ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 19:09
ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާފައިވާ 3 ވަޒީރުން
ރުހުން ހޯދަން ފޮނުވާފައިވާ 3 ވަޒީރުން
ރައީސް އޮފީސް
ރުހުން ނުލިބުނު 3 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުން
ރުހުން ނުލިބުނު 3 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ އަނެއްކާވެސް ކޮމިޓީ އަށް
ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ4 ވަނަ ދުވަހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ރުހުން ހޯދުމުގެ މައްސަލަ ދިރާސާ ކުރުމަށް ކޮމިޓީ އަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދާއި ގެދޮރުވެރިކަމާއި ބިމާއި އުމްރާނީ ތަރައްގީއާބެހޭ ވަޒީރު ޑރ. އަލީ ޙައިދަރުގެ އިތުރުން ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛް އަހުމަދު އުޝާމް އަށް ރުހުން ދިނުމާއި މެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.

އެ ބޭފުޅުންނަށް ހޯއްދެވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވެވީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Advertisement

މި ސަރުކާރުގެ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 22 ވަޒީރުންނަށް ރުހުންދިނުމުގެ މައްސަލަ އެންމެ ފުރަތަމަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަޖިލީހަށް ހުށަހެއްޅުއްވީ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުއެވެ.

19 ވަނަ މަޖިލީހުން ނިންމާފައި ވަނީ 22 ވަޒީރުންގެ ތެރެއިން 19 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް ރުހުން ނުދޭ 3 ވަޒީރުންގެ ނަން، އެ ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ނުލިބުނުތާ ސައުވީސް ގަޑީއިރުވެސް ނުވެ މަޖިލީހަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމަށް ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ނިންމެވިއެވެ.

ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމަށް މަޖިލީހުން ފާސްކުރާނީ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާމިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމުމަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމަށް އެ ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުމުން މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ މެދުގައި ނަގާ ވޯޓަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް