ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 17:22
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޖަރްޖޫއާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހިލްޓޮޕް އަވަށެއް ކަމަށްވާ އިމްލީތާގައި ހުންނަ ހިޒްބުالله މެމޯރިއަލް ލޭންޑްމާކްގައި އިން އަސްކަރީ ޑްރޯނެއް
ލުބުނާނުގެ ދެކުނުގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ޖަރްޖޫއާ ކައިރީގައި އޮންނަ ހިލްޓޮޕް އަވަށެއް ކަމަށްވާ އިމްލީތާގައި ހުންނަ ހިޒްބުالله މެމޯރިއަލް ލޭންޑްމާކްގައި އިން އަސްކަރީ ޑްރޯނެއް
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފަލަސްތީން އިސްރާއީލް ހަނގުރާމަ
ހިޒްބުﷲ ގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ދީފި
ހިޒްބުﷲ އިން ބުނީ މި ހަމަލާ އަކީ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ރައްޔިތުންނަށް ތާއީދުކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް. އަދި ލުބުނާނުގައި ޓާގެޓް ކޮށްގެން މީހުން މެރުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވޭ.

ލުބުނާންގެ ހިޒްބުﷲ ޖަމާއަތުން އިޒްރޭލުގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒަކަށް ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ދީފިއެވެ.

ހިޒްބުﷲ އިން މިހަމަލާ އާ ބެހޭ ބަޔާނެއް އާދިއްތަ ދުވަހު ވަނީ ނެރެފައެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޖަމާއަތުގެ ހަނގުރާމަވެރިން ބައިތު ހިއްލެލް ގައި ހުންނަ އިޒްރޭލުގެ ސާހެލް ބްރިގޭޑްގެ ކޮމާންޑް ހެޑްކުއަރޓަރަށް ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ހަމަލާގައި އިޒްރޭލު ސިފައިންގެ ބަޔަކު މަރުވެ ބައެއް މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވާ ކަމަށް ހިޒްބުﷲ ގެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަދަދު ތައް ހާމަ ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހިޒްބުﷲ އިން ބުނީ މި ހަމަލާ އަކީ ފަލަސްތީނުގެ ގާޒާ ރައްޔިތުންނަށް ތާއީދުކޮށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ. އަދި ލުބުނާނުގައި ޓާގެޓް ކޮށްގެން މީހުން މެރުމަށް އިޒްރޭލުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަނާ ދެކޮޅަށް ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށްވެސް ބުނެފައިވެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ލުބުނާނުގެ ޚިއާރާ ޓައުން ގައި މަގުމަތީގައި ދުއްވަމުން އައި ކާރަކަށް ޑްރޯން ބޭނުން ކޮށްގެން އިޒްރޭލުން ހަމަލާދީ އެ ކާރުގެ ޑްރައިވަރު ވަނީ މަރާލާފައެވެ. ފަހުން އެނގުނު ގޮތުގައި މަރުވި މީހަކީ ލެބަނާންގެ ސިޔާސީ ޕާޓިއެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ގްރޫފްގެ ލީޑަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް