ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 12:35
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ފުއެންޓޭ
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ފުއެންޓޭ
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ ލޯގަނޑަކަށް ބެލުން ކަހަލަ ކަމެއް: ފުއެންޓޭ
ޚާއްސަކޮށް އިޓަލީ މެޗަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެންމެ މުހިންމު މެޗު ކަމަށާއި، ސްޕެއިން އިން އިސްކަން ދޭނީ ރީތި ކުޅުމަކަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނި.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެ ވަަނަ މެޗުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ނިކުތުމަކީ، ލޯގަނޑަކަށް ބެލުން ކަހަލަ ކަމެއް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލަ ފުއެންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ބީ ގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ސްޕެއިން އިން އިޓަލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

އެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު، ދެ ޓީމުން ވެސް ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން މި މެޗުން މޮޅުވާ ޓީމަކަށް މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ލިބޭނެ އެވެ.

ފުއެންޓޭ ބުނީ، އިޓަލީ އަކީ ސްޕެއިންއާ ދާދި އެއް ގޮތް ކަމެއް ހުރި ޓީމެއް ކަމަށެވެ. އެ ޓީމުގައި ގިނަ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ތަކެއް ވެސް ތިބިކަން ފުއެންޓޭ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިޓަލީ އަކީ ވަރަށް ވާދަވެރި ޓީމެއް ކަމަަށާއި، މެޗުން މޮޅުވުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ވެސް އެ ޓީމަށް އިނގޭނެ ކަމުގައި ފުއެންޓޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން އެކަން އޭނާ އަށް ސިފަ ވަނީ ލޯގަނޑެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހުރެ ބެލުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފުއެންޓޭ ވަނީ ސިފަ ކޮށްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފުއެންޓޭ ބުނީ އެ މެޗަކީ، ޔޫރޯ މުބާރާތް ނުވަތަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗު ކަހަލަ މެޗެއް ކަމަށެވެ. އެ މެޗަށް ސްޕެއިން އިން ނިކުންނާނީ ފުރިހަމަ އަށް ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށް ވެސް ފުއެންޓޭ ބުންޏެވެ. ޚާއްސަކޮށް އިޓަލީ މެޗަކީ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ އެންމެ މުހިންމު މެޗު ކަމަށާއި، ސްޕެއިން އިން އިސްކަން ދޭނީ ރީތި ކުޅުމަކަށް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އިސްކަން ދޭނީ މެޗުން ނަތީޖާ ނެރުމަަށް ކަމުގައި ފުއެންޓޭ ބުންޏެވެ.

ސްޕެއިން އަކީ ޔޫރޯ މުބާރާތް ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވާ ޓީމެކެވެ. އިޓަލީން 2021 ވަނަ އަހަރު އޮތް ޔޫރޯގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދިއިރު، އެ އަހަރު އޮތް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ވަނީ ސްޕެއިން ބަލިކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް