ހޮނިހިރު 14 ޑިސެންބަރު 2019
05 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 17
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރާ ފަރާތްތަކުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ: މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް

  • ސްޕްރީމްކޯޓުން ފޮނުވި ސިޓީފުޅުގައި ހުރި ދޮގުވާހަކަތަކެއް
  • ޝަރީއަތް ކުރުން އެއީ ސީދާ ކޯޓުތަކުގެ ފަޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 09:40 3,718

މާފަންނު އުތުރުދާއިރާ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގައި ހާޒިރުކުރާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދޮގު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށް އެކޮމެޓީގެ މުގައްރިރު އަދި މާފަންނު އުތުރުދާއިރާ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީ ކޮމެޓީއަކީ މިރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ ނިޒާމާއި އަދުލްއިންސާފުގެ ނިޒާމު އިސްލާހުކުރުމަށް އެކުލަވާލި ކޮމެޓީއެއް ކަމަށާއި، އެކޮމެޓީން މަސައްކަތް ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަރީގެ މައްސަލައެއް ހުށައަޅައިފިނަމަ ނުވަތަ ފާހަގަވެއްޖެނަމަ ކޮމެޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި، ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ބޭފުޅުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކޮށް ސުވާލުކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން އެބޭބޭފުޅުންގެ ގާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރޭތޯ އެމިނިވަން މުއައްސަސާތައް އެބޭފުޅުން ގާނޫނީ ވާޖިބު އަދާކުރަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ ކޮމެޓީން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމަށްވާތީވެ އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ގެންދަން އެމުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރަމުން. އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހުށަހެޅުމުންދާ މައްސަލަތަކަށް ރިޔާއަތްކޮށް ހޯދަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދަމުން މިދަނީ. އެގޮތަށް ގެންދާއިރު އަޅުގަނޑުމެންނާ އެބަ ހިއްސާ ކުރޭ ވަރަށް ގިނަ މައުލޫމާތު.

~ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒު ވިދާޅުވި

މިގޮތަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރާއިރު ހަގީގަތާއި ހިލާފަށް ދޮގުމައުލޫމާތު ދެމުންދާ ކަމަށް މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި އަޅުގަނޑު އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލަފާނަން އަޅުގަނޑުމެން ކޮމެޓީގައި މިހާރު ވެސް އޮތް އެއްމައްސަލައަކީ ސްޕްރިމްކޯޓުން އުއްތަމަފަޑިޔާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ފޮނުއްވި ސިޓީފުޅެއް. އެސިޓީފުޅު މަޖިލީހުގެ ރައީސް ފޮނުއްވާފައިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމެޓީއަށް.އޭގައި ހުރި ވާހަކަތަކަށް ބަލާލާއިރުގައި ހަގީގަތުގެ މައްޗަކަށް ނޫން ހުރި ވާހަކަތައް. ކުޑަކުޑަ އެއްވާހަކައަކަށް ބަލާލާކަމަށްވަނީނަމަ މުޅިފަޑިޔާރުގެ ހިލިހިލާ އެޅިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސީދާ އެބަސް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ.

~ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި

މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ޖުޑީޝަލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަން ދަށަށް އައުމަކީ ހިލިހިލާ އެޅިގެންދާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސިފަ ކުރި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަތްދަށުގައި އޮތީމަ ވީގޮތް ތަޖުރިބާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި، އަލުން އެއިޔާދަ ކުރަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއާ ބެހޭ ކަންކަން ގޮތްތައް ކަނޑައަޅަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހަދާ ގާނޫނުން ކަމަށާއި، ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަމަށެވެ.

އެބޭފުޅުން ފާހަގަކުރައްވާ އެއްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ޖުޑިޝަރީގެ މިނިވަންކަން ގެއްލިގެންދާނޭ ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަށް މިގޮތަށް ވީމަ ޖޭއެސްސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ދިޔާމަ. އެކަމަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޖުޑިޝަރީއެއްގެ މިނިވަންކަން ނަގަހައްޓަން ބޭނުންވާ އެއްކަމަކީ ބަޖެޓް ދިނުން. އެކަން ވެސް ކުރަން ލާޒިމްކޮށްފައި މިއޮންނަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް. ސަރުކާރުން އެކަން ވެސް މިކޮށްދެނީ. އެހެންބައެއްގެ މުހިންމު ދައުރުތައް އެބައޮތް.

~ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވި

ގާނޫނު އަސާސީއަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މެމްބަރު އިމްތިޔާޒް ވިދާޅުވީ ގާނޫނު އަސާސީގެ 155 ވަނަ މާއްދާގައި ކޯޓުތަކުގެ ހިންގުމުގެ ގާނޫނު ހަދާނީ މަޖިލީހުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޝަރީއަތް ކުރުން އެއީ ސީދާ ކޯޓުތަކުގެ ފަޑިޔާރުންނަށް ލިބިގެންވާ ބާރެއް ކަމަށާއި، އެހައްގު ފުރިހަމައަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް