ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 11:49
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ސައުތުގޭޓްގެ ޔަގީންކަން: "މިތިބީ ހުރިހާ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން"
ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ދެއްކި ކަހަލަ ކުޅުމެއް ދައްކައިފި ނަމަ، އިންގްލެންޑުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށް ނިކުންނައިރު، އިންގްލެންޑު އޮތީ ހުރިހާ ޙާލަތަކަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ދީފި އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި އިންގްލެންޑު ނިކުންނާނީ ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށެވެ. އެ މެޗަށް އިންގްލެންޑު ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމުން ވަނީ މީގެ ކުރިން އަމިއްލަ ޤައުމުގައި 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ކުޅެ، މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުމަކީ އިންގްލެންޑު އަދި ސައުތުގޭޓް ވެސް އެންމެ ބޭނުންވާ ކަންތަކެވެ.

ނެދަލެންޑްސް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ނެދަލެންޑްސްގެ ކޯޗު ރޮނާލްޑް ކޫމަން އަކީ ވަރަށް ތަޖުރިބާ ހުރި ކޯޗެއް ކަމަށެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ނެދަލެންޑްސް އިން ވެސް ދައްކަމުން އަންނަނީ ރަނގަޅު ކުޅުމެއްކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގައި އިންގްލެންޑުން ދެއްކި ކަހަލަ ކުޅުމެއް ދައްކައިފި ނަމަ، އިންގްލެންޑުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް ކުރިއަށް ޖެހިލެވޭނެ ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ސެމީ ފައިނަލް މެޗަށް ނިކުންނައިރު އިންގްލެންޑު އޮތީ ކޮންމެ ޙާލަތަކަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ދެ ޓީމުގައި ވެސް މޮޅެތި އަދި ހުނަރުވެރި ކުޅުންތެރިން ތިބިއިރު، ސެމީ ފައިނަލްގެ އެ މެޗަކީ ވަރަށް ޝައުޤުވެރި މެޗަކަށް ވާނެ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ. ނެދަލެންޑްސް އަކީ ވެސް ފެންވަރު ރަނގަޅު ޓީމަކަށްވާއިރު، އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑު ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރު ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗުކަމާ 2016 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވީ ސައުތުގޭޓަށް އަބަދު ވެސް އެކި އެކި ފާޑު ކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެވެ. މިއަހަރުގެ ޔޫރޯ މުބާރާތް އިންގްލެންޑަށް ކާމިޔާބުކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ، އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ކަމުން ވަކިވާނެ ފަދަ އިޝާރާތެއް ވެސް މީގެ ކުރިން ސައުތުގޭޓް ވަނީ ދީފަ އެވެ.

ސެމީ ފައިނަލްގައި ނެދަލެންޑްސްއާ ދެކޮޅަށް އިންގްލެންޑު ނިކުންނާނީ، ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް