ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 17:28
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ލޮނު އުފައްދަނީ
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ލޮނު އުފައްދަނީ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުން
ރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
ލޮނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން، ބީސީސީ އާ
ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލަށް މަޝްވަރާކުރި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފައްދަން ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި އެކަން ހާމަކުރެއްވީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ތަފާތު އެކި ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖެއަކީ ވަށައިގެން ބޮޑު ކަނޑެއް އޮތް ޤައުމެއް ކަަމަށް ވުމާއި އެކު އެކަމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުން މުހިންމު ކަމަށް ސައީދު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން، ބީސީސީ އާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަރުހަލާ އަށް ކިހާ ދުވަހެއް ހޭދަވާނެކަން އޭނާ ހާމައެއް ނުކުރައްވައެވެ. ސައީދު ވަނީ އުންމީދަކީ މި 5 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން ކޮށް ނިންމުންކަމަށެވެ.

ޔޫއެންޑީޕީގެ ރީސަރޗް ބައެއް އެެއިޑް ހޯދަން ވާނީ މަޝްވަރާކޮށްފައި. ފުރަތަމަ މި ސްޓަޑީ ހެދުން މުހިންމު. ސްޓަޑީސް ހަދަން އެތައް ދުވަހެއް ގެއްލުވާލާކަށް ނޫން މި އުޅެނީ. ރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް އެބަ އެތެރެކުރޭ ވަރަށް ކޮލިޓީ ލޮނު. ރާއްޖޭގައި ދިވެހިން ބޭނުން ކުރަން ގެންނަ ލޮނުގެ ބާވަތްތަކާއި، މި ހުރިހާ އެއްޗެއްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުން ރާއްޖޭގައި އުފައްދަން. އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި 5 އަހަރު ތެރޭގައި އެކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރާނަން. މި ވަގުތު އަޅުގަނޑަކަށް ނުދެންނެވޭނެ ކޮން އިރަކުން ކަމެއް އެކަން ކުރާނީ. އެކަމަކު އެކަން އަޅުގަނޑުމެން އެބަކުރަން.
އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ސައީދު

ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހުގެ ވެރިކަމުގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ލޮނު އުފެއްދުމުގެ ޚިޔާލަށް މަޝްވަރާކުރިއެވެ. އެކަމާއި ގުޅޭ ބައެއް އިދާރީ މަޝްވަރާތައް ވެސް އޭރުކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކަމާއި ގުޅުން ހުރި އަމަލީ މަސައްކަތް އޭރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް