ކ. މާލެ
|
9 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 17:47
ހައްޖުގެ އަޅުކަން މި އަހަރު ފެށޭނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައި
ހައްޖުގެ އަޅުކަން މި އަހަރު ފެށޭނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައި
ރޮއިޓާސް
ޙައްޖު 1445
ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖުވާން އުޅުނު 3 ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ހުއްޓުވައިފި
 
ހުއްޓުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 1 ލައްކަ އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަކީ ހައްޖު ވިސާ ނެތި ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ހައްޖުވާން އައި މީހުން

ގަވައިދާ ޚިލާފަށް ހައްޖުގެ އަޅުކަން ކުރުމަށް މައްކާ އަށް އެތެރެވާން އުޅުން 3 ލައްކަ އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާތަނަށް ހުއްޓުވައިފި ކަމަށް ސައުދީގެ އޮފިޝަލުން ހާމަ ކޮށްފިއެވެ.

ސައުދީ ޕްރެސް އޭޖެންސީ (އެސްޕީއޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ، ހުއްޓުވި މީހުންގެ ތެރެއިން 153،998 މީހުންނަކީ ހައްޖު ވިސާ ނެތި ޓޫރިސްޓް ވިސާގައި ހައްޖުވާން އައި މީހުން ކަމަށެވެ.

އެސްޕީއޭ އިން ހާމަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި، ބާކީ ތިބި މިހުންނަކީ ސައުދީގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ނަމަވެސް މައްކާގައި ވަޒަންވެރި ނޫން އަދި ހައްޖު ޕާމިޓް ނެތި މައްކާ އަށް ހައްޖުވާން އެތެރެވާން އުޅުނު މީހުން ކަމަށެވެ.

އުމުރުން އެއް ފަހަރު ކުޅަދާނަ ވެގެންވާ ކޮންމެ މުސްލިމެއްގެ މައްޗަށް ވާޖިބު ހައްޖުގެ އަޅުކަން މި އަހަރު ފެށޭނީ ޖޫން މަހުގެ 14 ގައެވެ.

ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރަން ދިއުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވައިދުތަކުގެ ތެރެއިން ހައްޖަށް ދިއުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތައް ހުރުމާއި އަދި ރަސްމީ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ހައްޖުވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ބޮޑު ޚަރަދުގެ ސަބަބުން އެހެން ގޮތް ގޮތުން ހައްޖުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ވޭތޯ ގިނަ ބަޔަކު އުޅެމުންދާކަން ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ އެތައް ފަހަރެއްގެ މަތިން ހާމަކޮށްފައެވެ. ސައުދީ އޮފިޝަލުން ބުނެފައިވަނީ ހަމަ ޖެހިފައިވާ ގަވައިދުގެ ބޭރުން ހައްޖުގެ ކަންކަން ގެންދަން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

ގާތްގަނޑަކަށް 4 ވަރަކަށް ދުވަހުން ފުރިހަމަ ކުރެވޭ ހައްޖުގެ އަޅުކަން އަދާ ކުރުމަށް މި ދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 1.3 މިލިއަން މީހުން ސައުދީއަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ހާމަ ކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
ޓިއުނީޝިއާގެ ދީނީ ކަންކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ހައްޖުން ވަޑައިގެންނެވި ތަނުން މަގާމުން ވަކިކޮށްފި
ދިވެހި ހުރިހާ ހައްޖުވެރިން ހައްޖުގެ އެންމެ ފަހުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް މިހާރު ތިބީ މައްކާގައި
ހައްޖަށް ދިޔަ މީހެއްގެ ޝުޢޫރު - "ޓެންޓުތައް ހޫނުކަމުން ހީވަނީ އަވަނެއް ހެން، ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު ބައެއް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ތިބީ ނުކައި!"
މިނާ އާއި އަރަފާތުގައި ދިވެހި ހައްޖުވެރިން ތިބެން ރަނގަޅު ތަންތަން ހޯދާނަމޭ ބުނި، ފެނުނީ ރެފިއުޖީ ކޭމްޕެއްގެ ސިފަ!
ހޫނުމިން 49 ޑިގުރީ ސެލްސިއަސް އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައި ވަނިކޮށް މިނާ އަށް ވާރޭ ވެހި މާހައުލަށް ފިނިކަން
މި އަހަރުގެ ހައްޖު އަދަދުން – 2024 ވަނަ އަހަރު އެންމެ ގިނަ މީހުން ހައްޖަށް ދިޔައީ އޭޝިއާ ސަރަހައްދުން
ގަތުލުއާންމުގެ ވޭނުގެ ތެރެއިން، ޙައްޖުވުމަށް ލިބުނު ދަޢުވަތު
ޙައްޖުވުމަށް އެތައް އަހަރެއް ވަންދެން ކުރި އުންމީދުގައި ނިރުބަވެރިން ކޮޅުފައިން ޖެހިއިރު އަހަރެމެންނަށް ކޮށްދެވުނީ ކީއް؟