ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 18:16
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން
މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް
ސަރުކާރު ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ ތާއީދެއް އަބްދުއްރަހީމަކަށް ނެތް! މިއީ ޚިޔާލުތަފާތުވުމުގެ ފެށުންބާ؟
 
އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 92 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 71 މެންބަރުން
 
އަބްދުއްރަހީމް ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރަން ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ އަަދަދެއްގެ ވޯޓު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ނާޒިމް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވޭ

20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުވާކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވަން ބޭއްވި ޖަލްސާ އަކީ ވިސްނައިފި ބަޔަކަށް ނިކަން ގިނަ ކަންކަން ހާމަވެގެން ދާނެ ޖަލްސާއެކެވެ. ބޭރުފުށަށް ތިމަންނާމެން ތިބީ އެކު އެކީގަ އެކައްޗެއް ކިޔައިގެން ކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސް ކަން ހިނގަނީ ދިމާ އިދިކޮޅަށް ކަން ފެންނަން އެބަ އޮތެވެ. އެހެން ބުނަން ޖެހޭ ސަބަބަކީ މަޖިލީހުގައި 75 މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ މެޖޯރިޓީ އެއް އޮތް ޕީއެންސީ އަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް ހޮވުމުގައި އެއްގަލަކަށް ނޭރުމުންނެވެ. އެކަމުގައި އެންމެންނަށް އެއްބަސް ކިޔޭ ގޮތް ނުވުމުންނެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް އަބްދުއްރަހީމް އައްޔަންކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވީ، އެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 92 މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން 71 މެންބަރުންނެވެ. އެމަނިކުފާނާ ވާދަކުރެއްވި އެމްޑީޕީގެ، ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލް އަށް ވޯޓު ދެއްވީ 14 މެންބަރުންނެވެ. ބާތިލް ވޯޓުގެ އަދަދަކީ 7 އެވެ. މަޖިލީހުގައި ތިއްބަވާ ޕީއެންސީގެ 75 މެމްބަރުންގެ އިތުރުން ސަރުކާރާ އެއްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ތިން ޕާޓީގެ ހަތަރު މެންބަރަކު ތިއްބަވައެވެ. އެހެންކަމުން އެ އަދަދަށް ބަލާ ނަމަ އަބްދުއްރަހީމަށް މަދުވެގެން 79 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވަންވާނެ ކަމަށް ވޯޓުގެ ކުރިންވެސް އޮތީ ބެލެވިފައެވެ. މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ސިޔާމް ނުހިމަނާ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވީ ސަރުކާރުގެ 78 މެންބަރުންނެވެ. މަޖިލީހުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށް އިންތިހާބުވި އަހުމަދު ނާޒިމަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 80 ވޯޓެވެ. އަދި ނާޒިމްއާއި ވާދަ ކުރެއްވި މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ދީދީއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 12 ވޯޓެވެ.

އެހެންކަމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮތުގައި އަބްދުއްރަހީމް ފެންނަން ބޭނުން ނުވާ ބަޔަކު އެ ޕާޓީގައި ވެސް ތިބިކަން ސާފުކޮށް އެބަ އެނގެއެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ އެ މަނިކުފާނަށް ގެއްލޭނީ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ވޯޓު އެކަންޏެއް ނޫންތޯއެވެ؟ މަޖިލީހުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވުމަށް ނެގި ވޯޓަކީ ސިއްރު ވޯޓެއް ކަަމަށް ވުމާއި އެކު ވޯޓު ދިން ގޮތް އޮތީ ވަންހަނާވެފައެވެ. މި މަޖިލީހުގައި ޕީއެންސީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި އެކަނިވެސް 75 މެމްބަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. އެހެންވީމަ 71 ވޯޓު އަބްދުއްރަހީމަށް ލިބިވަޑައިގަތަސް ޕީއެންސީގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް 4 ބޭފުޅަކު އެއްގޮތަކަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގައި ބަހައްޓަން ބޭނުން ނުވާކަން މި ވޯޓުން އެބަ އެނގެއެވެ. ޔަގީންވާ ކަމަކީ ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް އަބްދުއްރަހީމަށް ފާޑުކިޔަން ނުކެރުނަސް އެމަނިކުފާނާއި ނުރުހޭ ބަޔަކު މަޖިލީހަށް އިންތިޚާބުވި ޕީއެންސީގެ ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ތިބިކަމެވެ. އަދި ސަރުކާރާއި އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މެމްބަރުން ކަމަށް އެ ވިދާޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު ވެސް އަބްދުއްރަހީމަށް ވޯޓު ނުދެއްވުން އެއީ ހިނގާފައި ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އަނެއް ކަމަކީ އަބްދުއްރަހީމް ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުކުރަން ލިބުނު ވޯޓުގެ އަދަދަށް ވުރެ ގިނަ އަަދަދެއްގެ ވޯޓު މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ނާޒިމް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ލިބިވަޑައިގެންފައިވުމެވެ.

މަޖިލިސް އިންތިޚާބަށް ފަހު މަޖިލީހުގެ މިހާރުގެ ނައިބު ރައީސް ނާޒިމް ވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ވަޑައިގަންނަވަން ބޭނުންފުޅުވާ ވާހަކަ ވަރަށް ބޮޑަށް ވައިގައި ހިފިއެވެ. ބައެއް ބޭބޭފުޅުންނާއި އެކު މަޝްވަރާގެ މޭޒުގައި އިށީންނަވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ހަމައަށް އާދެވޭތޯ ބެއްލެވިކަމަށް ވެސް ބައެއް މެމްބަރުން ބުނާތީ އަޑު އެހީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ގެންނަވަންވީ ބޭފުޅަކު އެންގެވީ ސީދާ ރައީސް މަނިކުފާނެވެ. ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މަގާމުތަކަށް ކަނޑައަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓެއް ރައީސް މަނިކުފާނު ހުށަހެޅުއްވީއެވެ. އެހެންވީމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމަށް ވަކި ބޭފުޅަކު ގެންނަން ރައިސް ބާރުލާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނިކޮށް ރައީސަށް ގޮންޖަހަން ކެރޭނެހެއްޔެވެ؟ މަޖިލީހުގައި ފެނުނު މަންޒަރުން އެނގޭ ކަމަކީ ވާދަވެރި މާހައުލެއްގައި ވޯޓެއް ނެގި ނަމަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ގޮނޑިން މަޖިލީހުގެ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި ނާޒިމް ފެނިވަޑައިގަތުމަކީ ވުން އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމެވެ. އެހެނީ އަބްދުއްރަހީމަށް ވުރެ ގިނަ ވޯޓު ނާޒިމް އަށް ފައްސި ގޮތެއްގައި ލިބުނެވެ.

ކޮންމެއަކަސް މިއަދުގެ ވޯޓުގެ ހިސާބު އެހެން އެއްވެސް މީހަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގާތުން ބައްލަވާނެ ބޭފުޅަކީ އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސެވެ. އެންމެ އަރިހުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅާ ވެސް އެ މަނިކުފާނަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ކަމަށް އެމަނިކުފާނުވެސް ވިސްނަވާނެއެވެ. އަދި ބާތިލްވި ވޯޓުތަކުގެ ހިސާބުވެސް ނިކަން ރަނގަަޅަށް ބައްލަވާނެއެވެ. އެހެނީ ކައިރީގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތުން ފެންނަ މިފަދަ ކުދިކުދި ކަންކަމަކީ ކިހާ ބޮޑެތި ސިޔާސީ ހިތްހަމަނުޖެހުމުގެ ފެށުން ކަން އެންމެ ރަނގަޅަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ވެސް ހަމަ އެ މަނިކުފާނަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 23:06
ައައިރީ
ނަޒާހަތު ތިބުނީ ވަރައް ރަގަޅު ވާހަކައެއް ކުރިއައް އޮތީ ކަންތައްތައް ވާގޮތް ބަލަން ތިބެމާ
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި