ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2024 | އަންގާރަ 07:44
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް
ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ފްރާންސް އިން ސްޕެއިންގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ސަމާލުވާނެ!
ސްޕެއިން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް އެކަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މެޗުތަކަކީ ޝައުޤުވެރި މެޗުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ޑެޝޯމްޕްސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޖަރުމަނުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު، އެ ޓީމުގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ފްރާންސް އިން ސަމާލުވާނެ ކަމަށް، ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ފްރާންސް ކުޅޭ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަަލަށް ނިކުންނައިރު، ފްރާންސް އަށް މުބާރާތުގައި ލަނޑު ޖެހުމުގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ ކަމަށް މީގެ ކުރިން ޑެޝޯމްޕްސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޑެޝޯމްްޕްސް ބުނީ މިއަހަރުގެ ޔޫރޯގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކައި، އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރުނު ޓީމަކީ ސްޕެއިން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސްޕެއިން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކުން ވެސް އެކަން ފެންނަމުންދާ ކަމަށާއި، އެ މެޗުތަކަކީ ޝައުޤުވެރި މެޗުތަކެއް ކަމަށް ވެސް ޑެޝޯމްޕްސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ސްޕެއިންގެ މިޑްފީލްޑުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ކުޅުންތެރިންގެ ހުނަރުވެރިކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ މުޅި މެޗު ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް ސްޕެއިންގެ ރޮޑްރީގެ ނަން ޑެޝޯމްޕްސް ވަނީ ފާހަގަ ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ސްޕެއިން ޓީމުގައި އޭނާ އަންނަނީ މުޅިން އާދަޔާ ޚިލާފު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންކަން ފާހަގަކޮށް ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ، ސްޕެއިންގެ ކޮންމެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ވެސް ފްރާންސް އިން ސަމާލުވާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ކުރިން ފަރިތަކުރުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ގޮތާ މެދު އޭނާ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އަށް އަމާޒުކޮށް ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ، އެމްބާޕޭ ހުރީ މުޅިން ފިޓުކޮށް ނޫން ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކަމެއް ވެސް ޕޮޒިޓިވްކޮށް ދެކެން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެމްބާޕޭ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއެއްގެ ސަބަބުން، އޭނާ 100 އިންސަައްތަ މުޅިން ފިޓު ނުވި ނަމަވެސް، އެމްބާޕޭ އަކީ އިދިކޮޅު ޓީމަށް ނުރައްކާވާނެ ކުޅުންތެރިޔެއްކަން އޭނާ އަށް އިނގޭ ކަމަށް ވެސް ޑެޝޯމްޕްސް ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިދިކޮޅު ޓީމުތަކުން އެމްބާޕޭ ހުއްޓުވަން އެކި ގޮތްތައް ރާވާނެ ކަމަށް ވެސް ޑެޝޯމްޕްސް ބުންޏެވެ.

ޑެޝޯމްޕްސް ބުނީ ފްރާންސްގެ ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާގެ އިތުބާރު އޮންނާނެ ކަމަށާއި، ފްރާންސް ނިކުންނާނީ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފައިނަލްގައި ކުޅެން އަޒުމު ކަނޑައަޅައިގެން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. ކުރިން ވެސް ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ފްރާންސް ބޭނުންވާ މިސްރާބުގައި ކަންކަން ގެންދެވޭނީ ލިބޭ ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފައި، ލަނޑު ޖަހައިގެން ކަމަށް ވެސް ޑެޝޯމްޕްސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފްރާންސް އިން ސްޕެއިންއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖެ ގަޑިން 12 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް