދުތައް ގެޒެޓުކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ބުނެފިއެވެ.

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުންދާ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު ޒަމާނަށް ނުފެތޭކަމުގެ ޝަކުވާ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާއިރު، އާދިއްތަ ދުވަހު ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލައިންޓް ސެކްޝަންގެ ހެޑް އާދަމް ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ، މަސްވެރިކަމާބެހޭ އައު ބިލުގައި ތަފްސީލީ މައުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައިނުވާކަމުގެ ޝަކުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުމަކީ އެ ތަފްސީލުތައް ވަކި ޤަވާއިދުތަކެއްގައި ބަޔާންކުރުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ޒިޔާދު ވިދާޅުވީ، މި ޤާނޫނަކީ މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ނިޒާމު ބެލެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމުތަކާއި، އިންތައް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނެއް ކަމަށާއި، މަސްވެރިކަމާގުޅޭ ޓެކްނިކަލް ތަފްސީލުތަކަކީ ޒަމާނާއެއްގޮތަށް ބަދަލުވާ ކަންކަމަށެވެ.

އެ ތަފްސީލުތައް ސީދާ ޤާނޫނުގައި ހިމެނުމަކީ ޤާނޫނު އިސްލާހު ކުރުމުގައި ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފޯމުތަކުގެ ތަފްސީލުތަކާއި، އަގު ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންކަމަކީ ބަދަލުވެގެންދާ ކަންކަމަށްވާއިރު، ޤާނޫނަށް އަބަދު ބަދަލުތައް ގެނައުން އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބިލް ތަސްދީޤުވުމާއެކު މި ތަފްސީލުތައް ހިމެނޭ ޤަވާއިދުތައް ގެޒެޓް ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ޒިޔާދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ޒިޔާދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، 2008 ވަނަ އަހަރުވެސް މި ބިލުގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނު ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭރުވެސް ބިލު ފޮނުވާލީ ސީދާ ޤާނޫނުގައި މިފަދަ ޓެކްނިކަލް ތަފްސީލުތައް ހިމަނާފައިވާތީ ކަމަށެވެ.

އޭގެއިތުރުން، މި ބިލުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ހިމެނިފައި ނުވާކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރަމުންދާއިރު، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، ޤާނޫނުގައި ވަކި ސިޔާސަތުތަކެއް ކަނޑައެޅުމަކީ މުސްތަޤުބަލުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް މި ބިލުގައި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ބާރުދޭ މާއްދާތަކެއް ހިމެނޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހަށް މަސްވެރިކަމާގުޅޭ 4 ޤަރާރެއް ހުށައެޅިފައިވާއިރު، އެ ޤަރާރުތަަކަށް ބާރުދޭ މާއްދާތައް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށް އާދަމް ޒިޔާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަސްވެރިންނާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަށަވަރުވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ބިލުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންނަށް އޮޅުން އަރާފައިވާ ބައެއް ކަންކަން މިނިސްޓްރީން ސާފުކޮށްދީފައިވާއިރު، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި މަސް ޕްރޮސެސް ކުރާ ތަންތަނަށް ވަދުމުގެ ހުއްދަ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމާގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީން ބުނީ، އެއީ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެކަން އޮންނަ ގޮތް ކަމަށާއި، އޭގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް މި ސިނާއަތު ހިންގުމަށް އެހީއަކަށްވެގެންދާނެ ކަމަށްވެސް މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

1987 ގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ 24 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި އަމަލުކުރަމުންދިޔަ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޒަމާނާ އެއްގޮތް ގިނަ އިސްލާހުތަކެއް ގެނައިސް އައު ބިލު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު، އައު ބިލު ފަރުމާކޮށްފައިވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެގޮތުން 2017 ވަނަ އަހަރުވެސް މި ބިލުގެ މަސައްކަތްކޮށް އޭޖީގެ ލަފާއަކަށް ފޮނުވާފައިވާއިރު، ބިލްގައި މަސްވެރިކަމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޒިންމާތަކުގެ ގޮތުގައި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދިރުންތަކާއި އެތަކެތީގެ މާހައުލު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ރާވައި ހިންގައި ބަލަހައްޓައި، ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ބާރުތައް ދޭގޮތަށް ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް