raajjemv logo
ރޯދަ 1440
ރަމަޟާންމަހު ހަށިގަނޑަށް ފެން ލިއްބައިދޭ ތަކެތި އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ މުހިންމުކަން
 
މި ކާބޯ ތަކެއްޗަކީ މި ހިނގާ ރަމަޟާންމަހު، ބަނޑުހައި ހޫނުކަން ފިލުވާލައި، ގައިގަ ވަރުޖައްސުވައިދޭ އަދި ސިއްހަތަށް އެހާމެ ފައިދާ ވާނެ ތަކެތި
ޒުނާނާ ޒާލިފް
8,193
ކ. މާލެ |
7 މެއި 2019 | އަންގާރަ 13:52
ކަދުރު
މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ރަމަޟާން މަސް ފަށާފައިވާއިރު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއް ދެމެހެއްޓުމަކީ ވަރައް މުހިއްމު ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، ފެން ގިނަ، ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ލިބޭ ކާނާ ރޯދަ ވީއްލާ ގަޑީގައި ބޭނުން ކުރުމަކީ އިސްކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މި ހިނގާ ރަމަޟާން މަހު ހަށިގަނޑުން ފެން މަދުވިޔަ ނުދީ، ދުވާލެއްގެ މައްޗައް ހަށިގަނޑަށް ލިބެން ޖެހޭ މިންވަރަށް ފެން ލިއްބައިދޭ ކާބޯ ތަކެތި އިހްތިޔާރު ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ވެސް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

އެގޮތުން ހަށިގަންޑައް ފެން ލިއްބައިދޭ ކާބޯ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:

ފެން

ފެން ޖަގަކުން ތައްޓަކަށް ފެން އަޅަނީ. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

މިއީ ހަމަ އެންމެނަށް ވެސް އިނގޭނެ ކަމަކަށް ވާއިރު، ރަމަޟާން މަހު ރޯދަ ވީއްލުމަށް ފަހު، ކެއުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ފެން ބުއިމަށް އިސްކަން ދޭން އެބަ ޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޮނު ގަދަ ކާނާ އާއި ދުރުހެލި ވުމަކީ ވެސް ހަނދާނުގަ ބަހައްޓަން ޖެހޭ، މުހިއްމު ކަމެކެވެ. ލޮނު ގަދަ ކާނާ އަކީ މީހާ ކަރު ހިއްކުވާ އެއްޗެކެވެ.

ކިރު، ކަދުރު އަދި ޔޯގަޓު

ކިރު ތައްޓެއް. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ހަށިގަނޑަށް ފެން ލިއްބައިދޭ އެހެން ކާބޯ ތަކެތީގެތެރޭ ހިމެނޭ ކިރު އަދި ޔޯގަޓަކީ ކެލްސިއަމްއިން ފުރިފައިވާ، ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ތަކެއްޗެވެ. ރޯދަ އަށް ހުރެ ބަންގި ގޮވުމާއި އެކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ކިރުތައްޓެއް ބޯލުމުން މީހާގެ ހަޖަމްކުރުމުގެ ނިޒާމަށް ބޮޑު ލުޔެއް ގެނެސްދެއެވެ. އެގޮތުން ވައިގެ މައްސަލަ ދިމާވާ މީހުންނަށް ކިރު، ކަދުރު އަދި ޔޯގަޓަށް ވުރެއް ރަނގަޅު އެއްޗެއް ނެތެވެ.

ލުއި ފޮނިކާތަކެތި

ޕުޑިންގް ތައްޓެއް. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ފޮނި ކާއެއްޗެއްސަކީ ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ އެއްޗަކަށް ވާއިރު، ރަމަޟާން މަހު ކުޅި ކާއެއްޗެއްސާއި އެކު ކޮންމެ ވެސް ލުއި ފޮނި ކާއެއްޗެއް ތައްޔާރު ކޮއްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމެކެވެ. ފަސޭހައިން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ، ހަކުރު މަދު އަދި ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ފޮނި އެއްޗެއްސަށް ބަލާ އިރު، ސެމޮލީނާ ނުވަތަ ރަވާ ޕުޑިންގް އަކީ ތައްޔާރު ކޮއްލަން ފަސޭހަ އަދި ކާލުމުން ބަނޑު ފުރުމުގެ އިތުރުން ހަކަތަ އުފައްދާ އެއްޗެކެވެ.  ލުއި ފޮނިކާއެއްޗެއް ކައިލުމުން މީހާގެ ބުންވަރު އިތުރުވެ، ގައިގެ ވަރުޖައްސައިދެއެވެ.

މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ

ސްޓޮރޯބެރީ. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ރޯދަ ވީއްލާ ވަގުތު މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ އެކުލެވޭ ކާ އެއްޗެއް ތައްޔާރު ކޮށްލުމަކީ ވެސް ހަށިގަނޑަށް ބޭނުންވާ ފެން ލިއްބައިދޭ ކަމެކެވެ. މޭވާ އަދި ތަރުކާރީ އަކީ ގުދުރަތީ ގޮތުން ހަށިގަނޑަށް ހަކަތަ، ފެން އަދި ފައިބަރ ލިއްބައިދޭ ތަކެއްޗެވެ. މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ފެން ގިނަ މޭވާ އަދި ތަރުކާރީތަކުގެ ތެރޭގައި، ކަރާ، ސްޓްރޯބެރީ، އެންޓަލޫޕް، ޕީޗް، ޓޮމާޓޯ، އައިސްބާގް ލެޓިއުސް، ފެހި ބެލް ޕެޕަރ، ސްޕިނެޗް ފައިތް، ސެލެރީ، ކިއުކަމްބާ، ކޯލިފްލާ އަދި ބްރޮކޮލީ ހިމެނެއެވެ. މިތަކެތި ބޭނުން ކޮށްގެން ރޯދަ މަހު ފަނި ވެސް ގިރާލެވޭނެއެވެ. ފަނި ގިރާއިރު ހަކުރު މަދު ކުރުމަށް ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަން އެބަ ޖެހެއެވެ، އެއީ، ސްޓްރޯބެރީ ފަދަ މޭވާ އަކީ ގުދުރަތީ ފޮންޔެއް ހުންނަ އެއްޗަކަށް ވާތީއެވެ. ލެޓިއުސް އަދި ޓޮމާޓޯއިން ސެލެޑް ފަދަ ތަކެތި ތައްޔާރު ކޮއްލެވޭއިރު، ސްޕިނެޗް ފަތަކީ މޭވާ ފަންޔަށް ވެސް އަޅާލެވޭނެ، ސިއްހަތަށް ރަނގަޅު ފަތެކެވެ.

ޕްރޮޓީން

ޕްރޮޓީން ލިއްބައިދޭ ކާނާ. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ރޯދަމަހު ބަނޑުހައިހޫނުކަން އިހުސާސްވުން ދުރުކުރުމަށް ހަށިގަނޑަށް ޕްރޮޓީންސް ލިއްބައިދޭން ޖެހެއެވެ. ގިނަ ޕްރޮޓީންސް އެކުލެވޭ ކާއެއްޗެހި ތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޗީޒް، ބިސް އަދި ފާވާ ބީންސް ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. އަދި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބީފް އަދި ކުކުޅު ހިމެނެއެވެ. މިއެއްޗެހި ބޭނުންކުރާއިރު ލޯ-ފެޓް އެއްޗެހި ބޭނުންކުރުން މުހިންމެވެ.

ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް

ކާބޯހައިޑްރޭޓް ލިއްބައިދޭ ކާނާ. ފޮޓޯ: ގޫގުލް

ހަށިގަންޑަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ އަދި ބުންވަރު ލިއްބައި ދިނުމުގައި ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް އަދާކުރެއެވެ. ގުދުރަތީ ގޮތުން ކާބޯހައިޑްރޭޓްސް އިން ފުރިފައިވާ ކާ ތަކެއްޗަށް ބަލާލާއިރުގަ އޯޓްމީލް، ރަތް ހަނޑޫ، އަލުވި، ވީޓް ނުވަތަ ބްރައުން ޕާން އަދި ކައްޓަލަ ހިމެނެއެވެ.

މި ކާބޯ ތަކެއްޗަކީ މި ހިނގާ ރަމަޟާން މަހު، ބަންޑުހައި ހޫނުކަން ފިލުވާލައި، ގައިގަ ވަރުޖައްސުވައިދޭ އަދި ސިއްހަތަށް އެހާމެ ފައިދާ ވާނެ ތަކެއްޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
86%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
14%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް