ކ. މާލެ
|
23 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 19:20
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
އައްޑޫގައި މަސްވެރިން ކުރަމުންދާ މުޒާހަރާ
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގޭ ރިޕޯޓް
މަސްވެރިއެއްގެ ހިތުގެ އުދާސްތައް ރައީސްއަށް "ވެރިކަމަށް ގެނައީމަ ނިގުޅައިގަތީ ހައްގު"
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައީ މަސްވެރިން ކިރާ މަހަށް 48 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި ފައިސާދޭނެކަމުގެ ވައުދާއެކު.
ނަމަވެސް މަސްވެރިން ފައިސާ ނުލިބި މުޒާހަރާކުރާތާ 48 ގަޑީއިރުވި އިރުވެސް ސަރުކާރުން އެކަމާއި އަޅާވެސް ނުލާ.

މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ ބުރަ މަސައްކަތެއް ކުރީ ދިވެހި މަސްވެރިންނެވެ. މަސްވެރިންގެ ލޮލުގައި އެޅުވި އަނދުނާއި ނުވިހާ ކުއްޖެއްގެ ފޫޅުވެސް ހޯދަ ދޭނެކަމަށް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއާއި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޝިޔާމް ދައްކަވަމުން ގެންދިޔަ ވާހަކަތާއެކު އެއަށް ހެއްލި ދިވެހި މަސްވެރިން މިވަރުގެ ސަރުކާރެއް ނެތްކަމަށް ދެކުނެވެ.

ނަމަވެސް ވެރިކަމަށް އައިސް 7 މަސް ވެގެން ދިޔަ އިރު މި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް ހައްގު ހޯދަން މަސްވެރިން 3 މުޒާހަރާކޮށްފިއެވެ. ހަމަ ގައިމު ބަޔަކު ފެއިލް ނުވާނަމަ މި ސަރުކާރާއި ދެކޮޅަށް މަސްވެރިން މުޒާހަރާ ނުކުރާނެއެވެ. މިހާރު އޮތް ދޮގުވެރިކަމުގެ އަވައިގައި ޖައްސަން ނުވާ ވައުދެއް ނެތެވެ. 48 ގަޑީއިރު ތެރޭގައި މަހަށް ފައިސާ ލިބޭނެ ވާހަކައައި، ޑޮލަރު ލިބޭނެ ވާހަކައާއި އައިސްއާއި ތެލާއި ދެންވެސް ޖެހުނުއެއްޗެއް ދޭނެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަށް މަސްވެރިން ހެއްލި އެންމެ ފަހުން ވެރިކަމަށް މި ބޭފުޅުން ގެނެސްފިއެވެ.

ކަމަކުދާކަށް ނެތެވެ. 7 މަސް ވެގެން ދިޔައިރުވެސް މަސްވެރިންނަށް ހަމައަށް އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ފައިސާ ނުދެއެވެ. އެންމެ ފަހުން ވެސް ފައިސާ ދިނީ މުޒާހަރާކޮށްގެންނެވެ. އެފަހުން އަނެއްކާވެސް ފައިސާ ދޭން މި ސަރުކާރަށް މަޖުބޫރުމިވަނީ މުޒާހަރާކޮށްގެންނެވެ.

އެދުވަހު މި ސަރުކާރު ގެންނަން މަސައްކަތްކުރި މީހުން މިއަދު އެކަމާއި ހިތާމަކުރެއެވެ. އެދުވަހު ރައީސް މުއިއްޒުއަށް ސަނާކިޔާ ވެރިކަމަށް ގެންނަން ބުރަ މަސައްކަތް ކުރި މީހުން މިއަދު ކަރުނައަޅާ ރޮނީއެވެ. ހެދުނު ގޯހެއްގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. ވެރިކަމަށް އައިސް މަހުގެ އަގު ދަށްކުރީއެވެ. 48 ގަޑިއިރުވެ މަސްތައް ފާއިތުވެގެންދިޔައިރުވެސް މި ސަރުކާރަކަށް ފައިސާ ނުދެވުނެވެ.

ބޮޑުތަނުން ފެއިލްވެއްޖެކަމަށް ބުނެ މަސްވެރިން ކުރާ މުޒާހަރާގައި ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް މިފަހަރު އުދާސްތައް ބަންޑުންކޮށްލީ ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ގެންނަން ވަރަށް ވެސް ބުރަ މަސައްކަތްކުރި މަސްވެރިއެކެވެ. މަސްވެރިޔާގެ ދުލުން ބުނީ މި ސަރުކާރުން މަސްވެރިން ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުން ގެންގުޅޭ އުސޫލުން ކަމަށެވެ. ހައްގެއް ނެތްކަމަށް ބަލައި ސަރުކާރުން ހިތުހުރި ގޮތަކަށް ކަންކުރާއިރު އެންމެ ފަހުން އިސްތިއުފާއަށްވެސް ގޮވީއެވެ. ރައީސް މުއިއްޒުއާއި ވަޒީރު ޝިޔާމުގެއެވެ.

އޭ މުއިއްޒު މިހުރި ކަލޭގަޔާ. ކަލޭ މަސްވެރިން ތި ގެންގުޅެނީ ޖަނަވާރުތަކެއް ގެންގުޅޭހެން. ކަލޭ ވެރިކަމަށް ގެންނަން އެންމެ މަސައްކަތްކުރީ އަހަރުމެން. ކަލޭ މަސްވެރިންގެ ހައްގުތައް ނިގުޅައިގަންނަންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް. މިހާރުން މިހާރަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭންވީ. ނުދެވެންޏާ ކަލެއާއި ޗަކޮއި ޝިޔާމާއި ދެމީހުން މިހާރުން މިހާރަށް ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވަންވީ. އެންމެ މިނަޓަކުވެސް ތިތާކު ނުހުރެވޭނެ. އަހަރެން ގޮވާލަން މަސްވެރިންނަށް، ހުވަދޫ މަސްވެރިންނަށް ކަނޑުމަތީގެ ޗާޓެއް އެކުލަވާލާ މާލެއަށް ދަތުރުކުރާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމަށް. މަސްވެރިންނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައި. ކަލޭމެން ބޭނުން އެއްޗެއް މަސްވެރިންނަށް ނުހެދޭނެ. ދަންނަވަން އޮތީ މިހާރުން މިހާރަށް މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ދޭށޭ. ކަލޭ 48 ގަޑި އިރުތެރޭގައި މަސްވެރިންނަށް ދޭންބުނި ފައިސާ އެންމެ މަދުވެގެން އެއް ހަފްތާ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާށޭ. އެންމެ ފަހަރަކުވެސް ކެބިނެޓް މެންބަރުންނަށް 3 މަސް ވަންދެން މުސާރަ ނުދީ ބަހައްޓަބަލަ ވާނެ ގޮތެއް ބަލާލަން.
މަސްވެރިއެއް

މަސްވެރިން ކުރާ މުޒާހަރާއަށް 48 ގަޑި އިރުވެއްޖެއެވެ. އަދިވެސް ފައިސާއެއް ނުލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުޒާހަރާ ރޫޅާލަން ފުލުހުން ފޮނުވައިފިއެވެ. ވަޒީރު ވިދާޅުވަނީ ފިލްމެއް ބައްލަވަން އިންނަވާހެން މުޒާހަރާ ބައްލަވަން އިންނެވި ކަމަށެވެ. އަދިވެސް މަސްވެރިންނާއި ބައްދަލުކޮށް މިސަރުކާރަށް ވާހަކަދައްކަން ނުކުރެއެވެ.

މަސްވެރިންގެ އަތުން ސަރުކާރުން މަސްގަނެފައި ފައިސާ ނުދެއްކުމަށް ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެއެވެ. ބައެއްގެ އަތުން އެއްޗެއް ގަނެފިނަމަ، އެ އެއްޗެއްގެ އަގު އަދާކުރުމަކީ ގަންނަ ބައެއްގެ ވާޖިބެކެވެ. މި ހާލަތުގައި އެއީ ސަރުކާރުގެ ވާޖިބެކެވެ. މަސްވެރިން އަތުން ގަންނަ މަސް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ވިއްކާލެވޭނަމަ މަސްވެރިންނަށް ދައްކަން ހުރި ފައިސާ ނުދެއްކި ހުރެގެން ނުވާނެއެވެ. މަސްވެރިން އަތުން ގަންނަ މަހުން މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ މަސްދަޅުތަކާއި ތަފާތު އުފެއްދުންތައް ފިހާރަތަކުގެ ހަރުގަނޑުގައި ހުރެ އެ ވިކޭނަމަ މަސްވެރިންނަށް ފައިސާ ދެވެންޖެހެއެވެ.

މަސްވެރިންނަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އަކީ ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން ދޭ އެއްޗެއްކަމަށް ހީވާނަމަ އެއީ ގޯހެކެވެ. ބައެއްގެ ހައްގަށް އަރައިގަނެ ސިޔާސީ ސްޓަންޓު ޖެއްސުމަކީ ހުތުރު ލަދުވެތިކަމެކެވެ. އަދި އެއީ އެއެއްޗެއް ގަންނަ ބައެއްގެ ހެޔޮކަމުން ނުވަތަ ދީލަތިކަމުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްނޫނެވެ. މަސްވެރިންގެ އަތުން ސަރުކާރުން މަސްގަނެފައި ފައިސާ ނުދައްކާނަމަ އެއީ ގޯހެކެވެ. އޭގައި ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނެތެވެ.

- ކޮމެންޓް