ހޮނިހިރު 24 އޯގަސްޓު 2019
01 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 22
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:30
ރާއްޖެ - ކުނި މެނޭޖްކުރުން

ތިން ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

  • މަރުކަޒު ގާއިމުކުރަނީ ބ. ދޮންފަނާއި، ބ.ހިތާދޫ އަދި ރ.އުނގޫފާރުގައި
  • ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާނުލެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު

އަމްނާ އިމާދު
amnabinthimad

ކ. މާލެ 22 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 11:11 3,348

ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ތިިން ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒުތައް އެޅުމަށް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރާ ތިން ރަށަކީ ބ. ދޮންފަނާއި، ބ. ހިތާދޫ އަދި ރ. އުނގޫފާރެވެ.

ދޮންފަނުގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު 120 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށް ހަވާލުކުރީ ހި-ކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ އެވެ. މިމަޝްރޫއަށް ދެމިލިއަންއަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހަރަދުވާނެއެވެ. އަދި ހިތާދޫގައި ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު 1.734 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އެލް.އެޕް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 90 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރ. އުނގޫފާރަށް ދިމާވެފައިވާ ކުނީގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް އެރަށުގެ ކުނިމެނޭޖް ކުރާ މަރުކަޒެއް އެޅުމަށް ވެސް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ވެހި-ކޮން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މިމަޝްރޫއަށް އަށްލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ފައިސާ ހަރަދުވާއިރު މިމަސައްކަތް 120 ދުވަސްތެރޭގައި ނިންމަންޖެހެއެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. ހުސެއިން ރަޝީދު ހަސަން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައި އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައަކީ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާނުލެވޭ މައްސަލަ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ މިމައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަމަށާއި، ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް