ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2024 | އާދީއްތަ 23:31
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް އޮފީސް
މަރު ކޮމިޝަން އުވާލުން
މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަން އުވާލައިފި
ބައެއް މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވޭ
މިކޮމިޝަން އުފެއްދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހު
މި ކޮމިޝަން އުފައްދަވާފައި ވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018 ގައި

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ގަރާރަކުން އުވައިލައްވައިފި އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަން އުވާލެއްވީ ރައީސް މުއިއްޒު ނެރުއްވި ގަރާރަކުންނެވެ.

މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި ގެއްލުވައިލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގު ކުރާ ކޮމިޝަން އުފައްދަވާފައި ވަނީ 17 ނޮވެންބަރު 2018ގައެވެ.

އެ ކޮމިޝަން އުވައިލެއްވީ އެކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އެކޮމިޝަނުން ނިންމަވާފައިވާތީ ކަމަށް ރައީސް ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މިކޮމިޝަން އުފެއްދެއްވީ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހެވެ.

އެ ކޮމިޝަނުން ބެލުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 1 ޖެނުއަރީ 2012ން 17 ސެޕްޓެމްބަރު 2018ށް ހިނގާފައިވާ މައްސަލައެވެ.

ރައީސް ސާލިހު އެ ކޮމިޝަން އުފެއްދެވީ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަރާލާފައިވާ މީހުންނާއި، ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން، އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން، އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ތަހުގީގު ނުކުރެވި ހުރި މައްސަލަތަކުގެ މިނިވަން، މުސްތަގިއްލު އަދި އިތުބާރު ހިފޭ ތަހުގީގެއްކޮށް، ހަގީގަތް ހޯދައި، އާންމުކުރުމަކީ އިންސާފު ގާއިމުކުރުމަށް ދައުލަތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ދެކިވަޑައިގަންނަވާތީއެވެ.

މި ކޮމިޝަނުން ބައެއް މަރުގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް ރިޕޯޓު ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ނޫސްވެރިޔާ އަހްމަދު ރިލްވާން އަބްދުﷲ މަރާލި މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް