ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 12:33
އިންގްލެންޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ފަރިތަކުރުމުގައި އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ކުޅުންތެރިންގެ ކިބައިން ސައުތުގޭޓް އެދުނީ ބޭރުން އިވޭ އަޑުތަކަށް އަޅާ ނުލުމަށް!
އޭނާ ބުނީ އިންގްލެންޑް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި ކަމަށާއި، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭކަން އެމީހުންނަށް ވެސް އިނގޭ ކަމަށް.

ދަނޑު ބޭރުން އެތައް ބައިވަރު ވާހަކަތަކެއް އިވޭނެ ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން އެކަމަށް އަޅާ ނުލުމަށް އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް އެދިއްޖެ އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި އިންގްލެންޑުގެ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ސާބިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅެ އިންގްލެންޑު މޮޅުވި ނަމަވެސް، ބައެއް މީހުންގެ ނަޒަރުގައި އެ މެޗުގައި އިންގްލެންޑަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ނުދެއްކެ އެވެ.

ސައުތުގޭޓް ބުނީ ގާތްގަނޑަކަށް އިންގްލެންޑުން ކުޅޭ ކޮންމެ މެޗަކަށްފަހު، ދަނޑު ބޭރުން އެކި ކަހަލަ ވާހަކަތައް ދައްކާނެ ކަަމަށެވެ. އެއީ ކުޅުންތެރިންނާ ގުޅުން ހުރި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންނަށް ވެސް އެ ވާހަކަ އިވޭނެ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ ވާހަކަތަކަށް ސަމާލުކަން ނުދިނުމަށް އޭނާގެ ކުޅުންތެރިން ކިބައިން އެެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިންނަަށް ކަންކަން ބުނެދީ، ކަންކަމުގެ ހަގީގަތަށް ދެއްކުމަކީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ. އެ ކަންކަން ކުޅުންތެރިންނަށް ބުނެދެނީ އެމީހުންނަށް ވެސް އޭގެން ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ނުކުރާނެހެން ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ އިންގްލެންޑް އޮތީ ރަނގަޅު މިސްރާބުގައި ކަމަށާއި، އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ކުޅުން ރަނގަޅު ކުރަން ޖެހޭކަން އެމީހުންނަށް ވެސް އިނގޭ ކަމަށެވެ.

ޚާއްސަކޮށް ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ނިކުުތުމުގެ ކުރިން އެތައް ކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް، އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާނެ ކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރި އެވެ. އެހެންކަމުން ޑެންމާކު މެޗުން ވެސް އެމީހުން އެންމެ ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ލިބޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާއި، ޔަގީންކަން އޮތް ކަމަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސީ ގައި އިންގްލެންޑުން ޑެންމާކާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން 21:00 ޖަހާއިރު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް