ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 18:05
ޝަމްނާޒް އާއި ރަމީޒް
ޝަމްނާޒް އާއި ރަމީޒް
ރާއްޖެއެމްވީ
ސިހުރު ހެދި މައްސަލަ
ޝަމްނާޒް ސިހުރުު ހެދިކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ފަހަތުގައި އަޑި ނޭނގޭ ބޮޑު ޕްލޭނެއް؟ ރަމީޒް އާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ދިނުމަށް އޮފަރތަކެއް
އާދަމް ރަމީޒް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބައްދާލުމަށް ޝަމްނާޒަށް "އޮފަރ" އަންނަމުން ދާކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި.

ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެންވަޔަރަމެންޓު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް އަލީ ސަލީމްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ޖަހާފައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޝަމްނާޒުގެ ވަކީލު އަލީ ޝާހު ވިދާޅުވީ، އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަދި ތުހުމަތެއް ނެތި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އިންޓެލިޖެންސަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގައި ސިހުރު ހެދި މީހެއް، އަދި ސިހުރު އަމާޒުވި މީހެއް އެނގޭކަށް ނެތް ކަމަށެވެ. 

ސިހުރު ރައްދުވި މީހަކު ނެތް، އަމާޒުވި މީހަކު ނެތް، ފަންޑިތަ ހެދި މީހަކު ނެތް، ބަލިވި މީހަކު ނެތް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތެއް ނެތް، ޝަކުވާކުރި ފަރާތެއް ނެތް
ޝަމްނާޒުގެ ވަކީލު އަލީ ޝާހު

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރާ ތުހުމަތަކީ ދެމަފިރިން ގާތް ކުރުމަށް/ދުރު ކުރުވުމަށް ސިހުރު ހެދި ކަމުގެ ތުހުމަތެވެ. އޭނާގެ ވަކީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އެނޫންވެސް ވެރިއަކަށް ސިހުރު ހެދިކަމުގެ އެއްވެސް ތުހުމަތެއް އޭނާގެ މައްޗަކަށް ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ.

ވަކީލު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ފެންމަތިވީ މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ޝަމްނާޒުގެ ކޮށްކޮ ސަނާއަށް ނިދުމުގެ ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެ، ބެލި ބެލުމުން އޭނާއަށް ސިހުރުގެ އުނދަގޫތަކެއް ވާކަމަށް ބެލެވި، ރުޤްޔާ ކޮށްފައިވާތީއެވެ. ސަނާއާއި، ރުޤްޔާ ކޮށްދިން މީހާއަކީ މި މައްސަލައިގައި ދެން ހައްޔަރުކުރި 2 މީހުންނެވެ.

އެކުއްޖާއަށް ހުވަފެނުގައި ބިރުވެރި އެއްޗެހި ފެނުމާއި، އެކުއްޖާގެ ޒަވާޖީ ހަޔާތައް އުނިކަން އަންނާތީވެ ރަނގަޅަށް ބެލި ބެލުމުން އެކުއްޖާއަށް ސިހުރުގެ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ރުޤްޔާ ކުރި މީހެއް މިބުނާ ސަލީމަކީ، މިކަން ސިހުރޭ ކިޔައިގެން މީތި މި އަނބުރަނީ، ދެމީހަކު ގާތް ކުރުމަށް، ދުރު ކުރުމަށް ކުރާ ތުހުމަތު އަންނަނީ މީގެން، އެ ކުއްޖާއަށް ރުޤްޔާ ކުރި މީހެއް ސަލީމަކީ
ޝަމްނާޒުގެ ވަކީލު އަލީ ޝާހު

ޝާހު ވިދާޅުވީ، މި މައްސަލައިގެ މުއްދަތު މަޖިލިސް ސިއްރު ކޮށްގެން ގެންދިއުމަކީވެސް ދިފާއުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުއްދަތު މަޖިލީހުން ސިއްރު ކޮށްފައިވަނީވެސް ފުލުހުންގެ އެދުމުގެ މަތިންކަން ޝާހު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޝާހު ވިދާޅުވީ، މިއީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ނަމަވެސް 3 ފަހަރުވެސް މުއްދަތު މަޖިލިސް ސިއްރު ކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުން ނުވަތަ ފުލުހުން އެދިގެންކަމަށެވެ.

މި މަޖިލިސްތަކުގައި ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަނުން ހުއްދަ ނެތް ފަރާތްތަކުންވެސް ބައިވެރިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ސްޕްރިޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ދާއޫދު ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުން ފެންނަ މަންޒަރު ކޯޓުގެ ވީޑިއޯ ރެކޯޑިންގ ތަކަށް އަރާފައި ހުންނާނެކަމަށް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާ އޮޅުމަކުން ކެމެރާއަށް، ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހުގެ ކެމެރާއަށް އަރާފައި އެބަހުރި، އާންމު އުސޫލަކުން ޝަރީއަތުގެ މަޖިލިސްތަކަށް ޝަރީއަތް ހިނގަމުންދާއިރަކު އާންމުންނަކަށް ނުވަދެވޭނެ، ވަނުމަކީ މަނާކަމެއް، އެހެންވީމަ ޝަރީއަތުގެ ހުރުމަތްވެސް ކެނޑުން އެއީ، އޭނާ ޝަރީއަތުގެ މަޖިލީހަށް ވަތްކަން ކެމެރާތަކުން ވެސް ފެންނަން އެބަހުރި، ރެކޯޑިންގ ބަލާލީމައި ކޯޓަށްވެސް އެކަން އެނގޭނެ.
ޝަމްނާޒުގެ ވަކީލު އަލީ ޝާހު

ޝާހު ވިދާޅުވީ، ޝަމްނާޒު ބަންދުގައި ހުއްޓައި އޭނާގެ ކުރީގެ ފިރިމީހާ އާދަމް ރަމީޒް ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބައްދާލުމަށް އޭނާއަށް "އޮފަރ" އަންނަމުންދާ ކަމަށާއި، ރަމީޒާ ދެކޮޅަށް ބަޔާން ދީފިނަމަ އޭނާ ސަލާމަތްވާނެކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސިހުރު ހެދިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވާ ކުރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ފާތިމަތު ޝަމްނާޒް ސިހުރު ހެދިކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވެސް އަދި އެމަނިކުފާނުގެ އާއިލާ އިން ވެސް އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ހުށަހަޅާފައި ނުވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމަށް ބުނެ އާއްމުންނާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ދަނީ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް