ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2024 | ހޯމަ 06:43
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލަ
ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުބޮޑު، ރައީސް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ - ރާއީ
 
އާއިލާއާއި ގުޅާފައި މައާފަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭނެ

ކުއްޖާ ނިޔާވި މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުބޮޑުކަމަށާއި، ރައީސް ޒިންމާ ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މެންބަރު ރާއީ ވިދާޅުވީ އައްޑޫއިން ޒުވާން ކުއްޖަކާއި އިތުރު ކުއްޖެއް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މިކަމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިހުމާލު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށާއި، މިކަމުގެ ޒިންމާ ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނަންގަވަންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ރާއީ ވިދާޅުވީ މިކަމުގައި، އެ އާއިލާއާއި ގުޅާފައި މައާފަށް އެދުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން މައާފަށް އެދެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ތިމަންނަގެ ހުރި ގޮތްދޫނުކުރުމާއި، ތިމަންނައަށް ބުނެފައި ހުރި އެއްޗެއްގައި ހިފެހެއްޓުމާއި، ތިމަންނަގެ އީގޯ ބޮޑުކަމުން ހިފަހައްޓާފައި. އެމަނިކުފާނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް، އެއީ ގައުމުގެ ވަލީއުލްއަމުރު. އެހެންވިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އިސްކުރަންޖެހޭނީ. އިންޑިއާއާއި އަޅުގަނޑުމެން މައްސަލައެއް އުޅެނީކީ ނޫން. އިންޑިއާއިން ގައުމީ ލެވެލްއެއްގައި ނެތް އެވާހަކަ ދައްކާފައި. މިހާރުގެ ސަރުކާރަކުން ވެސް ނެތް ތިމަންނަމެންގެ އެވަރުގެ ބޮޑު މައްސަލަތަކެއް ހުރި ވާހަކައެއް ފާހަގަކޮށްފައިވެސް.
މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ރާއީ

މެންބަރު ރާއީ ވިދާޅުވީ ވަސީލަތްތައް ހުރެ، އެކަމަށް އިހުމާލުވީމާ ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި، އެމްޑީޕީންގެ މެންބަރުންނާއި، މަޖިލިސް މެންބަރުންނާއި، ލީޑަރޝިޕް އާއި ގައުމީ ލެވެލްގެ ބޭފުޅުން އެވާހަކަ ދައްކާނެ ކަމަށެވެ. މަޑަކުން ވެސް ނުތިބޭނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުރި އެއް މަސައްކަތަކީ ކޮމިޓީގެ އިސްނެގުމުގެ މަތިން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން ކަމަށެވެ.

އަދި ކަމާއި ގުޅުން ހުރި ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒީރުން އަދި ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަރާތްތައް ގެނެސްގެން ލައިވް ޓީވީގައި އެކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތުގެ އިންކުއަރީއެއް ހަދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ތެރެއިންވެސް އެކަން ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ގޮތަކުން މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް މެންބަރު ރާއީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި