ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ރާއްޖެ - އެޗްޑީސީ

އެޗްޑީސީއިން އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 150 މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވޭ: މެމްބަރު އިލްޔާސް

  • ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ ކޮރަޕްޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެހިކަލްއެއްގެ ގޮތުގައި
  • މީގެ ކުރިން އެޗްޑީސީއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 24 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 09:49 5,981

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު - ރާއްޖެއެމްވީ

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ހައުސިން ޑިވަލޮޕްމެންޓް ކޯޕްރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެއްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 150 މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި، ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީގެ މުގައްރިރުކަން ވެސް ކުރައްވާ އިލްޔާސް ލަބީބް ވިދާޅުވީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ސަރުކާރުގެ ވެރިން ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަން ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުން ކުރާ ވެހިކަލްއެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ސަރުކާރުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގައި ވެސް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވަކި ބަޔަކަށް މަންފާ ލިބޭ ގޮތަށް ކަމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބަޔަކާ ކަމަށެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ދޫކޮށްފައި އޮތީ އިއުލާން ކުރުމަކާ ނުލައި، އަގަށް ވެސް ބެލުމެއް ނެތި ކަމަށެވެ.

ވަޒީފާ ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތަށް އަލިއަޅުއްވާލައްވާ މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ޕީޕީއެމްއަށް ބަޔަކު ވައްދަން ބޭނުންވުމުން ނުވަތަ ޕީޕީއެމްއެމްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުމަށް ވަޒީފާދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީގައި އިއުލާން ކުރުމެއްނެތި އެއްދުވަހެއް 150 މީހުންނަށް އެދުވަހެއްގައި ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށާއި، ތިލަފަޅު އަދި ގުޅީފަޅަށް އެތަނުގެ ވެރިންނަށް ނޭނގި މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޕްރޮސެސްއެއް ހިންގުމެއް އެއްވެސް އުސޫލަކުން ހަމަ އަކުންލަމައަކުން ނޫން ވަޒީފާ ދީފައި އޮތީ. ވަޒީފާއަށް ނުވައްދާ ތިލަފުށި ގުޅީފަޅު ކުންފުންޏަށް މީހުން ވަޒީފާއަށް ނެރިފައި އެބަހުރި. ވަޒީފާ ނުކުންނައިރު އަދިވެރިންނަށް ނޭނގޭ. ދެން ގޮސްފަ މިބުނަނީ އޭރުގެ ރައީސްގެ އަނބިކަބަލުން ވިދާޅުވެގެންނޭ މިނުކުތީ. ދެން އެތަނަށް ދާ މީހާ ބަލާ ނުގަތީމަ މިގުޅަނީ ރައީސް އަނބިކަބަލުންނަށް ފާތުމަތު އިބްރާހިމްއަށް. ގުޅާފަ ފޯނު ދެއްވަނީ އެމްޑީއަށް ނުވަތަ މެނޭޖްމެންޓް އަތަށް. ދިނީމަ މިވިދާޅުވަނީ މިއަދު ވަޒީފާއަށް ނެރޭށޭ. މިއުސޫލުން ކަންކަން ހިންގާފައި އޮތީ.

~ މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވި

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ އެޗްޑީސީ އުފެދިގެން އައިންސުރެން ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ފާއިދާއާއެކު ހިންގަމުން އައި ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެޗްޑީސީ ވެސް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ޕީޕީއެމްގެ ޖަގަހައެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިއިރު، އެކުންފުނީގައި ކޭޝް ފްލޯ އޮތީ މުޅިން މައިނަސްވެފައި ކަމަށާއި، އެކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދެވޭނެ ގޮތް ނުވެފައި ކަމަށެވެ. މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ މިދިޔަ ފަސްއަހަރު ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތައް ބޭނުންކޮށްފައި އޮތީ ސިޔާސީ މަންފާ ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ކުންފުނި ހިންގުމުގެ މަގުސަދާ ހިލާފަށް ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ގިނަ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑެތި ގެއްލުމާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ކުންފުނި ހިންގުން ދޯދިޔާވެ، ކުންފުނި ތެރޭގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުން ކަމަށެވެ.

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ސަބްސިޑަރީތަކެއް ނުލާ ބައްތިރީސް ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީވެފައި އެބައިން. މިކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ތިޔަ ވިދާޅުވިހެން ވަރަށް މަދު ކުންފުންޏަކުން ފައިދާވަނީ. ދެން ހުރި ކުންފުނިތަކަކީ ގެއްލުމުގައި ހިންގާ ކުންފުނި. މީގެ ތެރެއިން ބައެއް ކުންފުނިތަކަކީ ދައުލަތުން ސަރވިސްއެއްގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭތީ އެސަރވިސް ދިނުމުގެ ގޮތުން މަގުސަދުގައި އެމެންޑިޑޭޓާއެކު އުފައްދާފައިވާ ކުންފުނި. ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ޕްރޮފިޓް މޭކްކުރެވޭނެ.

~ މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވި

މެމްބަރު އިލްޔާސް ވިދާޅުވީ ކުންފުނިތަކުން ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވެ، ކުންފުނިތައް ދޯދިޔާވުމުގައި ކުންފުނިތަކުގެ މައްސޫލިއްޔަތު ބަލަހައްޓާ ބެލެނިވެރފަރާތްކަމަށްވާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ކޯޕަރައިޓޭޒޭޝަން ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ އިހުމާލު ވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އެބޯޑުގެ މެމްބަރުން މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެމައްސަލަ ވެސް ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް