ކ. މާލެ
|
18 ޖޫން 2024 | އަންގާރަ 12:39
ޕުޓިން އާއި ކިމްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ޕުޓިން އާއި ކިމްގެ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ-އުތުރު ކޮރެއާ
ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް! އެޖެންޑާގައި ހަނގުރާމަ އާއި ހަތިޔާރު؟
މިއީ ޕުޓިން 24 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު

ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕުޓިން 24 އަހަރުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅުގެ ވާހަކައަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަަމާލުކަން ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހު ކުރައްވާ މި ދަތުުރުފުޅަކީ ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ކުރައްވާ ދެވަނަ ދަތުރުފުޅެވެ. އެންމެ ފަހުން ޕުޓިން އެ ޤައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީ 2000 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އޭރު އުތުރު ކޮރެއާގެ ޒައާމަތުގައި ހުންނެވީ އެ ގައުމުގެ މިހާރުގެ ޒައީމް ކިމް ޖޮންގ އުން ގެ ބައްޕާފުޅެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން މިއީ ސަރަޙައްދީ ގޮތުންނާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގޮތުންވެސް އެތަކެއް ލޯތަކެއް އަމާޒުވެފައިވާ ދަތުރުފުޅަކަށް ވާނެއެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އެމެރިކާ އާއި ހުޅަނގުގެ ގައުމުތަކުން މި ދަތުރުފުޅުގެ ހަބަރުތައް ގާތުން ބަލާނެކަަމަށް ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެމެރިކާގެ އެކުވެރި ދެކުނު ކޮރެއާ އިންވެސް ވަނީ ރަތްރޮނގު ހުރަސް ނުކުރުމަށް ރަޝިއާއަށް ނުސީދާ އިންޒާރެއް ދީފައެވެ.

ޕުޓިން އުތުރު ކޮރެއާއަށް ކުރައްވާ މި ދަތުރުފުޅާއެކު، ރަޝިއާ-ޔޫކްރޭން ހަނގުރާމައިގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ދޭ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރާކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކައިގެ އަޑުތައްވެސް ވަނީ އިތުރަށް ގަދަވެފައެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގެ މައިގަނޑު މަޝްވަރާތައް އޮންނާނީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޕުޓިންއަށް މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ "ގާޑް އޮފް އޯނަރ" އަދި މަރުޙަބާ ކިއުމުގެ ރަސްމީ ހަރަކާތްތައް އޮންނާނެކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް