ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 12:00
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ތަކެއް
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ތަކެއް
ރާއްޖެއެމްވީ
ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ
ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު 15 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި
ފިހާރަތަކާއި ޓޭކްއަވޭ ކޮފީ ޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން 7 ތަނެއް ޗެކްކޮށް، 15 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވޭ
ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބޭރުން އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ބަލަމުން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅުނު 15 ބިދޭސީއަކު އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ، މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީން ހިންގަމުންދާ ކުދި ރީޓެއިލް ފިހާރަތަކާއި ޓޭކްއަވޭ ކޮފީ ޝޮޕްތަކުގެ ތެރެއިން 7 ތަނެއް ޗެކްކޮށް، 15 ބިދޭސީން އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް ބިދޭސީން ހިންގަމުންދާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ހާއްސަކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ރެއިޑް އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގަމުންދާ ވިޔަފާރިތައް ޗެކް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ގުޅިފައިވާ އިދާރާތަކުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ސައްހަ ވިސާއެއް ނެތް ބިދޭސީންނާއި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހުއްދަ ހޯދާފައިވާ ތަން ނޫން އެހެން ތަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީންނާއި ހުއްދަ ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ ބޭރުން އަމިއްލައަށް ވިޔަފާރި ކުރާ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަތައް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް