އާދީއްތަ 25 އޯގަސްޓު 2019
02 ފުރަ
1440 ޒުލްޙައްޖު 23
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 18:17
އިޝާ 19:29
ރާއްޖެ - ހުކުރު ޚުތުބާ

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ އަމަލެއް :ޚުތުބާ

  • މައިންބަފައިންނަށް ހެޔުކޮށް ހިތުމަށް ޤުރުއާނުގެ ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތަކުގައި އަންގަވާފައިވޭ
  • އެއީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަހުލާޤުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް
  • އެމީހަކަށް އެންމެ އޯގާތެރިވުން ހައްޤު ފަރާތަކީ މަންމަ

ލައިޝާ އަހްމަދު
LailaAhmeds

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 12:59 9,729

ހުކުރު ޚުތުބާ - ރާއްޖެ އެމްވީ

މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުމަކީ އިސްލާމް ދީނުގައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައެއް ދެވިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް މިއަދުގެ ހުކުރު ޚުތުބާގައި ބުނެފިއެވެ.

"މައިންބަފައިންނަށް ކަމޭހިތުން" މި މައުޟޫގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ޚުތުބާގައި ބުނީ، މައިންބަފައިންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް ޤުރުއާނުގެ ވަރަށް ގިނަ އާޔަތްތަކުގައި އަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެއީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަހުލާޤުގެ ތެރޭގައިވެސް ހިމެނޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، މާތް ﷲ އަށް ފަހު އަޅުތަކުންނަށް އެންމެ އޯގާތެރި ފަރާތަކީ މައިންބަފައިން ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އަޅުތަކުންގެ މައްޗަށް އެންމެ އޯގާވަންތަ ފަރާތަކީ ﷲ ތައާލާއެވެ. އެކަލާނގެއަށް ފަހު އިންސާނާއަށް އެންމެ އޯގާވެރި ފަރާތަކީ މައިންބަފައިންނެވެ. އެއްވެސް އިންސާނަކަށް އެމީހުންގެ މައިންބަފައިންނަށް ވުރެ ވަކިން ބޮޑު ހެޔޮކަމެއް ކޮށްދޭނެ އެހެން ބަޔަކު ވުޖޫދުގައި ވާނެބާއެވެ ؟ ކުޑައިރުއްސުރެ ތިމާ ބަލައި ބޮޑުކުރީ އެދެމީހުންނެވެ. އެދެމީހުންގެ އުފަލާއި އަރާމަށްވުރެ އިސްކަމެއް ދީފައިވަނީ ތިމާ ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ބަލައި ބޮޑު ކުރުމަށެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

ޚުތުބާގައި އިތުރަށް ބުނީ، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް މަންމައަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމަށް އިސްލާމް ދީނުގައި ބާރުއަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި، އެމީހަކަށް އެންމެ އޯގާތެރިވުން ހައްޤު ފަރާތަކީ މަންމަ ކަމަށް ކީރިތި ރަސޫލާވެސް ހަދީޘް ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ކާފައާއި މާމައަކީވެސް މަންމައާއި އެއްފަދައިން ކަމޭހިތަންޖެހޭ ބައެއް ކަމަށްވެސް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ކާފައާއި މާމައަކީވެސް މަންމައާއި ބައްޕައެކޭ އެއްފަދައިން ކަމޭހިތަންޖެހޭ ބައެކެވެ. މިގޮތުން ބަލާއިރު، ފިރިމީހާ ނުވަތަ އަނބިމީހާގެ މައިންބަފައިންނަކީވެސް، ހަޤީޤީ މައިންބަފައިން ނޫން ކަމުގައި ވިޔަސް އެ މަޤާމުގައިވާ ބައެކެވެ. އެހެންކަމުން އެބައިމީހުންނަށްވެސް އަދަބު އިހުތިރާމް އަދާކޮށް އޯގާތެރިކޮށް ކަންކަން ކޮށްދިނުމަކީ އިސްލާމީ ރިވެތި އަދަބުތަކުގެ ތެރެއިން ވާ ކަމެކެވެ.

~ ހުކުރު ޚުތުބާ

އޭގެ އިތުރުން، މައިންބަފައިންނަށް އިހާނަތްތެރި ވުމުން ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތުގައި ލިބޭ އަޒާބުގެ މައްޗަށްވެސް ޚުތުބާގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޚުތުބާގައި ބުނީ، މައިންބަފައިންނަށް އިހާނަތްތެރިވާ މަންޒަރު މިއަދު ދިވެހި މުޖުތަމައުންވެސް ފެންނަ ކަމަށާއި، އެމީހުން އުމުރުން ދުވަސް ވުމުން އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލާ ދަރިން އުޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ދަރިން ތަނަވަސްކަން މަތީގައި ތިބޭއިރުވެސް މައިންބަފައިން ސަލާން ޖަހައިގެން އުޅެންޖެހޭ ކަމަށާއި، އެފަދަ އެއްވެސް ކަމަކީ ދީނުގައި ހުއްދަވެގެންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް ޚުތުބާގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް