ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 13:02
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ
ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ
ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ މޫނުގައި މުއިއްޒާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން މި ޖެހީ ހެޔޮވަރު ވަރެއްގެ ތަފާލެއް
 
ބައެއް މީހުންނަށް ޕްރައިމަރީގެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލީ ފިތުނަ އުފައްދާކަމަށް ބުނެ
 
ބައެއް މީހުން ގެންދަނީ ޕާޓީން ވަކިވަމުން
 
މިއަދު ޕާޓީގެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން

2018 ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުން އިންތިޚާބުކުރި ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ފުރަތަމަ އުފެއްދި އޮއިވަރަކީ އިންޑިއާ އައުޓެވެ. މި އޮއިވަރުގައި ރައްޔިތުން ޖައްސައި، އެތަކެއް ދޮގުތަކެއް ހަދައިގެން ތާއީދު އިތުރު ކުރަމުން ދިޔައިރު ޕާޓީން އިންތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކެންޑިޑޭޓެއްވެސް އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ކެންޑިޑޭޓު ކަށަވަރުވާ ހިސާބަށް ދިޔައިރު، އެ ކެންޑިޑޭޓަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް އެންމެ ފަސޭހަ އުކުޅެއް ކަމުގައި ފެނުނީ ޕާޓީގެ ޒައީމްކަމަށް ބުނާ ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމުގެ ވައުދެވެ.

އޭރު އޮތް އެމްޑީޕީ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމަށް ނެރޭ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ތެރެއިން ތާއީދު އޮތް ކެންޑިޑޭޓެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާމެދު އޭރު އޮތީ ބޮޑު ސުވާލު މާކެއްގެ ތެރޭގައެވެ.

އޭރު ގިނަމީހުން ބުނަމުން ދިޔައީ އެ ކެންޑިޑޭޓަކީ ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު، ނުވަތަ އާދަމް ޝަރީފް، ނުވަތަ އެހެން ބޭފުޅެއްވިޔަސް ހެޔޮ ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ކެންޑިޑޭޓަށް ބަލައިގެންނެއް ނޫން ކަމަށެވެ. ރައްޔިތުން ވޯޓުލީ ކެންޑިޑޭޓުގެ ފޮޓޯގައި ކުރިމަތިން ފެންނަން ހުރި ޕާޓީގެ ޒައީމަށް ކަމަށެވެ.

އެކަން ހާމަވެގެން ދިޔަ އެއް ސަބަބަކީ ޔާމީނުގެ އަނބިކަނބަލުން ރަސްމީކޮށް މުއިއްޒުގެ ކެމްޕޭނު ޙަރަކާތަކުން ފެނުނު ހިސާބުން، ރަށްރަށުންނާއި އެކި ދިމަދިމާލުން މުއިއްޒު އެންޑޯޒް ކުރަން ފެށުމެވެ. މުއިއްޒަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކެމްޕޭނު ކުރަން ފެށުމެވެ. ގިނަ މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ހަގީގަތުގައި މުއިއްޒަށް ތާއީދު ފުރޮޅުނު ހިސާބަކީވެސް އެއީއެވެ.

ޔާމީނު މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިހުތިޖާޖުކުރުން - ދެން އެމްވީ

ކޮންމެއަކަސް އިންތިޚާބު ނިމި މުއިއްޒު ކާމިޔާބުވި ހިސާބުން މި ފެންނަނީ ހީކުރި ގޮތާ މުޅިން ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ.

ޔާމީނާއި ޔާމީނެކެވެ. ސިޓީ ކައުންސިލު މުވައްޒަފުން ނެރެގެން ޔާމީނުގެ ފޮޓޯފުޅު ބިންމައްޗަށް ވައްޓާލެއްވި ހިސާބުންވެސް ރައްޔިތުން ދިޔައީ މި ޙާލަތު އަންދާޒާ ކުރަމުންނެވެ.

ޓިކެޓު ލިބިވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ޔާމީނުގެ ހުރިހާ ޝަރީއަތްތަކަށްހެން ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ވެރިކަން ލިބިވަޑައިގަތުމުން ޔާމީނާމެދު ކަން ކުރި ގޮތް އޮތީ ހާމައަށް ފެންނާށެވެ.

އެހިސާބުން ނިމުނީއެއް ނޫނެވެ. މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ޕްރައިމަރީގައި ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީން ވާދަ ކުރައްވަން ނިންމަވައިގެން ތިއްބެވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް މިވަނީ ބޮޑު ޝޮކެއް ލިބިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މީހުންނަކީ މި ވެރިކަން ގެނައުމުގައިވެސް ކުރީ ސަފުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ މީހުންނެވެ.

ބައެއް މީހުންނަށް ޕްރައިމަރީގެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލީ ފިތުނަ އުފައްދާކަމަށް ބުނެއެވެ. ބައެއްގެ މީހުންގެ ފުރުސަތު ގެއްލުވާލީ ޕާޓީއަށް އެކަށީގެންވާ ޚިދުމަތެއް ކޮށްދީފައި ނެތްކަމަށް ބުނެއެވެ.

އެކަމާ ވާހަކަ ދައްކާ ބައެއް މީހުން ބުނަނީ މި ސަރުކާރު ނިސްބަތްވާ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި ދާދި ފަހުން މާލޭގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރެއްވި އާޒިމާ ޝަކޫރު ނިމިދިޔަ 5 އަހަރުގައި ކޮބައިބާއެވެ؟ ނުވަތަ ކެބިނެޓާއި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސީ އެކި މަޤާމުތަކުން މުޅިން އަލަށް ފެންނަ މޫނުތައް މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި ކޮބައިބާއެވެ؟

މިއަދު ޕާޓީގެ އެތައް ބަޔަކު ދަނީ އެކަންކަމާ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. އެތައް ބަޔަކު ގެންދަނީ ޕާޓީން ވަކިވަމުންނެވެ.

ހަގީގަތަކީ، މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރި މީހުންގެ މޫނުގައި މުއިއްޒާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީން މިވަނީ ހެޔޮވަރު ވަރެއްގެ ތަފާލެއް ޖަހާފައެވެ.

ޕާޓީން މެމްބަރުން ވަކިވާން ފެށުމާއި، ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ފާޑުކިޔުންތަކަކީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ކެތްކުރެވޭ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ގެއްލެމުންދާ ރުހުން ހޯދުމަށް، އެންމެ ފަހުން ޕާޓީއަށް ކުރިމަތިވި ޕްރެޝަރާހެދި ޕާޓީން މިވަނީ ކުއްލި ގޮތަކަށް އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ޕީއެންސީގެ ޗެއަރމަން އަބްދުއްރަޙީމް އަބްދުﷲ ވަނީ ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ބައެއް ބޭފުޅުންނަށް ކުރިމަތި ނުލެވޭގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅުނު ޝަކުވާތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެއްވުމަށްފަހު، ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރަން ނަން ހުށަހެޅުއްވި ހުރިހައި ބޭފުޅުންނަށް ވާދަކުރެއްވޭގޮތަށް ޕްރައިމަރީ ބާއްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް، ރައީސް ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ނިންމަވާފައިވާކަން އިއުލާނު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި