ހޮނިހިރު 25 ޖެނުއަރީ 2020
7 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 30
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - ކުޑަކުދިން

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަމާޒުވާ 10 މައްސަލައެއް އެޗްއާރްސީއެމްއިން ނުބަލަން ނިންމި

  • ޓޯޗަރ އަދި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެއްވެސް ހިމެނޭ
  • އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދަން ދަތިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނުން ބުނި
  • ބަލަމުން ދިޔަ 6 މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤުގެ މެދުތެރެއިން ހުއްޓާލާފައިވޭ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 21 އޯގަސްޓު 2019 | ބުދަ 19:01 3,227

ކުޑަ ކުދިންނަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަމާޒުވާ 10 މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް ވަނީ އައިސްފައި - ގެންޑާ މިނިސްޓްރީ

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންނަށް އަނިޔާވެރިވުމުގެ 10 މައްސަލައެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެޗްއާރްސީއެމް) އިން ނުބަލަން ނިންމި ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ އަހަރީ ރިޕޯރޓާއި، އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަހަރަކު އެއް ފަހަރު މަޖިލީހާއި، ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ހިއްސާކުރަންޖެހޭ އެންޓި ޓޯޗަރ ރިޕޯރޓާމެދު ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވި ބައެއް ކަންކަން ކޮމިޝަނާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެގޮތުން މި ދެ ރިޕޯރޓް ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މުހިއްމު އެއް ކަމެއްގެ ގޮތުން ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި 22 ކުއްޖަކަށް ނަފްސާނީ އަނިޔާ އަމާޒުވާ 10 މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ނުބަލަން ނިންމި މައްސަލައެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖީހާން މަހުމޫދު ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަނުން ނުބަލަން ނިންމި މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޓޯޗަރގެ އަމަލެއް ކަަމަށް އަދި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަދަ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ.

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތި އަދި ގދ. ޗިލްޑްރަންސް ސާރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެތަނުގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް، މީގެ ތެރޭގައި އެބަ ހިމެނޭ އަނިޔާކޮށްގެން ހުށައެޅިފައިވާ ޖުމުލަ 10 މައްސަލައެއް. 22 ކުއްޖެއްގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުން ނުބަލަން ނިންމިކަން މި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވެފައިވޭ. މި މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އެއް މައްސަލައިގައި އެބަ ހިމެނޭ އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޓޯޗަރގެ އަމަލެއް ކަަމަށް އަދި ކުށެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ "މީހުންގެ ކުރިމައްޗަށް ނެރެ / އެއްވެސް މީހަކަށް ދައްކައިގެން އޮރިޔާން ކުރުމުގެ މައްސަލައެއް 8 މީހެއްގެ މައްޗަށް ހުށައެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް.

~ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖީހާން މަހުމޫދު

ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރި 10 މައްސަލައިގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުދިންތަކެއް މީހުން ކުރިމަތީގައި "ބަރަހަނާ"ވާ ގޮތަށް އަމަލު ހިންގި މައްސަލައެއްވެސް ހިމެނޭއިރު، އެ މައްސަލައިގައި 7 މުވައްޒަފަކާއި، ދާއިމީ 1 މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނޭކަމަށް ރިޕޯރޓުން ދައްކާތީ އެ މައްސަލަ ނުބަލަން ނިންމީ ކޮން ހަމައެއްގެ ދަށުންތޯ މެމްބަރުން ވަނީ ސުވާލު އުފައްދާފައެވެ.

އެގޮތުން ޖީހާން ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަތައް ނުބަލައި ދޫކޮށްލާފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދަން ދަތިވާތީ ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރިޕޯރޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ނައިވީން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، އެ މައްސަލަ ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބަލަމުން ދަނިކޮށް އޭގައި އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ އުންސުރުތަކެއް ހިމެނޭތީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައްސަލަ ބަލަމުން ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، ހެކި ހޯދުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން މައްސަލައިގެ ވަކި ހިސާބަކުން ފުލުހުންނާއެކު "ޖޮއިންޓް" ތަހުޤީޤެއް ހިންގުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވި ލަފާފުޅެއްގެ މަތިން އެގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން ވިދާޅުވީ، ކޮމިޝަނުން އެތައް ފަހަރަކު ސުވާލު ކުރުމުންވެސް އެކަން ދިމާވި ކުދިން "އަނގައިން ބުނެފައިނުވާ" ކަމަށެވެ. އަދި ހެކި ހޯދުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތި ވުމުގެ އިތުރުން، ފަހުން ފުލުހުން އެ މައްސަލަ ބަލައި ތަހުޤީޤުކޮށް، ޕީޖީއަށް ފޮނުވާފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ނުބަލަން ކޮމިޝަނުން ނިންމީ ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ޓޯޗަރ ބައި ނުބަލަން ނިންމި ނަމަވެސް މައްސަލައާގުޅޭ "ސިސްޓެމެޓިކް" ބައި ބަލަމުންދާ ކަމަށްވެސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ވިދާޅުވިއެވެ.

ހެކި ހޯދުމުގެ ދަތިތަކާ ގުޅިގެން މިފަދަ ބައެއް މައްސަލަތައް ނުބަލަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ޖީހާން މަހުމޫދުވަނީ މި 10 މައްސަލައަކީވެސް ކުޑަކުދިންތަކެއް ނަފްސާނީ އަނިޔާއަށް ހުށައެޅުމުގެ މައްސަލަތަކަކަށް ވެފައި، ނަފްސާނީ އަނިޔާގެ ހަނދާނާއި އަސަރު އެތައް ދުވަހަކަށް ދިގުދެމިގެންދާއިރު، އެ ކުދިންނާ އެސެސްމަންޓު ހަދައިގެން ހެކި ހޯދަން އުނދަގޫ ވެގެން ނުވާނެކަން ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުން ދިޔަ 6 މައްސަލައެއް ތަހުޤީޤުގެ މެދުތެރެއިން ހުއްޓާލާފައިވާއިރު، ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގެ ޖިނާއީ ތަހުޤީޤެއް ފެށުމަށްފަހު، ތަހުޤީޤު ހުއްޓުވޭނެ ޤާނޫނީ ހަމައެއް އޮތްތޯ މެމްބަރު ޖީހާން ތަކުރާރުކޮށް ސުވާލު ކުރުމުންވެސް ކޮމިޝަނުން އެ ސުވާލަށް ސާފު ޖަވާބެއް ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން މެމްބަރުން ވަނީ ތަހުޤީޤު ހުއްޓާލީ ވަކި ހަމަތަކަށް ބިނާކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ތަހުޤީޤު ހުއްޓާލި ސަބަބުތައް ދިފާއުކުރައްވާފައެވެ.

ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި ހިނގާފައިވާ މިފަދަ ގިނަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނަށް ބޮޑެތި ފާޑުކިއުންތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާއިރު، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ވަނީ ފާއިތުވި ސަރުކާރުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އެތައް ގޮތަކުން އަރައިގަނެފައިވާއިރުވެސް ކޮމިޝަނުން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް