ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ރާއްޖެ - ހއ.ކެލާ

ކެލާއިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރަނީ

  • އަންދާސީ ހިސާބު 03 ސެޕްޓެންބަރުގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ
  • ބިޑުހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 23 އޯގަސްޓު 2019 | ހުކުރު 12:29 4,560

ހއ.ކެލާ - އާކައިވް

ހއ. ކެލާއިން ބިން ކުއްޔަށް ނެގުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ކެލާ ކައުންސިލުން ބުނީ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް 7000 އަކަފޫޓްގެ 02 ބިން 05 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މި ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އަދި އަންދާސީ ހިސާބު 03 ސެޕްޓެންބަރު 13:00ގެ ކުރިން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުންޏެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑުހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކުންފުނި، ޕާޓްނަރޝިޕް، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރި، ފަދަ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުމުގައި ބައިވެރި ވެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއް ހައިސިއްޔަތަކުން ކަމަށެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ބިޑް ހުށައަޅަން، ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން އެނގޭނެ ލިއުމެއް ހުށަހެޅަންޖެހޭ ކަމަށާއި، މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް 27 އޮގަސްޓް 13:00 ގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް