ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2024 | އަންގާރަ 14:03
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ
20 ވަނަ މަޖިލިސް
މަޖިލިސް 20 ވެގެންދާނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ މަސައްކަތްތަކާ ފައިހަމަކޮށްގެން ހިނގާނެ މަޖިލީހަކަށް - އަބްދުއްރަހީމް
 
މަޖިލީހަކީ ޤައުމީ ބަހުސްތައް ހިނގާނެ އެންމެ އުސް މަޖިލިސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވި
 
މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލާއި، ފިކުރަށް ޖާގަ އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވި
 
އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި މެމްބަރުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފަ

މަޖިލިސް 20 ވެގެންދާނީ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ މަސައްކަތްތަކާ ފައިހަމަކޮށްގެން ހިނގާނެ މަޖިލީހަކަށް ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމާއި ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ 20 ވަނަ މަޖިލިސް އެކުލަވާލެވޭ ދަނޑިވަޅަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށެވެ. މިއީ ޤައުމަށް މުހިންމު އާ ސިޔާސަތުތަކާއި، އިންގިލާބީ ބަދަލެއް ރާއްޖެ އަށް ގެނައުމުގެ މަގްސަދުގައި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާ ދަނޑިވަޅެއް ކަަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މި މަޖިލީސް ވުޖޫދުވެގެން އަންނަނީ ރައީސް މުއިއްޒުގެ ޒައާމަތަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ކަމަށް ވާއިރު މަޖިލީހުން ރައީސްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން މުހިންމު ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއީ ރާއްޖެއިން ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މުހިންމު ނިންމުންތަކެއް ނިންމަން ޖެހިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވިދާޅުވީ އިގްތިސާދީ އަސާސްތައް ފުޅާކޮށް، އާ މަސައްކަތްތައް އުފަން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ފައިސާ އާއި މާލީ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އުމްރާނީ ތަރައްޤީ އަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މަގުފަހިކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އަބްދުއްރަހީމް ވިދާޅުވިއެވެ. އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވީދެމުންދާ އިޖުތިމާއީ ފޭރާން ރަނގަޅުކުރަން ވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން މިހާރު މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ދެކޮޅަށް ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަބްދުއްރަހީމް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ނަގަހައްޓާ، ޝަރުއީ ދާއިރާގެ މިނިވަންކަން ދަމަހައްޓާ، މަޖިލީހުގެ އަބުރާއި ކަރާމަތް ިފަހައްޓަން މި މަޖިލީހުން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި އާ ޤާނޫނުތައް ތައާރަފްކުރުމާއި، ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ޤަވައިދުތައް ހަދަން ވެސް އިސްކަންދޭން ޖެހޭ ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. 20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ކޮނޑުގައި އެޅިފައި ވަނީ ބޮޑު މަސްޢޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ އެ މަސައްކަތުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މި މަޖިލިސް ދެމި އޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

މަޖިލީހަކީ ޤައުމީ ބަހުސްތައް ހިނގާނެ އެންމެ އުސް މަޖިލިސް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ސިފަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މަޖިލީހުގައި ތަފާތު ޚިޔާލާއި، ފިކުރަށް ޖާގަ އޮންނަން ވާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަންކަން ހިނގަން ވާނީ މަޖިލީހުގެ ސުލޫކުގެ ތެރެއިން، މަޖިލީހުގެ ޤަދަރު ދެމެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް ކަމަށް އެ މަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަބްދުއްރަހީމް ވަނީ ނިމިދިޔަ 19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތާއި މެމްބަރުން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް އެ މެމްބަރުންނަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ އެއްބަސްވުންތައް ތަހުގީގު ކުރަން ބާއްވަން އުޅުނު ސަބް ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން ކުއްލިއަކަށް ކެންސަލް
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި