ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2024 | ހޯމަ 16:07
ގުޅިފަޅު ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
ގުޅިފަޅު ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު
އަމްނާ އިމާދު
ގުޅީފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުން
ގުޅިފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފަށާނަން: ހައުސިން މިނިސްޓްރީ
އަންގާރަ ދުވަހު 12:00 ގައި ގުރުއަތުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ

ގުޅިފަޅުން ގޯތި ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ގުޅިފަޅަށް ގޯތި ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުގެ ގުރުއަތުލުމުގެ ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ހޯމަ ދުވަހު ހައުސިން މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިރުޝާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ ގިރާވަރުފަޅުން ދޫކޮށްފައިވާ ބައެއް ގޯތި ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި، އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގައި ގުރުއަތުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

ގުޅިފަޅުން ގޯތިތައް ދޫކުރަން ފަށާނީ ކޮންއިރަކުންތޯ ނޫސްވެރިއަކު ކުރި ސުވާލަށް އިރުޝާން ވިދާޅުވީ މިމަހުގެ މެދުތެރޭގައި ގޯތިތައް ދޫކުރެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށެވެ.

އިރުޝާން ވިދާޅުވީ މިހާރު ގުޅިފަޅުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގުޅިފަޅުން ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ޕްލޭން ކުރެވިފައިވަނީ ގިރާވަރުން ގުޅީފަޅަށް ބަދަލުވާ އަދަދު ހަމަޖެހުމާއެކު ދެން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަވަހަށް ހުޅުވާލެވޭނީ ދެން މުޅި ގުޅީފަޅުގެ ގުރުއަތުލުމަށް. އެއީ ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭނަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވަނީ. ކުރީގައި ހެދިފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭންއަކަށްނުވާތީ އަޅުގަނޑުމެން ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރީ. ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު ދެން މާދަމާ އޮތް ގުރުއަތުލުން ނިމުމަށްފަހު މުޅި ގުޅިފަޅުގެ ގުރުއަތުލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އަނެއް އިއުލާން ކުރާނަން. އަޅުގަނޑުމެން މިބަލަނީ އަސްލު މިމަހުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުގައި އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ގުރުއަތުލުމަށް ދެވޭތޯ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓާގެޓަކީ.
ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އިރުޝާން އަބްދުﷲ

ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ބިންވެރިޔާ ސްކީމްގެ ދަށުން ގިރާވަރުފަޅުން ގޯތި ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅިފަޅަށް ބަދަލުވުމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދެ ފަހަރެއްގެމަތިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލިއެވެ.

ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ އަންގާރަ ދުވަހު 12:00 ގައި ގުރުއަތުލުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމަށާއި، އަމިއްލައަށް ނަން ފޮއްޓަށް ލާން ބޭނުންވާ މީހުން ހެނދުނު 9:00 އާއި 10:00އާ ދެމެދު މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރުވެ ނަން ކަރުދާސްލުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ.

1250 އަކަފޫޓުގެ 193 ގޯއްޗަށް 1093 މީހުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ. އަދި 1650 އަކަފޫޓުގެ 683 ގޯއްޗަށް 880 މީހުން ވަނީ ކުރިމަތިލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް