ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 07:47
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް
ކުޅިވަރާއި ހަށިހެޔޮކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާ
އެފްއޭއެމް
މިހާރު އޮތް ޙާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފައެއް ހޯދަން ފީފާ ގައި އެދެނީ!
ޠަލާލް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ފީފާ އިން އަންގާނެ އެންގުމަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ.

ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ޙާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ލަފަޔަކަށް. ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ)ގައި އެދެން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް މުޙައްމަދު ޠަލާލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގައި އެންމެ ފަހުން އޮތް ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރު ވަނީ ހަމަވެފަ އެވެ. މިމަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހަށް އެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ދައުރު ހަމަވެ، އެފްއޭއެމް ވަނީ ހުސްކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގޮސްފަ އެވެ. އެ ޙާލަތުގައި އެފްއޭއެމާ ގުޅުން ހުރި އިދާރީ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަވާލު ކޮށްފައި ވަނީ، އެފްއޭއެމްގެ ވަގުތީ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަަރީ މުޙައްމަދު ޖައުޝަން ޝަރީފް (ޖައު)އާ އެވެ. ޖައުޝަން ވެސް އަމަލު ކުރަން ޖެހެނީ ފީފާ އިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން، އަންގާ ކަމެއްގަ އެވެ.

"ރާއްޖެ އެމްވީ"އާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް ޠަލާލް ވިދާޅުވީ މިވަގުތު އެފްއޭއެމަށް ދިމާވެފައިވާ ޙާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ފީފާގެ ލަފަޔަކަށް އެދެން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރައް ވަނީ ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ފީފާ އަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުއްވުމަށް ކަމަށް ވެސް ޠަލާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ފީފާގެ ނިންމުމަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަނީ. އެކަމަކު މިހާރު މި އޮތް ޙާލަތުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ފީފާގެ ލަފަޔަކަށް އެދެން މަސައްކަތް ކުރަމުން މި ގެންދަނީ. ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ފީފާ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުގެ މަސައްކަތް އަޅުގަނޑެމެން އެބަ ކުރަން.
މުޙައްމަދު ޠަލާލް / ކޮމިޝަނަރ އޮފް ސްޕޯޓްސް

މީގެ އިތުރުން ޠަލާލް ވިދާޅުވީ އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ފީފާ އިން އަންގާނެ އެންގުމަކަށް އިންތިޒާރު ކުރަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ. އަދި އަވަސް ތާރީޚެއްގައި ފީފާ އިން އެންގުމެއް އަންގާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރެވޭ ކަމަށް ވެސް ޠަލާލް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ރަނގަޅު ޙައްލެއް ހޯދުމަށް، ކަމާ ގުޅުން ހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ވެސް ބޭނުންވާ ކަމުގައި ވެސް ޠަލާލް ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން ފުޓުބޯޅަ ކުލަބުތަކުން ވެސް އޮތީ އެކަމަށް އަވަސް ޙައްލެއް ގެނެސް، ފުޓުބޯޅަ އަށް އުޖާލާ ކަމެއް ހޯދަން ވެސް ކުލަބުތަކުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ޠަލާލް ބުންޏެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ އަށް ވަޑައިގެންނެވި ފީފާ މަންދޫބުން ވެސް ވަނީ ކޮމިޝަނަރުގެ އިތުރުން، ކުޅިވަރު ވުޒާރާ، އަދި ފުޓުބޯޅައިގެ ކަމާ ގުޅުން ހުރި ފަރާތްތަކާ ބައްދަލު ކޮށްފަ އެވެ. އެ ދަތުރަށް ފަހު ފީފާ އިން އެފްއޭއެމް މައްސަލައިގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް އަންގާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެއާއެކު ކޮމިޝަނަރު އަދި ކުޅިވަރު ވަޒީރު ޢަބްދުﷲ ރާފިޢު ވެސް ވިދާޅުވެފައި ވަނީ، އިންތިޒާރު ކުރަމުން ދަނީ ފީފާ އިން އަންގާނެ އެންގުމަކަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފީފާ އިން އަންގާ ކޮންމެ އެންގުމަކަށް ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް